ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูพิพัฒน์วรคุณ   วัดมะกอก  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิลาสวรวิธาน   วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูธรรมธรสมชาย ดำรงรัตนศิลป์  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระบรรลือ สิงห์ทอง  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูธรรมธรรุ่งศักดิ์ พลธร  วัดน้อยใน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์สมหมาย พุกประทุม  วัดใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิรัตน์ สุวรรณโชติ  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมบัติ นิ่มพันธ์  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาญาณทัสน์ วงค์กำภู  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาสุทิน เย็นเพ็ชร  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระปรีชา เย็นเพ็ชร  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาพงศ์ภรณ์ ผาสารคำ  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาศิริศักดิ์ พัชรัชดิลกกุล  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหานพพร สนคมิ  วัดบางกระดี่  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระทองมล แก้วนิล  วัดบางกระดี่  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระสมใจ กรมสุรศักดิ์  วัดบางกระดี่  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสุวรรณ กรุดมินบุรี  วัดบางกระดี่  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระถวิล แซ่หั้ง  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระพงษ์พันธ์ ภูตินันท์  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระธนวัฒน์ สุขศรี  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระคำดี อุทัยประดิษฐ์  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระขจรพงศ์ศานต์ สุวรรณบุตร  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระพิชิต เทศขวัญ  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระณรงค์ศักดิ์ วิลาวรรณ  วัดราษฎร์นิยม  นนทบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระจิรโรจน์ จำรัสพิพัฒน์  วัดละหาร  นนทบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระสมหมาย พืชพันธ์  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระบุญเลิศ ทองพันพาน  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระครูสุนทรคุณธาดา   วัดเจดีย์หอย  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาอกนิษฐ์ อาจวิชัย  วัดบางหลวง  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาบุญเทียม เหยี่ยวซ้าย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาติด โสรัมย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหากิตติ เถลิงเกียรติขจร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาอิทธิพล แพชัยสงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาสุพิศ รังศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระปิติณัช กลัดนิล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระทวีศักดิ์ ไฝเสน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระวัฒนชัย รักษ์รอด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระณรงค์ ถนอมสวย  วัดดาวเรือง  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระโกเมศ ประดิษฐสุวรรณ  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระอุเทน จีนคำเริง  วัดโปรยฝน  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระบำรุง แหวนเงิน  วัดโปรยฝน  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระธนารัตน์ บัวเผื่อน  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระอนุกูล วงษ์อุดม  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาวีกิจ เจริญจวง  วัดสวนส้ม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสุทัศน์ สุขศรี  วัดสวนส้ม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระพรชัย ทรงรักษ์  วัดสวนส้ม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสมหมาย ชาญศรี  วัดสวนส้ม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสมบูรณ์ ศรีสุขปลั่ง  วัดสวนส้ม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระธาดา อริยพรหม  วัดคลองสวน  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระสมหวัง พิมพ์พืชน์  วัดป่าสุขใจ  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอำนวย วงษ์เกตุใจ  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระอากร ธนภัทรศรีกุล  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระพรชัย สมพงษ์ไทย  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระชัชวาล แซ่เหง่า  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระอมร ศรีเลื่อนสร้อย  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระอุทัย ชัยจิรวงศ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระวันเอก สุขสมบัติเจริญ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระวีระ ไชยภาษี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระธิฆัมพร ทีฆสิทธิอนันต์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระกฤษฎา บุตรดี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระธานีย์ บุญอำพล  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระสรัล วงศ์บุญรอด  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระนพรัตน์ ปานทรัพย์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระอภิรัฐ วิศิษย์ศักดิ์วาสิน  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระภาณุวัชร นราจันทร์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระกริชตรี ติณจินดา  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูวินัยธรสุรจิตร อินาลา  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระมหาทรงชัย โตเจิม  วัดพระขาว  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระวุฒิพล สนสำริด  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระวิชิต เลิศเรืองนภา  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระชาญ วรรณแจ้ง  วัดปิ่นแก้ว  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระโปรย แก้วมณี  วัดวังแดงใต้  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระบุญเกิด หงษา  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระพชรวัฒน์ บัววัฒนสิทธิ์  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระเพลิน สวนมะลิ  วัดต้นสน  อ่างทอง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระอนุสรณ์ เปรมัษเฐียร  วัดหนองผักชีใต้  สระบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระธีรพันธุ์ อุปการศิลป์  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระผดุงศักดิ์ อินทร์พจน์  วัดศรีเทพนิมิตวราราม  สระบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระวิชัย ยิ้มแย้ม  วัดพุทธนิคม  สระบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระไพศาล รอดตาด  วัดพุทธนิคม  สระบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูปัญญาวุธากร   วัดคีรีบัววนาราม  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูบุญสิริวัฒน์   วัดชีแวะ  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ ยอดวัน  วัดเกริ่นกฐิน  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระวีระพันธ์ อ่อนพินา  วัดเกริ่นกฐิน  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระปลัดชุมพล แสนสุข  วัดพุน้อย  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระนิธิภัทร์ ทวีชาติ  วัดพุน้อย  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระปรัธนา พลงาม  วัดพุน้อย  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
เจ้าอธิการสิทธิวันท์ บุญขาว  วัดพุกะชัด  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระอธิการจันทร์เกษม มีศรี  วัดกำแพง  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมหาสุทธิศักดิ์ คล้ายท่าโรง  วัดคุ้งท่าเลา  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระอมร คุตะวัน  วัดหัวเขา  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระอชิระ ศิรพีรภา  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระวัฒนา บุบผาดา  วัดบางกะพี้โหญ่  ลพบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูสุวรรณวิโรจน์   วัดทอง  สิงห์บุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูปริยัติธรรมานุกูล   วัดเสาธงทอง  สิงห์บุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระอนุชา ปิติประดิษฐ์  วัดประโชติการาม  สิงห์บุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระวิสุทธินายก   วัดดอนตูมกมลาวาส  ชัยนาท 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมาโนช เพ็งเอื้อพันธ์  วัดดอนตูมกมลาวาส  ชัยนาท 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระพีรพล พินิจกิจ  วัดดอนตูมกมลาวาส  ชัยนาท 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูศุภกิจธรรมากร   วัดสร้อยสังข์สถิตย์  ชัยนาท 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 689 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7