ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระเทพสังวรญาณ  วัดศรีธรรมาราม  ยโสธร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
2  
พระราชสารโกศล  วัดสารภาณนิมิต  นครพนม 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
3  
พระราชสุเมธี  วัดภูตูมวนาราม  เลย 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
4  
พระราชปัญญาภรณ์  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
5  
พระสุวรรณศีลาจารย์  วัดสุวรรณเจดีย์  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
6  
พระปิยะทัสสี  วัดจันทรังสี  เลย 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
7  
พระเมธีสุตาภรณ์  วัดราชคฤห์วรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
8  
พระวินัยโกศล  วัดศรีอุบลรัตนาราม  อุบลราชธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
9  
พระสุวีรญาณ  วัดศรีแก้งคร้อ  ชัยภูมิ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
10  
พระครูปภัสสราธิคุณ  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
11  
พระครูประทีปศรัทธาธรรม  วัดประชาศรัทธาธรรม  บุรีรัมย์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
12  
พระครูถาวรบุญรัต  วัดเสาธงทอง  นครศรีธรรมราช 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
13  
พระครูอดุลสารสิทธิ์  วัดนันทิการาม  ขอนแก่น 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
14  
พระครูพุทธิสารสุนทร  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
15  
พระครูนิวิฐเทวธรรม  วัดเทพคีรีวงศาราม  สุพรรณบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
16  
พระครูนันทสารคุณ  วัดบุญนาค  น่าน 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
17  
พระครูปริยัติสารสุนทร  วัดธาตุกุดกว้าง  ขอนแก่น 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
18  
พระครูสุภัทรวิหารการ  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
19  
พระครูโอภาสวิหารกิจ  วัดสันคะยอม  เชียงใหม่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
20  
พระครูอรัญกิจโกศล  วัดป่าหนองยาว  อุบลราชธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
21  
พระครูปัญญาวชิรานุยุต  วัดสำโรง  นนทบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
22  
พระครูพิทักษ์นที  วัดโพธิ์ศรีสร้อย  หนองคาย 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
23  
พระครูอินทวิสุทธาจาร  วัดใหม่เขาปูน  อุทัยธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
24  
พระครูสถิตศีลคุณ  วัดนรนาถสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
25  
พระครูวิกรมคุณานุรักษ์  วัดสีคิ้วคณาราม  นครราชสีมา 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
26  
พระครูนิมิตกิจโสภณ  วัดใหม่ผดุงศาลากลาง  นนทบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
27  
พระครูสุนทรปภากร  วัดบุญเรือง  เชียงราย 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
28  
พระครูประจักษ์สิทธิธรรม  วัดนาเวง  สกลนคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
29  
พระครูวิจิตรนันทกร  วัดน้ำครกเก่า  น่าน 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
30  
พระครูอดุลธรรมคุณ  วัดบ้านขอม  จันทบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
31  
พระครูวิบูลนันทกิจ  วัดหาดเค็ดล่าง  น่าน 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
32  
พระครูสิริสุตานุสิฐ  วัดพระธาตุดอยผาตั้ง  เชียงใหม่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
33  
พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์  วัดหนองนาเวียง  ศรีสะเกษ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
34  
พระครูกิตติสารพิมล  วัดคูเดื่อ  อุบลราชธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
35  
พระครูโอภาสธรรมญาณ  วัดป่าสะตึกพัฒนาราม  บุรีรัมย์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
36  
พระครูศรีมงคลญาณ  วัดพระพุทธบาทตากผ้า  ลำพูน 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
37  
พระครูสุนทรธรรมากร  วัดสีชมพู  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
38  
พระครูสุตกิจสารวิมล  วัดใหม่สันติ  นครราชสีมา 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
39  
พระครูพิมลวรญาณ  วัดอ่างทอง  หนองคาย 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
40  
พระครูวิมลกิตติสุนทร  วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
41  
พระครูโฆสิตกิตติคุณ  วัดโพธิ์ประสิทธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
42  
พระครูปลัดมานิตย์ สิกฺขการี  วัดน้อยนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
43  
พระครูปลัดวิลาศ วิลาโส  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
44  
พระครูปลัดโนรา อภิวโร  วัดศิริมงคล  สมุทรสาคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
45  
พระครูปลัดธวัชชัย อตฺตสนฺโต  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
46  
พระครูวินัยธรสุรินทร์ กิตฺติภทฺโท  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
47  
พระครูวินัยธรญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท   วัดบางแวก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
48  
พระครูธรรมธรประคองศักดิ์ สตฺติปญฺโญ   วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
49  
พระปลัดโกวิท จารุวํโส  วัดหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
50  
พระปลัดปรีชา อาสโภ  วัดศรีแก้งคร้อ  ชัยภูมิ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
51  
พระปลัดมีชัย พุทฺธสุภโร  วัดแหลมทราย  สงขลา 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
52  
พระวินัยธรยุทธ ปญฺญาธโร  วัดพญาวัด  น่าน 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
53  
พระสมุห์ธรรมชัย ปญฺญาวชิโร  วัดมิ่งเมือง  น่าน 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
54  
พระครูสังวร สํวโร  วัดสันทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
55  
พระมหาเลี่ยน ชุตินฺธโร  วัดน้อยนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
56  
พระมหาศรีสมบูรณ์ สิกฺขาสโภ  วัดหลวง  ราชบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
57  
พระบัว สคารโว  วัดคำสำราญ  อุบลราชธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
58  
พระชื่น ฉินฺนาลโย  วัดหนองก้นครุ  เชียงใหม่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
59  
พระอธิการสำรวย โชติวโร  วัดไชยทิศ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
60  
พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ  วัดใหม่ยายแป้น  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
61  
พระประชา อติภทฺโท  วัดราษฎร์ศรัทธา  ชลบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
62  
พระอำนาจ จตฺตมโล  วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
63  
พระบุญศรี ผาสุโก  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
64  
พระธนู ธมฺมทินฺโน  วัดสันทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
65  
พระบุญเรือง ปริปญฺโญ  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
66  
พระสุรศรี ปภากโร  วัดสว่างสุทธาราม  ขอนแก่น 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
67  
พระแสง จิรวฑฺฒโก  วัดป่าสัมมานุสรณ์  เลย 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
68  
พระนฤพนธ์ จตุพโล  วัดบางแวก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
69  
พระวันชัย อตุโล  วัดทองแท่งนิสยาราม  ลพบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
70  
พระอธิการมานิต มุนิวํโส  วัดทุ่งโฮ้งใต้  แพร่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
71  
พระสมพงษ์ สิริวณฺโณ  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
72  
พระเจริญ วีรธมฺโม  วัดอมราวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
73  
พระคูณ ฐิติโก  วัดสุมังคล์  ขอนแก่น 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
74  
พระชาญยุทธ อคฺคปญฺโญ  วัดศรีเกิด  เชียงใหม่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
75  
พระอำนวย กนฺตจาโร  วัดป่าสัมมานุสรณ์  เลย 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
76  
พระทวี พฺรหฺมเทโว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
77  
พระสุขเกษม สุขเขโม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
78  
พระสง่า มหปฺผโล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
79  
พระบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
80  
พระนิพัฒน์ อภินนฺโท  วัดสาขลา  สมุทรปราการ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
81  
พระพนม อิสิปพฺพโต  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
82  
พระอนันต์ วรปญฺโญ  วัดหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
83  
พระมหาวิเชียร อภิปญฺโญ  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
84  
พระสมเดช นรเตโช  วัดป่าประชาสรรค์  เลย 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
85  
พระบรรยงค์ สิริปญฺโญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
86  
พระกระสินธุ์ อนุภทฺโท  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
87  
พระทวีวัฒน์ สิริวฑฺฒโน  วัดพระธาตุดอยผาตั้ง  เชียงใหม่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
88  
พระชัยทอง โฆสโก  วัดอมราวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
89  
พระไพโรจน์ กิตฺติปาโล  วัดท่ากระทุ่ม  ปราจีนบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
90  
พระอธิการธรรมวัฒน์ สุธมฺโม  วัดแพงพวย  บุรีรัมย์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
91  
พระมหาชำนาญ มหาวีโร  วัดเจษฎาราม  สมุทรสาคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
92  
พระมหาสมุทร สุนฺทโร  วัดราชคฤห์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
93  
พระมหาจักรายุธ สมฺปตฺโต  วัดนรนาถสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
94  
พระอธิการจรัญ จนฺทธมฺโม  วัดตะคล้อ  อุทัยธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
95  
พระอธิการบรรจง ชยธมฺโม  วัดไทรย้อย  แพร่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
96  
พระคมกริช ญาณวโร  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
97  
พระโอภาส สุปภาโต  วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
98  
พระอธิการณพล โกมโล  วัดวังตะโก  ชลบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
99  
พระบุญเส็ง อาภสฺสโร  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
100  
พระประสงค์ เขมโก  วัดป่าหนองยาว  อุบลราชธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 247 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3