ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระกิตติสารสุธี   วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูศรีวิสุทธิศาสก์   วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูศรีพรหมคุณ   วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิเทศธรรมรังษี   วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูอเนกสารคุณ   วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์   วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานฤพนธ์ คล้ายรอด  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเสฏฐวุฒิ ปาสวน  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาศตนันทน์ พรหมเสนา  วัดเทพนิมิตต์  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาปวเรศ ปุณณะหิตานนท์  วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาคำพันธ์ ภาษี  วัดคลองบ้านใหม่  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาภานุวัฒน์ ขันตี  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหากันตภณ จันทรชู  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาคมสันต์ อินทร์สอน  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหากิตติศักดิ์ กุตมนต์  วัดบางนานอก  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาสุชาติ คร้ามบุญลือ  วัดบางนานอก  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาสมพร เกลี้ยงพร้อม  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาประพันธ์ นันตา  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหารณชัย ระเนีย  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาพศินฐ์ เรียบร้อย  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาบัญชร ปาณีบุตร  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระธนิก พวงปรีดา  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสมบูรณ์ สุวรรณาภิชาติ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระฉัตรนาวี โพธิ์ทอง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระฐาณัฏฐ์ สุขเกษม  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระธรรมวุฒิ คชเศวตสกุล  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระอดุลย์ เขียวญวน  วัดเวฬุราชิณ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระสมศักดิ์ บัวเกตุ  วัดบางยี่ขัน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระพิษณุ โกมลโชติกุล  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระชัยยะ ลอยประจุ  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสมาน พลอยรักษา  วัดอัมพวา  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระอภิเษก พุทธอินทร์  วัดอัมพวา  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระนพรัตน์ จิตตแย้ม  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระพิชิต อ่อนนุ่ม  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระเอกลักษณ์ อ่อนนุ่ม  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระพล จอกทอง  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระประเสริฐ สื่อเศรษฐสิทธิ์  วัดสักใหญ่  นนทบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระพงศธร จีนเพชร  วัดแคนอก  นนทบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระพัชรพล คำเหล็ก  วัดแคนอก  นนทบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระทองคำ เพ็ชรไพ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสมยศ แซ่ตั้ง  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระดิลกภณ เดชวัชระ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระธนภณ ธนทัตชาญเมธา  วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมาโนด งามขำ  วัดบางเตยกลาง  ปทุมธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระอภินันท์ กะถิน  วัดบัวแก้วเกษร  ปทุมธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระชาย สกุลสุขตลอดปี  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระนิวัฒน์ บางหลวง  วัดกล้าชอุ่ม  ปทุมธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระอุรุพงษ์ วงษ์แสนสุขเจริญ  วัดบางเตยกลาง  ปทุมธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูเกษมปิยธรรม   วัดไตรมิตรวราราม  สมุทรปราการ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระสมุห์อิทธิพล พรหมมาพันธุ์  วัดคลองมอญ  สมุทรปราการ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมหาเครือณรงค์ เรืองแสง  วัดบางกระเจ้านอก  สมุทรปราการ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาสัญชัย ราชารี  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหากฤษณะ กล้าอาษา  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสกุล ภูแลศรี  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระวิทัน มุงเมือง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระอนันต์ เฉลิมชัยนุวงศ์  วัดครุใน  สมุทรปราการ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูประสิทธิธรรมสาร   วัดป่าคา  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระใบฎีกานิวัฒน์ เพ็ชรวัฒนา  วัดลำพระยา  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสมนึก พุฒทรัพย์  วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระสัญญา แก้วรัตนไพศาลศรี  วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระสุกี เรืองรัตน์  วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระสุพรจ เกตุแก้ว  วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสมปอง บุญรอต  วัดสิงห์  อ่างทอง 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระณัฐ ขันแก้ว  วัดนิสสรณวนาราม  อ่างทอง 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระปลัดชัยรัตน์ เกตุสุวรรณ์  วัดบางกง  สระบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมหาประดิษฐ แซ่หรี่  วัดปากคลอง  สระบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระอำนาจ ปั้นรัตน์  วัดปากคลอง  สระบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระจรัส ศรีภา  วัดปากคลอง  สระบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระธนกร ขันธ์อุดม  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระไกรมาศ หลิมเมืองมา  วัดบางกง  สระบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูวิเวกสันติคุณ   วัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์  ลพบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูนาคดิตถ์วรรักษ์   วัดท่าโขลง  ลพบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระศักดิ์ชัย โหรสกุล  วัดท่าโขลง  ลพบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาภูริณัฐ อัมสิงห์  วัดธรรมเจดีย์  ลพบุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูวิธิตวุฒิคุณ   วัดโพธิ์เก้าต้น  สิงห์บุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูสังฆรักษ์ธีรภัทร์ กองนิมิตร  วัดกุฎีทอง  สิงห์บุรี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระทรัพย์ทวี เมฆเขียว  วัดพิชัยนาวาส  ชัยนาท 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระธนภูมิ รูปเกลี้ยง  วัดดักคะนน  ชัยนาท 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระเศรษฐพัส สกลธรรมวุฒิ  วัดโพธินิมิต  ชัยนาท 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสมนึก สงวนศักดิ์  วัดสวนพลู  อุทัยธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระสิริ หนุนทรัพย์  วัดภูจวง  อุทัยธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูนิพันธ์ธรรมคุต   วัดสายลำโพงเหนือ  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูนิยมผดุงศาสน์   วัดบึงปลาทู  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระครูนิวิฐศีลขันธ์   วัดมฤคทายวัน  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูนิรภัยสุตสุนทร   วัดจิกลาด  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระครูนิปุณวรานุกิจ   วัดส้มเสี้ยว  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระเอกรักษ์ สุริยะสิงห์  วัดส้มเสี้ยว  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูสมุห์เทอดศักดิ์ มงคลโชคเจริญ  วัดบวรประชาราษฎร์  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระอธิการไพโรจน์ สืบสุข  วัดศรีนิคมรัตนาราม  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระอธิการรัฐภูมิ สนหอม  วัดโคกเจริญ  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระอธิการเรียง สืบเชียง  วัดใหม่หนองกรด  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระอธิการวิก จันแสง  วัดหนองปรือ  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอธิการสุมิตร ขุนณรงค์  วัดดงจันทำ  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระมหาวันชัย สามงามเขียว  วัดหนองละมาน  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระมหาไพเราะ ปานรอด  วัดดงป่าจันทร์  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสุพิสิทธิ์ ศรีเทียนทอง  วัดไผ่ขวาง  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระทวี กระต่ายจันทร์  วัดหนองสะแก  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระใหม่ จันทพุฒ  วัดทุ่งตาล  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระพงษ์ศักดิ์ ดุษณีเวช  วัดหูกวาง  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสมศักดิ์ หวังดี  วัดจันเสน  นครสวรรค์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 707 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 8 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8