********************
เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ต้องเตรียม และการจัดเรียงเอกสาร
1 แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ติดแบบขออนุญาต และให้เจ้าอาวาสเช็นชื่อกำกับตรงรูปถ่ายของผู้ขออนุญาตเดินทางแล้วขีดคร่อมใต้ลายเช็น)
2 สำเนาหนังสือสุทธิต้องประกอบด้วย
   2.1. หน้ารูปถ่าย
   2.2. หน้าสถานะเดิม,
   2.3. หน้าบรรพชาหรือหน้าอุปสมบท
   2.4. หน้าสังกัดวัดหรือหน้าย้ายและรับเข้าสังกัดวัด
   2.5. หน้าบันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
3 สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
4 สำเนาใบตราตั้ง สำเนาเอกสาร การเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณี ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่น ๆ)
5 เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือนิมนต์, ตารางเดินทาง