ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระราชวชิราภรณ์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
2  
พระสุวิมลธรรมาภรณ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
3  
พระครูสุทธิวราภิวัฒน์  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
4  
พระครูโสภณธรรมรังษี  วัดไทร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
5  
พระครูประกาศสมาธิคุณ  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
6  
พระครูโพธิพัฒนานุกูล  วัดโพธินิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
7  
พระครูพิพัฒน์วรการ  วัดทองสัมฤทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
8  
พระครูปลัดบุญโปร่ง สุวฑฺฒโน  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
9  
พระครูวินัยธรญาติ ถิรญาโณ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
10  
พระปลัดคำรณ ฐิตสีโล  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
11  
พระสมุห์วิเชียร ถิรจิตฺโต  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
12  
พระคำภู สทฺธาธิโก  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
13  
พระบุญเกิด ถิรธมฺโม  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
14  
พระวิสูตร ธมฺมเตโช  วัดจันทวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
15  
พระนิเทศ อภิญาโณ  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
16  
พระปรีชา ติกฺขวีโร  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
17  
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
18  
พระมหาสุรเพชร วชิรญาโณ  วัดวรจรรยาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
19  
พระมหาวุฒิ ญาณิสฺสโร  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
20  
พระอธิการโกมล ฐิตลาโภ  วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
21  
พระมหาศักดิ์ชัย กตธมฺโม  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
22  
พระมหามนูเชษฐ์ กลฺยาณรโต  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
23  
พระเฉลิมพล ปิยะปุตฺโต  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
24  
พระจิรวัฒน์ ชุตินฺธโร  วัดหิรัญรูจีวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
25  
พระมหานพรัตน์ อริยเมตฺตยานุรกฺโข  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
26  
พระมหาโชคชัย ชยาภินนฺโท  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
27  
พระมหาทองมา อรุณรํสี  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
28  
พระสนิท ปญฺญาวโร  วัดเทวสุนทร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
29  
พระวิสุทธิ์ ธมฺมรํสี  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
30  
สามเณรวิษณุ เดชบุญ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
31  
พระครูวิจารณ์นวกิจ  วัดโพธิ์ชัย  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
32  
พระครูปัญญาสารนิวิฐ  วัดศรีบุญยืน  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
33  
พระครูโกศลกิจจานุกิจ  วัดสันหนองบัว  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
34  
พระครูสุนทรศิลป์โกศล  วัดศรีมิ่งแก้ว  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
35  
พระครูอดิสัยธรรโมภาส  วัดหนองบัว  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
36  
พระครูวิสิฐพัฒนคุณ  วัดแม่บง  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
37  
พระครูบุญยสารโสภณ  วัดเทิงเสาหิน  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
38  
พระครูพิพิธพัฒนโกวิท  วัดทุ่งพร้าว  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
39  
พระครูอุดมคณาภิรักษ์  วัดอำมาตย์  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
40  
พระครูธรรมภาณสถิตย์  วัดทรายมูล  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
41  
พระครูพิพิธธรรมสาทร  วัดป่าแงะเมืองชุม  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
42  
พระครูวรกิตติวิมล  วัดป่าข่า  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
43  
พระครูวิจิตรบวรธรรม  วัดปางไตรแก้ว  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
44  
พระครูรัตนกิตติญาณ  วัดเกตุแก้ว  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
45  
พระครูสุนทรวีรกิจ  วัดป่ากว๋าว  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
46  
พระครูสิริคันธวงศ์  วัดงิ้วใหม่  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
47  
พระครูวิมลกิตตยาภรณ์  วัดเชียงคาน  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
48  
พระครูพิบูลพัฒโนภาส  วัดสันต้นผึ้ง  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
49  
พระครูพิธานพิพัฒนคุณ  วัดพนาลัยเกษม  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
50  
พระครูวิมลศิลปกิจ  วัดราษฎร์เจริญ  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
51  
พระครูภัทรวรคุณ  วัดสถาน  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
52  
พระครูพิศาลพัฒนาภิรม  วัดดงมหาวัน  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
53  
พระครูสังฆรักษ์สนั่น  วัดเมืองชุม  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
54  
พระนิรุทธ์ อชิโต  วัดบุญนาค  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
55  
พระอภินันท์ อคฺคจิตฺโต  วัดศรีทรายมูล  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
56  
เจ้าอธิการวีรชน ปญฺญาวโร  วัดท่าน้ำ  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
57  
พระอธิการปรีชา ญาณโสภโณ  วัดสันทรายน้อย  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
58  
เจ้าอธิการสุขเลิศ กนฺตธมฺโม  วัดภูมิพาราราม  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
59  
พระมหาเสาร์แก้ว ชุติเมธี  วัดร่องกู่  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
60  
พระอธิการรัศมี รสฺสมิโต  วัดร่องหวาย  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
61  
เจ้าอธิการสมบูรณ์ ถิรธมฺโม  วัดสันมะค่า  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
62  
เจ้าอธิการประเสริฐ ปญฺญาวชิโร  วัดสันม่วงคำ  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
63  
พระอธิการวัชรา จนฺทโสภโณ  วัดศรีดอนเรือง  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
64  
เจ้าอธิการสุรพล ปญฺญาวโร  วัดวังช้าง  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
65  
พระอธิการสมัคร เตชปญฺโญ  วัดเวียงแก้ว  เชียงราย 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
66  
พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม  วัดอรัญญวาสี  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
67  
พระครูพิศาลบุญนิวิฐ  วัดอู่ทรายคำ  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
68  
พระครูพัฒนสารโกศล  วัดต้นส้านสามัคคี  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
69  
พระครูธรรมธรธีรพงษ์ สิรินฺธโร  วัดป่าแดงมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
70  
พระครูจรัล ธมฺมวโร  วัดสุนทราราม  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
71  
พระนิตย์ กนฺตสีโล  วัดสีลาอาสน์  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
72  
พระนรินทร์ สุมงฺคโล  วัดป่าแพ่ง  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
73  
พระมหาชัชวาล โชติธมฺโม  วัดมณเฑียร  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
74  
พระบุญศรี อภิปุณฺโณ  วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
75  
พระอธิการหล้า สิริวํโส  วัดดอนศรีสะอาด  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
76  
พระอำนาจ สุภาจาโร  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
77  
พระคำพงษ์ ปญฺญาวฑฺฒโก  วัดศรีบุญเรือง  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
78  
พระศรสิทธิ์ ปญฺญาทีโป  วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
79  
พระมหาสุธรรม ธมฺมทินฺโน  วัดชัยมงคล  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
80  
พระอินสม กนฺตวีโร  วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
81  
พระถนอม เขมโก  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
82  
พระสามารถ ฐิตเวที  วัดศรีบุญเรือง  เชียงใหม่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
83  
พระครูวรกิตติสุนทร  ถิ่นสอน วัดถิ่นใน  แพร่ 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
84  
พระอภิรัต ขนฺติสาโร  วัดถ้ำพระสบาย  ลำปาง 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
85  
พระสมศักดิ์ รกฺขิตฺตจิตฺโต  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ลำพูน 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
86  
พระครูศรีวรพินิจ  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
87  
พระสาครมุนี สุชีโว  วัดสุทธิวาตวราราม  สมุทรสาคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
88  
พระปริยัติกิจโกศล  วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  สมุทรสาคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
89  
พระครูสาครธรรมทัต  วัดทองธรรมิการาม  สมุทรสาคร 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
90  
พระครูวิบูลปริยัติกิจ  วัดพิบูลสัณหธรรม  ชลบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
91  
พระมหาสุเทพ อกิญจโน  วัดสมานราษฎร์  ชลบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
92  
พระอำนาจ ขนฺติโก  วัดภัททันตะอาสภาราม  ชลบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
93  
พระสุพรรณ์ วรปญฺโญ  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
94  
พระทินกร จนฺทวณฺโณ  วัดพิบูลสัณหธรรม  ชลบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
95  
พระภุชงค์ สิริปุญฺโญ  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
96  
พระชัยพร ชินวโร  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
97  
พระครูปทุมธรรมโศภิต  วัดปัญจทายิกาวาส  ปทุมธานี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
98  
พระโสภณ โสภโณ  วัดปัญญานันทาราม  ปทุมธานี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
99  
พระนิพนธ์ เขมกาโม  วัดกล้าชอุ่ม  ปทุมธานี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
100  
พระครูกิตติชัยกาญจน์  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-12-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 261 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3