:::::::::::ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร(ศ.ต.ภ.)

 

คณะกรรมการ ศ.ต.ภ.

สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานกรรมการ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการ
พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ กรรมการ
พระธรรมสิทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม กรรมการและเลขานุการ
พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข กรรมการ
พระเทพเวที วัดสังเวชวิศยาราม ผู้ช่วยเลขานุการ
พระโสภิตวิริยาลังการ วัดสังเวชวิศยาราม ผู้ช่วยเลขานุการ


เลขที่ ๑๑๐ ถนนสามเสน ๑ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
© COPYRIGHT 2006 ALL RIGHTS RESERVED SOTOPO.ORG