********************

ปัญหาที่พบบ่อย

                1.  ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตฯ กับในสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน

                2.  สำเนาหนังสือสุทธิไม่มีหน้าเอกสาร ดังต่อไปนี้

                                2.1  หน้ารูปถ่ายที่มีตราประทับเจ้าคณะปกครอง

                                2.2  หน้าสถานะเดิม

                                2.3  หน้าบรรพชา อุปสมบท

                                2.4  หน้าสังกัดวัด หรือหน้าย้ายและรับเข้า ถ้ามี

                                2.5  หน้าบันทึกการเปลี่ยนชื่อ หรือสมณะศักดิ์ ถ้ามี

                3.  สำเนาหนังสือสุทธิที่ย้ายสังกัดแล้ว แต่ยังไม่รับเข้าสังกัดวัด

                4.  นามสกุลที่แบบขออนุญาตฯ กับที่สำเนาหนังสือสุทธิหรือที่สำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน

                5.  ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาฯ เช่น กำหนดการเดินทางที่แน่นอน หรือหนังสือนิมนต์

                6.  หนังสือนิมนต์ที่เป็นภาษาต่างประเทศไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย

                7.  ขออนุญาตเดินทางนานเกิน 3 เดือน