ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชเวที   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูอาคมสุนทร   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมุห์กิตติ มณีชล  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระราชพัฒนากร   วัดปริวาศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระบุญเรือง คุ้นเคย  วัดปริวาศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระธีระวัฒน์ คุ้มรอด  วัดปริวาศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมรักษ์ หมีเฟื่อง  วัดปริวาศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสุธีธรรมโสภณ   วัดเทพากร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมุห์ภิรมย์ พัฒหาญ  วัดเทพากร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระครูสีลพลาธร   วัดอู่ตะเภา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูวิธานวิหารกิจ   วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระกมลภพ โฆตมัง  วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูปริยัตยานุกูล   วัดเรืองยศสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาพชรธร สวนใต้  วัดเรืองยศสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาวิสันต์ วงษ์สาลี  วัดเรืองยศสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระบุญมั้น สาระสา  วัดเรืองยศสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระครูธรรมธรคัมภีร์ สมดี  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระครูวินัยธรทองสุข ไกรพงษ์  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาบุญศรี วงค์แก้ว  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระปลัดอำไพ จิตตรง  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหากิจการ ยุติพันธ์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาศิริวัฒน์ ชุมทอง  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาอลงกรณ์ พุทธิกร  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระบุญมี ปัญญาพินิจกุล  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระกาญจน์ ถาวรบรรจบ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาสมหวัง เจริญสุข  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาปรัชญา ปริญญากรณ์  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาวรัท จารุมาศรัตน์  วัดภคินีนาถ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาสังทอง แก้วโท  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาวุฒิภัทร ลักษมีกุล  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสิงห์ แสงทอง  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระวีรพล ผสมจันทร์  วัดสามง่าม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระภูมิพัฒน์ วัดงาม  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระพสุธร อ้วนเปี้ย  วัดโพธิ์พุฒตาล  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระพันธ์ศักดิ์ กองวิเชียร  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระชอุ่ม ปานเพ็ชร์  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระพิศาล สมประสงค์  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระวีรพล สังฆะบุรี  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระวิรัตน์ บุญคุ้ม  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมานิตย์ คงสมบูรณ์  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระอารักษ์ สุวรรณน้อย  วัดมหาบุศย์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมารุต ยงถาวร  วัดมหาบุศย์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระนิมิตต์ เที่ยงธรรม  วัดมหาบุศย์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระศุภพัฒน์ งามวุฒิบาล  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระเฑียรวิทย์ โอชาวัฒน์  วัดทุ่งลานนา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระชูศักดิ์ ไกรทองสุข  วัดทุ่งลานนา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอภิชัย ใจเที่ยง  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระจุลภัทร วรธรรม  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระวีรศักดิ์ พรมเสาร์  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหาทองคำ สังข์สาย  วัดละหาร  นนทบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมหาปราโมทย์ อินอุ่นโชติ  วัดศรีประวัติ  นนทบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระรุ่งโรจน์ เกื้อกูลศิลป์  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระบัวรินทร์ นนทะวงษ์  วัดไทรใหญ่  นนทบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระวรวัฒน์ วงษ์ขันธ์  วัดโตนด  นนทบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูโพธิธรรมโกศล   วัดบางโพธิ์ใน  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาสมหมาย กันนุฬา  วัดปัญญานันทาราม  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมหาสุกิจ สุขล้อม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระมหาประพันธ์ อ่อนช้อยสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระมหาวุฑฒ์ บุญเสนอ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระมหาวิทย์ สมศรีสุข  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระกฤตวิทย์ ม่วงสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระเกรียงศักดิ์ พินัยกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระภัทรพงษ์ เทาศิริ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระพิเชษฐ์ บางระพิมลพงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระกิตติพงษ์ หิรัญมุทราภรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระอรัญยุทธ์ ดำรงวุฒิการณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระรัตพล ลูกแก้ว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอภิชา เติมสมบัติบวร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระณัฐพล ธีรธรรมสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระนักปราชญ์ มาลากีรติรัตน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสุขเกษม แสงศร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระพิชญ์นันท์ รุณใจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระสุชิน สุกิจปาณีนิจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระพรเทพ ศศิพงศ์อนันต์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระศักดิ์ชาย เห็นความดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระวรรณพงศ์ นวลเลิศ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระกำธร เกษรศิริ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระจิรศักดิ์ ดวงคำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระคณกิจ ขันติวสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระหัสชัย เพชรโตรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระโสภณ มิตรวงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระทัชชกร รัตนจันทร์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระพรชัย ทิพวัลย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสุพจน์ จิตอภิวันท์  วัดป่าจิตตภาวนา  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสมชาย อัตรัง  วัดจันทน์กะพ้อ  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระมหาปัญญา อาพัดนอก  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูภาวนาวิริยานุโยค   วัดนครหลวง  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูอุดมธรรมจารี   วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูสังฆรักษ์สมใจ ราชกาล  วัดเทพสนทวารี  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมหาคมเพชร เพลียหาญ  วัดกษัตราธิราช  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระมหาธวัชชัย คำศรี  วัดกษัตราธิราช  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระนรินทร์ โพธิมีชัย  วัดเทพสุวรรณ  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระสมคิด อาปรีชา  วัดอินทาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระกิตติพศ สุขสมพืช  วัดช้างใหญ่  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระเด่นพงษ์ ชินรุ่งโรจน์  วัดช้างใหญ่  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระโภคิน ศักดาเดช  วัดไก่  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระรุ่งตะวัน ผ่านภูวงศ์  วัดไก่  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระชยากร หอมบุญมา  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระสุเทพ สาณศิลปิน  วัดกลางราชครูธาราม  อ่างทอง 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระอธิการอุดม หนูน้อย  วัดบ้านพลับ  สระบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 698 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7