ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต   วัดสัมพันธวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระศรีวินยาภรณ์   วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวินัยธรวุฒิชัย เพ็ชรทองมา  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุนทรโฆสิต   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆวิชัย กิตติ   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมุห์ธีรเดช เอี่ยมศรี  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอำนาจ เพียรแย้ม  วัดราชคฤห์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิริยะ พลกลาง  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิทวัช แสงศรีเรือง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาณัฐวัชต์ ปฐมวัฒนานุรักษ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาศราวุธ ทนันชัย  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาพีระวัฒน์ เยี่ยมไธสง  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาสิรภพ โหว่ภักดี  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาวรกานต์ เห็มทอง  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาสราวุฒิ คาทวงศ์  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระจามิกร ประไพ  วัดอู่ตะเภา  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสุวิชย์ชัย เดชศักดาพร  วัดใหม่เจริญราษฎร์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระศิริ ปรีศิริ  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาปิยณัฐ กองเกิด  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระวิบูลย์ สิทธิพาที  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสมภาร แก้ววิชัย  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระครูวินัยธรสิรวิชญ์ ศรีธัญรัตน์  วัดอัมพวัน  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ ถมทรัพย์  วัดไทรน้อย  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระครูใบฎีกาสัมฤทธิ์ ดิสสา  วัดเต็มรักสามัคคี  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระอุเทน เรืองสินทรัพย์  วัดเตย  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระชวณิช เฮงบวรกิจ  วัดปากคลองพระอุดม  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระเชิงชาย สิงห์ทอง  วัดป่าเรไร  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระถนอม ทั่งบุญ  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระบรรจง แซ่ชี  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระวุฒิชัย กล่ำชม  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระอติวุฒิ หลุ่มบางล้า  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระณัฐพงศ์ บุตรรักษ์  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระปิยะชาติ กั่นเม่า  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระวัชรินทร์ สายสว่าง  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระปริญญา เจตภรณ์  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระละเอียด เอมอ่ำ  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระวรินทร ไสวโก  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระนพดล ลิแซม  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระธีระยุทธ เปรมทวี  วัดมูลจินดาราม  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระปรัญญา นพตากุล  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมนตรี พุ่มพยงค์  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสุรชัย สิริพรหมภัทร  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระณรงค์ เต่าหอม  วัดใหญ่  สมุทรปราการ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูสถิตจิรธรรม   วัดนกระจาบ  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูภาวนารัตนาภรณ์   วัดสำเภาล่ม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระชอบ คล้ายปุ้ย  วัดสำเภาล่ม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูสังฆภารวิจิตร   วัดพระขาว  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหาอภิเชษฐ คำงา  วัดช้างใหญ่  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาวิทยา วิเศษนคร  วัดนิเวศธรรมประวัติ  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระจตุรวิทย์ เจริญแท้  วัดชุมพลนิกายาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระพัฒนา จันทรส  วัดไก่จ้น  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมานพ สุดโต  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูสังวรสิริธรรม   วัดสร่างโศก  สระบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระหนูเล็ก สุวรรณโชติ  วัดสวนกล้วย  สระบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระศุภชัย ทองคำ  วัดสวนกล้วย  สระบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาอำนาจ พัดยนตร์  วัดหนองนา  ลพบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระธวัชชัย สิงห์ทอง  วัดหนองนา  ลพบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูบวรสาธุวัตร   วัดสาธุการาม  สิงห์บุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูสุวรรณภัทราภรณ์   วัดเขาราวเทียนทอง  ชัยนาท 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระอาทิตย์ ทาเอื้อ  วัดเขาราวเทียนทอง  ชัยนาท 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระปราโมทย์ กลิ่นขวัญ  วัดท่ากฤษณา  ชัยนาท 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระรณฤทธิ์ คาถา  วัดสระแก้ว  ชัยนาท 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระพงศธร เที่ยงพุ่ม  วัดโพธิ์งาม  ชัยนาท 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระเอกชัย สงวนสุข  วัดสุขเดือนห้า  ชัยนาท 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระอาชัญ เบ้าสุวรรณ  วัดธรรมามูล  ชัยนาท 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระสิทธิชัย กลางธนู  วัดหนองขนาก  ชัยนาท 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระมหาก้องเกียรติ ชูแก้ว  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระดำรงฤทธิ์ เรืองเศรษฐกิจ  วัดท่าจันทร์วิปัสสนา  นครสวรรค์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระเกียรติยศ หนูเทพ  วัดหัวตลุกวนาราม  นครสวรรค์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระชาติชาย ทิพมงคล  วัดหัวตลุกวนาราม  นครสวรรค์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูพิเศษสมาธิวัตร   วัดตลุกหิน  พิจิตร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระสร้างพล โหละสุต  วัดป่าไชยชุมพล  เพชรบูรณ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระสุเหมย แซ่จ๋าว  วัดสันติวรญาณ  เพชรบูรณ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาอัสกรณ์ แตงดี  วัดจันทร์ตะวันตก  พิษณุโลก 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูปริยัติวรวงศ์   วัดเกาะวงษ์เกียรติ์  สุโขทัย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูปริยัติธรรมาภิสิฐ   วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  สุโขทัย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหาอธิวัฒน์ แย้มโพธิ์กลาง  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  สุโขทัย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระอธิการสารัตน์ รอบุญ  วัดเตว็ดใน  สุโขทัย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระวัฒนา เบ็ญตัน  วัดพลายชุมพล  สุโขทัย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระณัฐวัฒน์ เข็มพล  วัดไทรงาม  สุโขทัย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระณัฏฐนนท์ เดชนภาพร  วัดตระพังทอง  สุโขทัย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระนิรุจน์ อิ่มบู่  วัดตระพังทอง  สุโขทัย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระฤทธิศักดิ์ มาวัน  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระไกรศักดิ์ พันธ์พราน  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูรัตนสิทธิบวร   วัดวอแก้ว  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระครูประโชติบุญเขต   วัดทุ่งหก  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูวรฉัตรมงคลการ   วัดสถานีรถไฟห้างฉัตร  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระสุรชัย คีรีระลึก  วัดสถานีรถไฟห้างฉัตร  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระอธิการวิเศษ พรมคำ  วัดทุ่งงิ้ว  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมหาสหพล ชุมภู  วัดฮ่องห้า  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระชิโนรส ต๊ะบุญเรือง  วัดบ้านเหล่า  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระการัณยภาส คันธะโน  วัดสันป่ามอน  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอภิวัฒนกิจ อุปอินทร์  วัดดอนเปียง  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระพิทยา คำเขื่อน  วัดน้ำโท้ง  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระคณิศร เรือนแก้ว  วัดทุ่งกล้วยโพธาราม  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระภาณุพงศ์ อุตมา  วัดทุ่งกล้วยโพธาราม  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูโกวิทเจติยารักษ์   วัดพระธาตุจอมจ้อ  เชียงราย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูประพัฒน์รัตนพงศ์   วัดเชียงยืน  เชียงราย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระปลัดวัชรินทร์ อิ่นแดง  วัดสันเชียงใหม่  เชียงราย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระณัฐพงศ์ ศรีรัตน์  วัดศาลาเชิงดอย  เชียงราย 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 503 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6