ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระราชวิสุทธิญาณ  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
2  
พระนิกรมมุนี  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
3  
พระศรีสุธรรมโมลี  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
4  
พระครูสุธรรมานุศาสก์  วัดปุรณาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
5  
พระครูสุนทรวีรวัฒน์  วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
6  
พระครูประจักษ์ศุภกิจ  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
7  
พระครูโสภณสารธรรม  วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
8  
พระครูปลัดวราวุฒิ วรวุฑฺโฒ  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
9  
พระครูปลัดพิทักษ์ เกสโร  วัดโกมุทพุทธรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
10  
พระครูปลัดจำนงค์ อุคฺคจิตฺโต  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
11  
พระครูใบฎีกาบุญธรรม ฐานทินฺโน  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
12  
พระครูใบฎีกาคำไล้ จารุวํโส  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
13  
พระปลัดปรัชญา ปภาธโร  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
14  
พระปลัดณัฐศิษฏ์ อติชาโต  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
15  
พระสมุห์พิชัย สุวิชโย  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
16  
พระมหาอำนวย อํสุการี  วัดเทวีวรญาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
17  
พระมหาสินธุ์ ฐิตรํสี  วัดเทวีวรญาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
18  
พระประเสริฐ อภิญาโณ  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
19  
พระมหาไมตรี ปุญฺญามรินฺโท  วัดราชบพิธฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
20  
พระมหาจิรกิตติ์ อภิจิรกิตฺติ  วัดราชบพิธฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
21  
พระมหาวิราช โฆสิตเมธี  วัดราชบพิธฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
22  
พระมหาฐิติพงษ์ ฐิติวํโส  วัดราชบพิธฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
23  
พระมหามนต์เทียน ทมเมธี  วัดราชบพิธฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
24  
พระสุรินทร์ วรินฺโท  วัดราชบพิธฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
25  
พระประจวบ สุทฺธจิตฺโต  วัดราชบพิธฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
26  
พระชาลี ปริชาโน  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
27  
พระมหาวิชาญ ทิวากโร  วัดพระพิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
28  
พระวิโรจน์ ปภากโร  วัดบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
29  
พระชารี ธีรภทฺโท  วัดแสมดำ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
30  
พระเทียร กตปุญฺโญ  วัดท่าข้าม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
31  
พระเทียนชัย ชยทีโป  วัดนรนารถสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
32  
พระมหาถาวร สุถาวโร  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
33  
พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
34  
พระมหาสุชาติ สุชาโต  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
35  
พระชนินทร์ เตชวนฺโต  วัดจอมสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
36  
พระมหาสังคม ภูริปญฺโญ  วัดจอมสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
37  
พระผดุงศักดิ์ ภสฺสรพโล  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
38  
พระจรัญ ฐิตธมฺโม  วัดดอน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
39  
พระเฉลียว กิตฺติปาโล  วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
40  
พระวีระพันธ์ สุภาจาโร  วัดดอน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
41  
พระมหาพิน พุทธวิริโย  วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
42  
พระปรัชญา อตฺถกาโร  วัดราษฎร์นิยมธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
43  
พระมณเฑียร นิสโภ  วัดราษฎร์นิยมธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
44  
พระกฤษณ์ สีลภูสิโต  วัดราษฎร์นิยมธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
45  
พระเกรียงศักดิ์ ตนฺติปาโล  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
46  
พระชัยพล โสภโณ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
47  
พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
48  
พระโกรพย์ สทฺธาธิโก  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
49  
พระสมบุญ สมจิตฺโต  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
50  
พระวุทธิชัย อหึสโก  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
51  
พระกีรติ ปุญฺญโชโต  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
52  
พระมหาวิสิทธิ์ ภูริปญฺโญ  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
53  
พระชุมพล อินฺทโก  วัดทองเพลง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
54  
พระมหาประดิษฐ์ ถิรธมฺโม  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
55  
พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร  วัดบางยี่ขัน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
56  
พระมหาธงชัย ธมฺมชโย  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
57  
พระมหาอำพันธ์ ปิยโสภโณ  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
58  
พระปรีดา สุมงฺคลคุโณ  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
59  
พระกรินทร์ ธมฺมวีโร  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
60  
พระณรงค์ ปิยสีโล  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
61  
พระนรา เขมาภิรโต  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
62  
พระครูธีรธรรมวิวัฒน์  วัดแม่คำ  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
63  
พระครูอุปถัมภ์วรการ  วัดป่าซาง  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
64  
พระครูสุนทรประชามานิตย์  วัดทรายมูล  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
65  
พระครูสุภัทรธรรมโกวิท  วัดม่วงคำ  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
66  
พระครูวิสาลบุญสถิต  วัดหนองอ้อ  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
67  
พระครูประพัฒน์ธรรมโชติ  วัดป่าบงหลวง  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
68  
พระครูสุเทพธรรมสถิต  วัดแม่หะ  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
69  
พระครูไพโรจน์ธรรมสาธก  วัดหนองแว่น  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
70  
พระครูศรีรัตนากร  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
71  
เจ้าอธิการฐิติยากร ชีวสุทโธ  วัดจอมคีรีพัทธญา  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
72  
พระยุทธพงษ์ ฐิตเมโธ  วัดฝั่งหมิ่น  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
73  
พระมหาเสรีภาพ มงฺคโล  วัดน้ำล้อม  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
74  
พระมหาวิษณุรักษ์ วิโรธรํสี  วัดฝั่งหมิ่น  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
75  
พระหล้า รตนโชโต  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
76  
พระอุทัย อาจาโร  วัดแม่สรวย  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
77  
พระจำรัส คนฺธญาโณ  วัดหนองครก  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
78  
พระภูริพัฒน์ สิริวฒฺฑโน  วัดป่าตึง  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
79  
พระณรงค์ อนุภทฺโท  วัด โพธนาราม  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
80  
พระแสวง อาจารสุโภ  วัดสันกอง  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
81  
พระถนัด อนัตตา  วัดพระธาตุจอมกิตติ  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
82  
พระสมาน สุภทฺโท  วัดราษฎร์บูรณะ  เชียงราย 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
83  
พระครูบุรีตารกานุรักษ์  วัดอินทาราม  เชียงใหม่ 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
84  
พระครูสุทธิญาณรังษี  วัดรังษีสุทธาราม  เชียงใหม่ 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
85  
พระครูโอภาสปัญญาคม  วัดดับภัย  เชียงใหม่ 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
86  
พระวุฒิชัย ญาณเมธี  วัดอินพุทธวงค์  เชียงใหม่ 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
87  
พระวิวัฒน์ อุทาโน  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
88  
พระพิสุทธิ์พงศ์ วชิรปญฺโญ  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
89  
พระมหาอำนวย มหาปุญฺโญ  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
90  
พระมหาเสน่ห์ คมฺภีรปญฺโญ  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
91  
พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
92  
พระมหาบุญธรรม ฐิตวินโย  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
93  
พระครูสุนทรธรรมโกศล  วัดพระสิงห์เคิ่ง  ลำพูน 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
94  
พระครูวรพรตนิวิฐ  วัดแม่แรง  ลำพูน 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
95  
พระครูพิลาศธรรมวินิต  วัดป่าเหียง  ลำพูน 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
96  
พระครูสิริสุตานุยุต  วัดป่าเห็ว  ลำพูน 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
97  
พระครูอดุลสุตาภินันท์  วัดป่าแดด  ลำพูน 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
98  
พระครูสมุห์ประพันธ์ ปภสฺสโร  วัดบ้านขว้าง  ลำพูน 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
99  
พระใบฎีกาไกรราช รตนวณฺโณ  วัดหนองเงือก  ลำพูน 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
100  
พระอธิการสุปรีชา ธมฺมสุนฺทโร  วัดหนองหนาม  ลำพูน 
1-11-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 322 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4