ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชวชิรโมลี   วัดสวนพลู  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระศรีรัตนโมลี   วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาจักรกฤษณ์ เกล้าสมุทร  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหามอง อินทา  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระธนพล วระสิงห์  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุทธิอาจารวัฒน์   วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูธรรมธรสุริยันต์ ทิวาพัฒน์  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสหชาติ แสนอินทร์  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ   วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาสุขพล ทองพริ้ม  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระนิตินัย แซ่เล้า  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระครูสถิตปริยัติกิจ   วัดบ้านทุ่ง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระยงยุทธ ชุมจันทร์  วัดบ้านทุ่ง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระสุพัฒน์ แดงเวชงาม  วัดบ้านทุ่ง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระพล เกศรัตน์  วัดบ้านทุ่ง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระจิรวัฒน์ โชคณรงค์ชัย  วัดบ้านทุ่ง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระครูปลัดเกษมศักดิ์ แสนสุข  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระครูสมุห์ไพโรจน์ วงศ์สมศรี  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระใบฎีกาอุดมศิลป์ มีสุข  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระเขมินท์ แสงส่อง  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาศุภชัย ลือคำหาร  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาอาทิตย์ บุตรศรี  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาเรืองวุฒิ สุนทรบุตร  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาอุกฤษ ณ ถลาง  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาเนติ กุลธราธีระ  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาสันติ จังอินทร์  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาธฤติ รุ่งชัยวิทูร  วัดราชวรินทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาณัฏฐ์ รัตนโชติ  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหายมนา บุตรจำรวญ  วัดเวฬุราชิณ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระพัฒนสิษฐ์ แก้วชมภู  วัดเวฬุราชิณ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาสมชาติ บุญมี  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาอาคม ทาจันทร์  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระบุญเลิศ ถาวรสุขสิริ  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาชัยวัฒน์ วงษ์อามาตย์  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาพลสิทธิ์ ไชยศรี  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาสิทธิชัย ไชยศรี  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระบุญเพ็ง ภูชุม  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระสมศักดิ์ เกษรสุจริต  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระประยงค์ คล้ายสุบรรณ์  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระเถลิง เนื่องกลาง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระปราโมทย์ เอี่ยมสะอาด  วัดโพธิทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระศิวากร อินบุญนะ  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระเอกพล ออกสุข  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระดุสิต สุขอ้วน  วัดบางสะแกใน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระธีรภัทร์ จันทร์ขุน  วัดบางสะแกใน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระดำรงค์รักษ์ รณศิริ  วัดบางสะแกใน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูประโชติจันทสิริ   วัดลำโพ  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระครูสุทธิบริรักษ์   วัดหลังบาง  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูปลัดข่อง น้อยแดง  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหาวิสูตร ดอกพิกุล  วัดศรีประวัติ  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมหาอาวรณ์ เลื่องลือ  วัดบางแพรก  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระวินัย บัวฟัก  วัดบางแพรก  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระพอพันธ์ โหมดแจ้ง  วัดสามง่าม  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระยุทธนา สินธพ  วัดค้างคาว  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระธนิสร ภาคพรม  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระสมฤทัย สองสุข  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระประเวช อยู่หนูพะเนาว์  วัดพร้อมพลสุทธาวาส  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระอัครวัฒน์ บำรุงอุดมรัชต์  วัดราษฎร์นิยม  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระปิยะชาติ ลุประสงค์  วัดราษฎร์นิยม  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูปทุมบุญเขตต์   วัดนาบุญ  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระชิงชัย ทองเลื่อน  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูอนุกูลสุตกิจ   วัดท้องคุ้ง  สมุทรปราการ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์   วัดบางโฉลงใน  สมุทรปราการ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมหาประเสริฐ ขำกระจิตร์  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสิทธิพร พุ่มพิศ  วัดทรงธรรม  สมุทรปราการ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระพลชนก รักสอน  วัดตำหรุ  สมุทรปราการ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระวัชรพงษ์ โชติไพบูลย์พันธุ์  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระภูริวิชญ์ พัชรตระกูล  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระพีรพงศ์ รักสัจจะ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระศิริชัย โพธิ์สุวรรณ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระธรรมรัตนมงคล   วัดพนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระเมธีวราภรณ์   วัดพนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมหาบุรัสกร สุวรรณปัญญา  วัดพนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหากันตภณ สงวนใจ  วัดพนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูจักรธรรมนิวิฐ   วัดนิเวศธรรมประวัติ  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสมุห์เดชา สารทรัพย์  วัดโคกช้าง  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระชาญณรงค์ กายจริต  วัดคานหาม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระณัฐภูมินทร์ ศิริยากร  วัดโคกโพธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระอำนาจ มากนัก  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระวิฑูร อุปนันท์  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระบุญนำ โพธิ์เทศ  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูวิบูลวรวัตร   วัดแก้วกระจ่าง  อ่างทอง 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูวิมลธรรมานุรักษ์   วัดเจริญธรรม  สระบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสมุห์นิวัฒน์ ธนะนพรัตน์  วัดปฐมวิเวก  สระบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระถวิล พุ่มพันธ์วงษ์  วัดพระพุทธแสงธรรม  สระบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระอำนวย ไชยเดช  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูพินิจธรรมานุวัฒน์   วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  ลพบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูอุทุมพรพัฒนคุณ   วัดอุทุมพรวนาราม  ลพบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูสุตคุณากร   วัดมหาสอน  ลพบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระระพิน นิลสงค์  วัดมหาสอน  ลพบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูวินัยธรคงเดช แสงทอง  วัดโพธิ์ระหัต  ลพบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระอธิการวิโรจน์ ทองอยู่  วัดสว่างอารมณ์  ลพบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระปัญญาวุฒิ รุมรามัญ  วัดอัมพวัน  ลพบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระพิชัย พันละบาล  วัดหัวช้าง  ลพบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอานนท์ คำคุณ  วัดตองปุ  ลพบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระอุปถัมภ์ รุกขชาติ  วัดบ้านกลับ  สิงห์บุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูนันทปุญญาภิวัฒน์   วัดโคกโตนด  ชัยนาท 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูปัญญาสัตติคุณ   วัดไพรสณฑ์รัตนาราม  กำแพงเพชร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอรรถสิทธิ์ พรหมอยู่  วัดไพรสณฑ์รัตนาราม  กำแพงเพชร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระอธิการสมคิด ขาวเอี่ยม  วัดเขาพุทธประทีป  กำแพงเพชร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 576 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6