ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพปัญญามุนี   วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุทัศนมุนี   วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอมรมุนี   วัดนรนาถสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวรกิจจาทร   วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูธรรมสารโกศล   วัดราชประดิษฐ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดชวภณ ภาสุเดชานนท์  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาล้อมพงศ์ อยู่ขำมี  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาณรงค์ฤทธิ์ มูลคำ  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาศราวุธ ภูธร  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหายุทธศาสตร์ จันทร์ประมูล  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาณัฐธีร์ พัฒนพรเศวตโชติ  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาวิทยา สิทธิกาล  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมานะ พุฒจันทร์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระวารินทร์ เตวิน  วัดดอกไม้  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระวินย์ เมฆไตรภพ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระเศรษฐวุฒิ ตังคธนาวัฒน์  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระธาตรี ทรงบัณฑิตย์  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระปวรุตม์ เต่าอ่อน  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระบุญมี แก้วสว่าง  วัดสุธรรมวดี  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระโกศล แสนทวีสุข  วัดสุธรรมวดี  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระไพรินทร์ จริยากุล  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระรัชนัย พรหมมา  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระชนินทร์ คมขำ  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระไวพจน์ ศรีเกาะ  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระประดิษฐ์ กนกวรรณจำรัส  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระศุภณัจ งามอารมย์  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระณัทเชิดพงศ์ แลวงศ์นิล  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระไชยะเชฐ์ ยิ้มนิรันร์  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระเทพนันท์ วุฒินนท์ชัย  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระณัษฐพงษ์ เศรษฐกุล  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระจุนรัตน์ วรครบุรี  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระพิพัฒน์ ปานผึ้ง  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระณัฐภัทร แสนหาญ  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระวสันต์ สุทธิผลไพบูลย์  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระจีระเดช แก้วกาญจนา  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระวิทยา วิลาสมงคลชัย  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระพงษ์เทพ ชูนาค  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระธีรภัทร์ ทรัพย์แสนมา  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระพรเทพ จีนทวงษ์  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระภูเบศ เลิศปัญญานุช  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระณธกร แสงจันทร์  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระนภทีป ฉันทพิริยกุล  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระภัสสพงศ์ กาหลง  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระชัยมงคล ปัจจุสานนท์  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระอมรศักดิ์ ยรรยงดิลก  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระคำนึง เครือวัลย์  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระปรีชา อมรชัยนนท์  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระพงศ์พัฒน์ กำจาย  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระวราวิชญ์ วชิรวิชศ์ภาคิน  วัดบางค้อ  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระจิรโชค พงษ์สุระ  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระประยง ยุบลชิต  วัดพูนพิมลราช  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระทศพล พลเยี่ยม  วัดพูนพิมลราช  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระเสน่ห์ นิลแก้ว  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสมนึก เล็กสูงเนิน  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระพฤทธิ์พงศ์ จรูญพันธ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระรุ่งโรจน์ สายจุฬารัตน์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระโสภณ จินดาธรรม  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระธีระยุทธ ผันใจผ่อง  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระชิดพงษ์ ตุ้มแสง  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระสัตยา ปาละสุวรรณ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระชูเดช มั่นเขตกิจ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระอนุชิต สุขประสิทธิ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระวีระ มากรักษา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระวินัย แพงวิเศษ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระวิรุจ บุญเชิดฉาย  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมหาสมคิด สุขใจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระมหาวันชนะ ตัณฑะดิลก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระมหาณัฐวุฒิ ดาวไธสงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระสมใจ พูลสุข  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระประสิทธิ์ โตไพบูลย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระอาทิตย์ สุวรรณฉลวย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระชยุทธร วรสันต์โต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระบุดดี ศรีประดับ  วัดพืชนิมิต  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระพิทักษ์ นิเวษสาคร  วัดเจดีย์หอย  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระโยธิน สถิติรัต  วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสำลี บุญเพ็ง  วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระบุญทรง ศิริกุล  วัดป่าปทุมรัฐ  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระประภัสวงษ์ สุขี  วัดป่าปทุมรัฐ  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระอภิรักษ์ โพธากูล  วัดสุทธาวาส  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระบุญช่วย แตงโสภา  วัดสุทธาวาส  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระสมพงศ์ ภู่ไพบูลย์  วัดปทุมทอง  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ   วัดแพรกษา  สมุทรปราการ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหาภาณุพงษ์ วรวัฒนสินธุ์  วัดแพรกษา  สมุทรปราการ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระนิธิชัย สุขสำราญ  วัดแพรกษา  สมุทรปราการ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสมนึก ด้วงสุวรรณ  วัดแพรกษา  สมุทรปราการ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระปลัดวินัย นิ่มสา  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระสุทิน ฉัตรกระโทก  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระประเทือง คำแสน  วัดโสธรนิมิตต์  สมุทรปราการ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระสมชาย เอิบอิ่มฤทธิ์  วัดบางฝ้าย  สมุทรปราการ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระสุพจน์ ตันสมบูรณ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูอุทัยกิจจารักษ์   วัดเขาดิน  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูพิศิษฏ์บุญญากร   วัดพรานนก  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระใบฎีกาวายุ คงสมทอง  วัดพรานนก  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูประทีปนิติธรรม   วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระเอก เฉยประทุม  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระมหาประสาน ทัศนารุณพงศ์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระวิศิษฐ์ ศรีสุขศุภชัย  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมหานพรักษ์ นาเมือง  วัดสุคนธาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระมหายิ่ง แซ่เล่า  วัดสุคนธาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระมหาประเมิน ตรีเกษม  วัดเทพกุญชร  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 539 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6