ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระธรรมกวี   วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิศาลธรรมโรจ   วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระเทพวรสิทธาจารย์   วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดธีร์ธวัช นางาม  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานิติพงศ์ โฉมเฉลา  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอุดมวรญาณ   วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ   วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูไพบูลสรกิจ   วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิสุทธิ์สรคุณ   วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระครูถาวรธรรมานุสิฐ   วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระถวัลย์ แย้มแฟง  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระครูสิริสุวรรณรัต   วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระชิตกร ธรรมปิยนนท์  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระครูสังฆรักษ์ธนะเทพ อื้ออารีย์กุล  วัดโพธิทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหามานิตย์ เนตรคำยวง  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาเอกชัย ข่อยแก้ว  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาเกรียงศักดิ์ ศิริวัฒน์ปกรณ์  วัดแก้วแจ่มฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาสุชาติ สุกใส  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาอุเทน สัจจัง  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาเกรียงศักดิ์ เจริญรัมย์  วัดสุวรรณคีรี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาวีรชัย กันทอง  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาประสิทธิ์ เกยกลาง  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระวุฒิชัย พันคำภา  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาศรัณยู อภัยพรม  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระคมสันต์ ปรากฎ  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาธีรโชติ บุบผาดี  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระตรัยรัตน์ จันทร์เกตุ  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระอัครชัย ผดุงเลิศ  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระวรพล ธรรมพร  วัดบางนานอก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระธีรวุฒิ ก้านเกตุ  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสุพรรณ เผือกพันธ์  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระสามารถ กรสวัสดิ์  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระจิตติ ปาลศรี  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระคารมณ์ เณรแตง  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระวรวิทย์ จุฑาเทพ  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสุพศิน ไตรวรเดชา  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระวิชัย บวกสันเทียะ  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระชานุวัฒน์ ฉวีลักษณ์  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระธีระพันธ์ จั่นงิ้ว  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระสุรศักดิ์ น้อยแสง  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสุริยา ดวงจอมดี  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูสุทธิจิตตารักษ์   วัดไทรม้าใต้  นนทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระภูธนิก จิรอุดมทรัพย์  วัดไทรม้าใต้  นนทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระปลัดเฉลิม นนทสีห์  วัดใหญ่สว่างอารมณ์  นนทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระมหาวีระพงษ์ ทานะ  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระมหาจารุวัตร คำดี  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหายรรยง ปินตา  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหาอุดมชัย พลเกษตร  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระณัฐวุฒิ ยอดศรีวรรณ  วัดท่าอิฐ  นนทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระภัทรพงศ์ สงฆ์สังข์วรณ์  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระกฤตบุญ คำวัง  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระสันต์ ครุฑบางยาง  วัดตะวันเรือง  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระสิทธิศักดิ์ แสงค้อม  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสมเกียรติ เกียรติฐิติรัช  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระอะตอม ลีลังชงฆ์  วัดศาลาปูน  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระตะวัน เกิดมากมี  วัดราษฎร์บรรจง  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระแสวง สุขเสริม  วัดหนองเป้า  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระณัฐกิตติ์ เมืองสง่า  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระธนัชพงศ์ จีระประวัติยศ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระมหาทศพร พลสมัคร  วัดศรีบุรีรตนาราม  สระบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาโกมล อุบพรม  วัดศรีบุรีรตนาราม  สระบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระชุมพล สุริวงษ์  วัดหนองโดน  สระบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูกิตติคุณสาร   วัดป่าเนินหาญ  ลพบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระปลัดฉัตรชัย สงวนเจียม  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระเดชศิลป์ โคตรคันทา  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระธนกฤต บูรณ์เจริญ  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระวสันท์ ป่าทอง  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระสุรัตน์ ดีจอม  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระศิขรินทร์ วิชิต  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระวุฒิเดช หอมพวงษ์  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระมงคล ศรีฟ้า  วัดพรหมรังษี  ลพบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูโสภณธรรมานุศาสก์   วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูพิทักษ์ชยาภรณ์   วัดท่ากระแส  ชัยนาท 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูสิรินิธิโกศล   วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูใบฎีกามณฑล ชูโตศรี  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมหาธนิต โลหะเวช  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระปลัดปุญญวิชช์ แตงพรม  วัดวาปีรัตนาราม  นครสวรรค์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาลิขิต เฟื่องจันทร์  วัดโพธาราม  นครสวรรค์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระชนกชนม์ ชำนาญหมอ  วัดสันคู  นครสวรรค์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระศักดิ์ชาย ภัทรพงษ์  วัดวรนาถบรรพต  นครสวรรค์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระจักรพันธ์ จันทรัตน์  วัดหัวดงเหนือ  นครสวรรค์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระอมรวิทย์ ยิ้มเข็ม  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูศรีวชิรนิมิต   วัดไตรภูมิ  กำแพงเพชร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระมหาเฉลิมชัย เครือทอง  วัดท่านั่ง  พิจิตร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระธนัช ชื่นสกุล  วัดต้นชุมแสง  พิจิตร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระมนัส ฟ้าคุ้ม  วัดหอไกร  พิจิตร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระปลัดพรหมาญาณ ฦาชา  วัดหนองไฮ  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระอรรถพล อ่วมสุข  วัดหนองไฮ  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระกิตติพงศ์ ปกป้องศรีหิรัญ  วัดหนองไฮ  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระณรงค์มงคล ปกป้องศรีหิรัญ  วัดหนองไฮ  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระสงกรานต์ หามา  วัดปากห้วยขอนแก่น  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระไกรเพ็ชร์ กุลศิริชัยวัฒน์  วัดบ้านนายาว  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอิทธพงษ์ กะสวย  วัดแคมป์สน  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระชนะเทพ ขาวฉอ้อน  วัดพุทธบาทชนแดน  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระไสว ชมไกร  วัดเทวราชกุญชร  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสมบูรณ์ มิตรสีสาย  วัดทุ่งสะเดียง  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระเชิดศักดิ์ กฤชพิทยเดชา  วัดไทรงาม  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระพรนรินทร์ เดชะไกศยะ  วัดไทรงาม  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูสุวิมลชัยคุณ   วัดช่างเหล็ก  พิษณุโลก 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูสิทธิธรรมาวิภัช   วัดราชบูรณะ  พิษณุโลก 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 766 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 8 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8