ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระอุดรคณารักษ์   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิริยธำรงค์   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสำเริง องอาจ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระหัฏฐะ อภิชิตเรืองเดช  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์เอนกพงษ์ สกุลคงคา  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาปัญญา แล่นปิว  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสกาย ศรีบุญแปลง  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาภูชิต จันทร์ไพจิตร  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวาสนา ปะกิเสนัง  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหากัมปนาท ทองแสน  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาเกียรติขจร ประเสริฐวิจิตร  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาพิชัย อินทโชติ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาเวียงกมล เสียงอ่อน  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาสมถวิล สายจีน  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาไพฑูรย์ นิวาส  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาไกรสร โสดรัมย์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาวิษณุ บุญเต็ม  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหายศ แก้วบัวดี  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาเอกชัย ประเสริฐแก้ว  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาวัฒนะ ดอกสะบา  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระวีระชัย ชัยรัตนพงศ์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระเสวก นุชสุข  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระศิริเทพ ศิริรัตนตรัย  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหานัชธกร รอดเจริญ  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาธวัชชัย วรรณครอง  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาอนุรักษ์ หินซุย  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาวรชัย บรรเทิงใจ  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาสีน้ำ สังกลม  วัดพระยาทำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระสมหมาย ปินานัง  วัดพระยาทำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระเฉลย สารัง  วัดจันทร์ใน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระลำดวน โพธิ์ช้อย  วัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมนัสพันธ์ สุวรรณศรีเจริญ  วัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระครูปลัดชาตรี นุ่มต่าย  วัดโปรดเกษ  นนทบุรี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระครูปลัดสุชาติ ตะเพียนทอง  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูปลัดเสนาะ เขาเขียว  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระชโนทัย สินเจริญ  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระครูปลัดมานพ ยอดแก้ว  วัดคุณหญิงส้มจีน  ปทุมธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระครูวินัยธรพนพัฒน์ พลางวัน  วัดคุณหญิงส้มจีน  ปทุมธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูสังฆรักษ์โชคชัย เพ็งสกุล  วัดคุณหญิงส้มจีน  ปทุมธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูสังฆรักษ์สำรวย หมอสำราญ  วัดคุณหญิงส้มจีน  ปทุมธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระกิตติรัตน์ คำประเสริฐ  วัดคุณหญิงส้มจีน  ปทุมธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหาบุญยืน สมเพ็ชร  วัดกุฎีประสิทธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหากุศลิน ศรีสุนทร  วัดอโยธยา  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระวุฒิพงษ์ สิงหา  วัดบ้านแจ้ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระอธิการพงศ์ธร โรจนพงษ์  วัดสุนทรเทพคีรี  ลพบุรี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสมนึก สิงห์บัวขาว  วัดโคนอน  สิงห์บุรี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูนิยุตธรรมศาสน์   วัดส้มเสี้ยว  นครสวรรค์ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระดำรงค์ ผิวขำ  วัดฆะมัง  พิจิตร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระกานต์นิธิ เกตุกาญจน์พงศ์  วัดฆะมัง  พิจิตร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระชยุตพงศ์ ก้อนทอง  วัดซับสามัคคี  เพชรบูรณ์ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระใจเพชร พงษ์แก้ว  วัดศิริมงคล  เพชรบูรณ์ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระอุ่นเรือน จุมปู  วัดพระธาตุผาเงา  เชียงราย 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระประกายแสง แสนอาด  วัดสบรวก  เชียงราย 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสิงหา ภูง่าว  วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  เชียงราย 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระพุฒิสรรค์ ใจแจ่ม  วัดเวียงทอง  เชียงราย 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระกิตติกรณ์ มาลัย  วัดเกี๋ยงหนือ  เชียงราย 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมหาสิทธิทัศน์ สนเทียนวัด  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระมหาปวรภัฏฐ์ งามการ  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสมุห์ปุญญพัฒน์ เทียนทอง  วัดพันเชิง  แพร่ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระวิชัย ภู่สุนทรศรี  วัดเมืองเล็น  น่าน 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระภาคิน พชรพาณิชช์  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระฐิติ พรหมณี  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระกล้าหาญ สมพงษ์อุทัย  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระประพันธ์ จรูงจิตรอารี  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระส่อคือ สถิรกุลพงศ์  วัดแช่ช้าง  เชียงใหม่ 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูสุตวีรคุณาธาร   วัดสระมณี  อุดรธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูกาญจนโสภณ   วัดป่าโนนสะอาด  อุดรธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระทอง สิทธิจันทร์  วัดป่าโนนสะอาด  อุดรธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระมหาอภิวัฒน์ รัตนพลที  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระสุรชัย โพธิยา  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระเทอดชัย วงษ์พุฒ  วัดป่าคำน้ำพุ  อุดรธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระอธิการพุทธชัย วรรณพฤกษ์  วัดโคกสุวรรณ  อุดรธานี 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระญาณสิทธาจารย์   วัดกุดเรือคำ  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูอาทรธรรมาภิรักษ์   วัดขัวสูง  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูวิริยธรรมนิเทศก์   วัดวิริยะพล  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูประกาศธรรมนิเทศ   วัดคำเจริญ  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระนันทพงศ์ ดนูปกรณ์  วัดคำเจริญ  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระอาคม ทองโคตร  วัดคำเจริญ  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูสุนทรธรรมวินิต   วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระเสรี ยอดแสง  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระพงษ์ศักดิ์ ปุณโกวิทย์  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระสุภาพ แสนเมือง  วัดป่าโคกสว่าง  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระเสรี พันธุ์ทอง  วัดคามวาสี  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสุพจน์ ฮุ่งหวล  วัดรามวิทยาลัย  สกลนคร 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระบัญชา สมอาษา  วัดปวิเวการาม  เลย 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
เจ้าอธิการพิทักษ์ ไชยสิทธิ์แสน  วัดโพธิ์กลาง  ขอนแก่น 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระเชิดชัย สุนีย์  วัดโพธิ์ชัย  ขอนแก่น 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูวีรธรรมประดิษฐ์   วัดป่าบะหลวง  มหาสารคาม 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระขจรศักดิ์ ผดุงสันต์  วัดป่าหนองหมู  มหาสารคาม 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระณัฐฒวัชต์ สุวนันทิวัฒน์  วัดเกาะแก้วโกสุม  มหาสารคาม 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระณัฐพงษ์ สุภพล  วัดเกาะแก้วโกสุม  มหาสารคาม 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระอุดมทรัพย์ ทะวาปี  วัดบ้านสนามชัย  ร้อยเอ็ด 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระวุฒิพงค์ นาโควงค์  วัดวารีกุฎาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระเทพสีมาภรณ์   วัดบึง  นครราชสีมา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูสุธรรมานุรักษ์   วัดกระโตน  นครราชสีมา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระปลัดประวัติ หาญห้าว  วัดโคกล่าม  นครราชสีมา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระสมุห์เรวัต รักษาศรี  วัดโคกกลาง  นครราชสีมา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระอธิการมนัส ปุราทะกา  วัดสระปทุม  นครราชสีมา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอธิการนรินทร หวังดีกลาง  วัดโคกเพ็ด  นครราชสีมา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระมหาอนันต์ อุปสิทธิ์  วัดหันเตย  นครราชสีมา 
1-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 145 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2