ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระราชศีลโสภิต  วัดพระธาตุเชิงชุม  สกลนคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
2  
พระราชชัยมุนี  วัดชัยสามหมอ  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
3  
พระราชปริยัตยาภรณ์  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
4  
พระพิศาลสารคุณ  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
5  
พระไพศาลประชานารถ  วัดชลธาราสิงเห  นราธิวาส 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
6  
พระวิมลวิหารการ  วัดพระธาตเชิงชุม  สกลนคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
7  
พระญาณวิศิษฏ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
8  
พระศรีปริยัติสุธี  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
9  
พระวิกรมมุนี  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
10  
พระศรีสกลกิจ  วัดศรีสุมังคล์  สกลนคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
11  
พระวีรชัยสุนทร  วัดกลางเมืองเก่า  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
12  
พระสุทธิธรรมนาถ  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
13  
พระปริยัติสุธี  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
14  
พระวิชัยมุนี  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
15  
พระเมธีธรรมาลังการ  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
16  
พระศรีสิทธิมุนี  วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
17  
พระครูวิสุทธิ์กัลยาณกิจ  วัดดอน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
18  
พระครูอนุรักษ์ชัยธรรม  วัดบริบูรณ์  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
19  
พระครูนนทสิทธิการ  วัดไทรน้อย  นนทบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
20  
พระครูพรหมสราภิรักษ์  วัดพรหมรังษี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
21  
พระครูนิวิฐชัยคุณ  วัดอรุณ  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
22  
พระครูโชติวราจารย์  วัดมัชฌิมาวาส  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
23  
พระครูสุสีลสังวร  วัดศรีสว่าง  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
24  
พระครูสุนทรธรรมทัศน์  วัดไผ่ล้อม  ตราด 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
25  
พระครูสิริบุญญารักษ์  วัดศิริพนปุญญาวาส  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
26  
พระครูวิมลสีลาภรณ์  วัดอ่างศิลา  ชลบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
27  
พระครูภัทรธรรมากร  วัดมนต์มาวาส  นครราชสีมา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
28  
พระครูประภัสร์สุตคุณ  วัดเสาธงทอง  ลพบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
29  
พระครูสุกิตติวราภรณ์  วัดวังตะกู  นครปฐม 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
30  
พระครูสีลสารคุณ  วัดโพนแพง  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
31  
พระครูเทพสถิตคณารักษ์  วัดวะตะแบก  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
32  
พระครูเกษมอินทโชติ  วัดเกษตรธิการาม  นราธิวาส 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
33  
พระครูวิสุทธินนทคุณ  วัดมะสง  นนทบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
34  
พระครูศรีรัตนาธาร  วัดรัตนาราม  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
35  
พระครูกิตติชัยวัฒน์  วัดวังหม้อ  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
36  
พระครูกาแก้ว  วัดหน้าพระลาน  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
37  
พระครูเกษมบุญญาธร  วัดครุฑ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
38  
พระครูศรีปัญญาประโชติ  วัดพลแพง  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
39  
พระครูประทุมบุษโยภาส  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
40  
พระครูอรรถธรรมโกศล  วัดบึงบริบูรณ์  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
41  
พระครูอดุลปัญญาภิวัฒน์  วัดท่าบอน  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
42  
พระครูศุภการโกศล  วัดสระพังลาน  สุพรรณบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
43  
พระครูชัยสารโสภณ  วัดสระทอง  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
44  
พระครูรัตตปทุมคณารักษ์  วัดใหม่ชัยมงคล  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
45  
พระวิชชา รตนปญฺโญ  วัดหงษ์ประดิษฐาราม  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
46  
พระครูพุทธิวราภรณ์  วัดจูมทอง  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
47  
พระครูโพธิสัจจานุรักษ์  วัดโพธิสัตว์  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
48  
พระครูโพธิสารประสาธน์  วัดโพธิ์เสด็จ  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
49  
พระครูปริยัติธรรมนันท์  วัดสนธิ์  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
50  
พระครูบวรรัตนธรรม  วัดสบสม  เชียงราย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
51  
พระครูปัญญาธนาภรณ์  วัดวังตะวันออก  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
52  
พระครูอดิสัยธรรมศาสก์  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
53  
พระครูบรรพตวัชรธรรม  วัดผาใหญ่วชิรวงศ์  หนองคาย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
54  
พระครูชยานันทคุณ  วัดธาตุ บ้านเป้า  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
55  
พระครูบัณฑิตานุกูล  วัดดงลาน  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
56  
พระครูพิศาลจริยคุณ  วัดบึงนาราง  พิจิตร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
57  
พระครูวิจารณ์ธรรมกิติ์  วัดใหม่กลาง  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
58  
พระครูศรีปริยัติมงคล  วัดร่มประดู่  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
59  
พระครูสุนทรวุฒิกิจ  วัดป่าสักน้อย  เชียงราย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
60  
พระครูวุฒิธรรมโชติ  วัดปากดงท่าศาล  สุพรรณบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
61  
พระครูวิมลวโรปการ  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
62  
พระครูสุทธิธรรมประสิทธิ์  วัดหลุบงิ้ว  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
63  
พระครูพิศาลถิรธรรม  วัดบุคคโล  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
64  
พระครูสิริวุฒิคุณ  วัดป่าแดดดอนแก้ว  เชียงราย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
65  
พระครูสุกิจวิหารการ  วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
66  
พระครูจันทโพธานุวัตร  วัดราษี  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
67  
พระครูสิริวชิรากร  วัดวิเชียรธรรมาราม  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
68  
พระครูสันตจิตตานุโยค  วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
69  
พระครูพินิจสมณวัตร  วัดบูรณ์  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
70  
พระครูอุบลเขมาภรณ์  วัดอุบลบงทิพย์  ร้อยเอ็ด 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
71  
พระครูกิตติธรรมานุกูล  วัดบางดาน  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
72  
พระครูปริยัติสิกขการ  วัดใหญ่  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
73  
พระครูสุตธรรมโกศล  วัดท่าช้าง  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
74  
พระครูโกสุมปทุมรักษ์  วัดหนองบัว  ศรีสะเกษ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
75  
พระครูปริยัติปัญญาภรณ์  วัดศิริพงษาวาส  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
76  
พระครูอินทธรรมธัช  วัดศรีธงชัย  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
77  
พระครูเขมจิตตสุนทร  วัดถ้ำสระพงษ์  ศรีสะเกษ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
78  
พระครูนีลบรรพตคณารักษ์  วัดนครบาล  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
79  
พระครูสุชาตวุฒิคุณ  วัดสูงสุมารมหันตาราม  สุพรรณบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
80  
พระครูโพธิธรรมประยุต  บ้านเดื่อ  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
81  
พระครูวรธรรมสาร  วัดทุ่งน้าว  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
82  
พระครูสุวรรณจันทรังษี  วัดหนองบัวแดง  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
83  
พระครูอนุรักษ์ชัยคุณ  วัดระเหวประชาสรรค์  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
84  
พระครูสิริสุเมธากร  วัดบ้านปง  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
85  
พระครูปริยัติวุฒิโสภณ  วัดศาลาลอย  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
86  
พระครูวิจิตรสรคุณ  วัดปากห้วย  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
87  
พระครูสิริสุตาลังการ  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
88  
พระครูอุดมรัตนาภรณ์  วัดรัตนานุสรณ์  นราธิวาส 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
89  
พระครูศรีคณาภิรักษ์  วัดราษฎร์บำรุง  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
90  
พระครูสุธรรมกิตติวงศ์  วัดพงป่าหวาย  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
91  
พระครูวิมลกิตตยาภรณ์  วัดเชียงคาน  เชียงราย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
92  
พระครูวิจิตรธรรมรักษ์  วัดศรีชลธาร  เชียงใหม่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
93  
พระครูปภัสสราธิการ  วัดถ้ำผาจรุย  เชียงราย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
94  
พระครูโชติคุณาภรณ์  วัดป่าดอนม่วย  สกลนคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
95  
พระครูสุวิมลสารธรรม  วัดป่าบ้านบางขะยูง  ศรีสะเกษ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
96  
พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต  วัดพระธาตุผาเงา  เชียงราย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
97  
พระครูโสภิตวิมลการ  วัดร้องเข็ม  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
98  
พระครูสิริศุภวัตร  วัดบ้านโปง  เชียงใหม่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
99  
พระครูโสภณศิลปาคม  วัดมิ่งเวียง  เชียงราย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
100  
พระครูพิศาลธรรมาทร  วัดป่าสักน้อย  เชียงราย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 502 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6