ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูธรรมธรคัมภีร์ สมดี  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสิริชัย จริยสุธรรมกุล  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหายุทธนา สินเหลือ  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระเต้ย ผุดผ่อง  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเทพวัลย์ มีใจกลั่น  วัดบางบัวทอง  นนทบุรี 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ   วัดบางพลีใหญ่กลาง  สมุทรปราการ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวินัย แช่มสายทอง  วัดบางโฉลงใน  สมุทรปราการ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสรชัช เกตุเพ็ชรกำจาย  วัดบางโฉลงใน  สมุทรปราการ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมุนินทร์ กองจันทร์ดี  วัดบางโฉลงใน  สมุทรปราการ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระครูเกษมวุฒิกร   วัดลาดระโหง  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูไพศาลสิริวัฒน์   วัดป้อมใหญ่  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระครูประภัทรสรคุณ   วัดกลางคลองสระบัว  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาบรรณ์ บุตรดี  วัดใหญ่ชัยมงคล  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระอธิการชม พึ่งบุญลือ  วัดกลาง  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระอธิการปราโมทย์ สาระสุข  วัดจอมเกษ  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระโอภาส เจริญผล  วัดจอมเกษ  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระจิรพงษ์ กาญจนวิมาน  วัดจอมเกษ  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระณัฐวุฒิ บุญสม  วัดจอมเกษ  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระกิจจา ศิริทัศน์  วัดศาลาปูน  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระครูมงคลเทพ   วัดเทพมงคลปานสาราม  นครสวรรค์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระครูสถาพรศีลคุณ   วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระครูปลัดชำนาญ ยิ้มเจริญ  วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์   วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระไพศาล สังข์ศรี  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระชัยธวัช รอดไผ่  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระธนบดี เทศเขียว  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระณรงค์ศักดิ์ วงษ์ธนชัยสิริ  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระอำนาจ ปะระท่า  วัดเขาชายธงวราราม  นครสวรรค์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระพชรพงศ์ แผ่นทอง  วัดโคกสลุด  นครสวรรค์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระเมธีวชิรภูษิต   วัดพระบรมธาตุ  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระครูอมรวชิรคุณ   วัดอมฤต  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระครูวิศาลวชิรกิจ   วัดเทพสโมสร  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระครูอาทรวชิรกิจ   วัดไตรภูมิ  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระครูวิลาศวชิรกิจ   วัดโคศิรการาม  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูโกวิทวชิรคุปต์   วัดเนินกรวด  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระครูวาปีวชิรกิจ   วัดรวงผึ้งพัฒนา  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระครูผาสุกวชิรวัฒน์   วัดสุขสำราญ  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระครูสุตวชิรากร   วัดหินดาต  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูสุตวชิรสาทร   วัดแสงสุริยาราม  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูปรีชาวชิรสิทธิ์   วัดใหม่ธงชัย  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล   วัดรัตนปทุม  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูพิศาลวชิรานุกูล   วัดคลองพิไกร  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระอธิการคารม บดีรัฐ  วัดไร่ดง  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระสมชาย แสงเจริญ  วัดศรีทองพัฒนาราม  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระนิพล บุญสวา  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระโกมล แพงลม  วัดคลองพิไกร  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระประกาศ เมืองน้อย  วัดบึงพระนางทอง  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระประเสริฐ บำรุงราษฎร์  วัดคลองลาน  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสันติ อุดมการยิ่งยศ  วัดเด่นสะเดา  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระอัครพนธ์ อัครแสงมณี  วัดพงษ์สัก  กำแพงเพชร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูประภาตธรรมานันท์   วัดบ้านนา  สุโขทัย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูปริยัติธรรมาภิสิฐ   วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  สุโขทัย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหาวิเชียร ตุ่นแก้ว  วัดนางแล  ลำปาง 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูประดิษฐ์กรณีย์   วัดโป่งมอญ  เชียงราย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูประภัศรปัญญาวุธ   วัดป่าบงหลวง  เชียงราย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระอธิการรัฐเขต ผาละ  วัดป่าแดด  เชียงราย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระอธิการเกรียงวิช สุภาวรรณ  วัดหนองถ้ำ  เชียงราย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระมหาเดชณรงค์ สักลอ  วัดหนองข่วง  เชียงราย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระธนพนธ์ ชาญสมิง  วัดแสงแก้วโพธิญาณ  เชียงราย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระฉัตรนเรศร์ พิลึก  วัดพระธาตุจอมแจ้ง  เชียงราย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูสิริวรนารถ   วัดบุญเกิด  พะเยา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระทิวธวัช นามจักร  วัดไชยมงคล  พะเยา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระชัตฐยกรณ์ นุสติพรลภัส  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระครูประโชติพัฒนากร   วัดป่าเห็ว  ลำพูน 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระกฤษณะกาญจน์ ธารารัตนะกาญจน์  วัดกู่เหล็ก  ลำพูน 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระอำนวย กาบวัง  วัดชัยสถาน  ลำพูน 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระวิกรม วัชรศุภรณ์  วัดป่าเหียง  ลำพูน 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอธิการกัณฑะโยธิน ควรเคียงเพชร  วัดโพนงาม  หนองคาย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระวิเศษ หอมประเสริฐ  วัดจันทร์สว่าง  หนองคาย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระสุรสิทธิ์ ทองจบ  วัดหนองบัวทอง  หนองคาย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระวชิรวิทย์ พรมโคตร  วัดนิคมสามัคคี  หนองคาย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระวัชระ แก้วประโคน  วัดสุวรรณาราม  บึงกาฬ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระโสภณวิชญ์ เอกพล  วัดสุวรรณาราม  บึงกาฬ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาไกรวิทย์ ศรีโคกล่าม  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม  เลย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสุพรรณ์ รอบรู้ดี  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม  เลย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระรณยุทธ ราชเสนา  วัดป่าฉิมพลี  เลย 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูพิทักษ์ธรรมาภิบาล   วัดพิทักษ์วนาราม  ยโสธร 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระรุ่งโรจน์ เก่งกระโทก  วัดดอนไพล  นครราชสีมา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระสิทธิศักดิ์ พรมสิทธิ์  วัดบ้านเสมา  นครราชสีมา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระธีรพล วิริยะกิจสุนทร  วัดจันทึก  นครราชสีมา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระพุฒิพันธุ์ จุลคณานุกิจ  วัดจันทึก  นครราชสีมา 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูสุเมธธรรมวิจารณ์   วัดสำโรง  บุรีรัมย์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูปลัดประดิษฐ์ สุนทอง  วัดหนองเหล็ก  บุรีรัมย์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระปลัดสุทัศน์ จันทบาล  วัดหนองไผ่น้อย  บุรีรัมย์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสมุห์บุญยืน นิลฉวี  วัดอินทรวนาราม  บุรีรัมย์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระอธิการประคอง กระแสการณ์  วัดเกาะแก้ว  บุรีรัมย์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูสังฆรักษ์สุธี เสาทอง  วัดสว่างบ้านยาง  สุรินทร์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูสมุห์ประเสริฐ พัตรสิงห์  วัดศรีสว่างโคกสะอาด  สุรินทร์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระใส จำปาทอง  วัดโพธิพฤกษาราม  สุรินทร์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระพรม เสาทอง  วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง  สุรินทร์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูสุจิตกาญจนคุณ   วัดหนองตากยาอภัยสัตว์  กาญจนบุรี 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระคานที เนตรสว่าง  วัดหนองตากยาอภัยสัตว์  กาญจนบุรี 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระวชิรวิชญ์ ใบไม้  วัดหนองตากยาอภัยสัตว์  กาญจนบุรี 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระโชคบัญชา ชื่นบาน  วัดหนองตากยาอภัยสัตว์  กาญจนบุรี 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอัษฎาวุฒิ ทองแสง  วัดหนองตากยาอภัยสัตว์  กาญจนบุรี 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระอธิการพณสรรค์ ใบไม้  วัดหนองตะครอง  กาญจนบุรี 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระสายฝน เชื้อชื้น  วัดหนองตะครอง  กาญจนบุรี 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระสุนทร ศรีชัย  วัดหนองดี  นครศรีธรรมราช 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
สามเณรจิรภัทร ทรัพย์เสือสกุล  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
สามเณรธนวัฒน์ บุญรอดดวง  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 138 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2