ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพญาณวิศิษฏ์   วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาขจรธน พลอามาตย์  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโกศลกิจจานุสิฐ   วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ   วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดธนกฤษณ์ ฤทธิ์นาคา  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิบูลธรรมบาล   วัดท่าข้าม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสิทธิสังวร   วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระพรศักดิ์ วิจิตรธรรมรส  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวศินวรกิจ   วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระครูวิสุทธิกิจจาภรณ์   วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูใบฎีกาวิริยะ แสงเงิน  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาสมบูรณ์กิตติ์ กิติวราภรณ์  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาศาสนพงษ์ โคกแก้ว  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาพงษ์พิศาล คุ้มรอด  วัดใหม่  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาสุรชัย สมนวล  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาบัณฑิต นันทจันทร์  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาชยพล แซ่ไล่  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาพัฒน์ สหัสสุขมั่นคง  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระณัฐสันต์ สีลาแม้นเทพ  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระชัยยพล สิรีเกษมนิธิกุล  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระพรธนวัจน์ สุพรรณวัฒนกุล  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระคมสัน ถึงเนียม  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสมนึก ปัญญา  วัดไผ่เงินโชตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระวิญญู ทองเลื่อน  วัดภาณุรังษี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระระเวง สว่างอารมณ์  วัดชัยพฤกษมาลา  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระสันติ โกมลยกุล  วัดหนองใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระสมบูรณ์ เผือกอ่อน  วัดวรจรรยาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระคมศักดิ์ แซ่ตั้ง  วัดหัวกระบือ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระธนู เตรียมตัว  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระวชิรสรณ์ กาวิโล  วัดฉัตรแก้วจงกลณี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระจิรวัฒน์ คนแก้ว  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระอนนท์ เปลี่ยนจันอัด  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระระพิน หงษ์นิกร  วัดเลียบราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระธีรวัฒน์ ชนะจันทร์  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระศักดิ์ชัย อัครสามารถ  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสุวัฒน์ รัตนศิริจิตร  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระวีรินทร์ วงศ์สาโรจน์  วัดซองพลู  นนทบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระคณิศร มาตโค้ง  วัดโกเมศรัตนาราม  ปทุมธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูใบฎีกาเฉลิม ศรีรุ่ง  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมงคล เตียวประเสริฐ  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสุทิน มะลิ  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระศาธิต เพลิงน้อย  วัดชมนิมิตร  สมุทรปราการ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูกิตติสารสุมณฑ์   วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูวิภัชธรรมวิจิตร   วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูวินัยการโกวิท   วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ   วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสุธารักษ์ ปิยมาตย์  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระอธิการสุเจริญ ธรรมมณีวงศ์  วัดวรโพธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระศรีรัตน์ ศรีสง่า  วัดศรีประชา  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหาประยูร เพชรสุก  วัดหัวดง  ลพบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระวรวิทย์ รุ่งสุวรรณชัย  วัดหัวดง  ลพบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระนพดล คำหวาน  วัดหัวดง  ลพบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูวิโรจน์เขมคุณ   วัดโคกพระ  สิงห์บุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูชัยสิทธิ์สุตคุณ   วัดพรหมวิหาร  ชัยนาท 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสมุห์บุญยืน กะโพ้  วัดหนองกระดี่  อุทัยธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูนิยุตสิริเขต   วัดทุ่งตัน  นครสวรรค์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมนตรี ทองรักษ์  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระอธิการสมจิตร อินทรบำรุง  วัดป่าเนินมะค่า  เพชรบูรณ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระอธิการธรรมนูญ จูมพิศ  วัดหนองพวง  เพชรบูรณ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูไพศาลปัญญาภิมณฑ์   วัดโบสถ์  พิษณุโลก 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระปลัดชาญชัย รักแก้ว  วัดโบสถ์  พิษณุโลก 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระชลปราการ เจาะศรีดา  วัดโบสถ์  พิษณุโลก 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระคมกริช ศรีบาง  วัดสันติวัน  พิษณุโลก 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระครูสังฆรักษ์ณัฐวัฒน์ ขาวขำ  วัดป่าบนเนิน  สุโขทัย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสันติ ทรงมณี  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระณัฐวุฒิ เชื้อพันธ์  วัดโบสถ์  สุโขทัย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระสิงห์โหโพธิสิทธิ์ เรืองสุข  วัดถ้ำพระสบาย  ลำปาง 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูนิวิฐสุภาจารคุณ   วัดแม่สาย  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูไพโรจน์ธรรมสาธก   วัดหนองแว่น  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูวิสุทธาจารนิวิฐ   วัดป่าแดงหลวง  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูกิตติพัฒนานุยุต   วัดเจ็ดยอด  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูอุปถัมภ์ศิลปาคม   วัดปางสนุก  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูสุปุญญาภิรม   วัดท่าไคร้  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสมธร มะโนธรรม  วัดท่าไคร้  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูใบฎีกาวีระชัย มณีรัตน์  วัดปางริมกรณ์  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระอธิการบุญชื่น รือเรือง  วัดศรีบุญเรือง  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระอธิการเอกชัย นามนวล  วัดสันโค้ง  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาอเนกพงษ์ เลี้ยงถนอม  วัดสถาน  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระธนกร หลวงสุภา  วัดป่าบง  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระจิตติชัย วางวงศ์  วัดดอนไชย  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระชูเกียรติ โชคนามเมือง  วัดห้วยไคร้หลวง  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระสองเมือง จอมพล  วัดเหมืองแดง  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระธนาการ สบหนอง  วัดห้วยซ้อ  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระธีระชัย อะทะไชย  วัดแก่นเหนือ  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระอรุณ ชุ่มเมืองเย็น  วัดโป่งน้ำร้อน  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระณัฐพล วงค์มูล  วัดห้วยไคร้ใหม่  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระชนินทร์ เป็งเขียว  วัดห้วยไคร้ใหม่  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระบุญทัน เชื้อปาละ  วัดพระธาตุดอยตุง  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระบุญยัง ศรีสมุทร  วัดพระธาตุดอยตุง  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระสุริยา โคตรจันทร์  วัดพระธาตุดอยตุง  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระธนากร บุญจาย  วัดพระธาตุดอยตุง  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูวิสุทธิ์ปัญญาภรณ์   วัดเชียงหมั้น  พะเยา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระนที หงษ์หิน  วัดสันป่างิ้วงาม  พะเยา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระณัฐชัย พงษ์คำ  วัดเมืองอิงหลวง  พะเยา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระพีระ สุยะราช  วัดเมืองอิงหลวง  พะเยา 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูอมรสาธุวัตร   วัดสันต๊ะผาบ  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูโกวิทธรรมาวุธ   วัดเขื่อนผาก  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระนัฐพงษ์ นารักษ์  วัดเขื่อนผาก  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระธนาวุฒิ วงค์แว่น  วัดแม่ปั๋ง  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสามารถ จันต๊ะวารี  วัดบ้านปง  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 540 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6