********************
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นรายรูป ปี 2557
1 มกราคม 2557
22 กันยายน 2557
11 ธันวาคม 2557
23 ธันวาคม 2557