********************

ขั้นตอนการดำเนินการ

          1 กรอกรายละเอียดในแบบคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุ
สามเณร (มีจำหน่ายที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร) โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะปกครอง
ตามลำดับ ตั้งแต่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะภาค
          2 ยื่นแบบคำขออนุญาตฯ ที่เลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงานตั้งอยู่
ณ วัดสังเวชวิศยาราม บางลำพู กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ
ในวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน
          3 คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. พิจารณาแล้วส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ดำเนินการ
          4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อออกหนังสือเดินทาง
          5 เมื่อได้หนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ติดต่อสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอรับหนังสือนำวีซ่าแจ้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
ประจำประเทศไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา