ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชสารเวที   วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระศรีธีรพงศ์   วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดอดิศักดิ์ พิมนนท์  วัดสารอด  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดจิตศักดิ์ ดำริสุ  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาฉัตรณรงค์ สายคำตั้ง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานันทวิทย์ แก้วบุตรดี  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิเชียร ศรีประภัย  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมศักดิ์ ไชยรินทร์  วัดสุนทรธรรมทาน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาทวี ละลง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาวสันต์ พลเสน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระสิทธิผล จันทร์กลัด  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาสมชาย วีรชัยเสวิน  วัดกันมาตุยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระปฏิพล นาโค  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระวัชรินทร์ คำแก้ว  วัดมะลิ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระสันทัด นามมนตรี  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระปลัดณัฐวุฒิ บุญแก้วเจริญ  วัดบางเลนเจริญ  นนทบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาองอาจ กระแสโสม  วัดจันทร์  นนทบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระสวด จันทร์น้อย  วัดส้มเกลี้ยง  นนทบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระกิตติพงษ์ หอมดอก  วัดลานช้าง  อ่างทอง 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาธรรมลักษณ์ ยั่งยืน  วัดเกยไชยเหนือ  นครสวรรค์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาอาคม คมขำ  วัดท่าพระเจริญพรต  นครสวรรค์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระพิสิษฐ์ บุญมาก  วัดพุนาค  นครสวรรค์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระชำนาญ ชูสุวรรณ  วัดเขาหินกลิ้ง  นครสวรรค์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระราชวิมลเมธี   วัดหนองโว้ง  สุโขทัย 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระครูศรีวโรภาส   วัดหนองเส้ง  ลำพูน 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระสวัสดิ์ เขตต์วัง  วัดป่าเหียง  ลำพูน 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระครูสิริโพธาภิบาล   วัดโพธิ์ศรี  อุดรธานี 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาสิทธิวัฒน์ ปัญจิตร  วัดธาตุยางชุม  อุดรธานี 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระสุภาพ วอหล้า  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระครูประพัฒน์ธรรมาภรณ์   วัดโชคอำนวยพร  หนองคาย 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระไพร้อต อาจดวงดี  วัดมีชัยทุ่ง  หนองคาย 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระธนากร สุมงคล  วัดโพธิสมภาร  หนองคาย 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมนเทียน มหาฤทธิ์  วัดสมสะอาด  หนองคาย 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระรัชนัย พรมถาวร  วัดเทพศิรินทร์พัฒนาราม  เลย 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระบัณฑิต นาควงศ์  วัดถ้ำขาม  สกลนคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระวินัย พิศสุวรรณ์  วัดถ้ำขาม  สกลนคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาเสถียร แสนตื้อ  วัดวังยาง  นครพนม 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระครูโสภณจิตตาภิรม   วัดปราสาททอง  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูนิมิตวรธรรม   วัดเทพนิมิตร  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูอัมพวันพิทักษ์   วัดอัมพวัน  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูปลัดพุธติชัย อุปัชฌาย์  วัดป่าหนองแคร่  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระปลัดสิทธิพงศ์ พวงมาลัย  วัดตาเหล็ง  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระใบฎีการมย์ อ่วมรัมย์  วัดเทพนรสิงห์  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาเชษฐา อังโครัมย์  วัดเทพนรสิงห์  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสุภัต บ่อเกิด  วัดป่าอุดมธรรม  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระอัมรินทร์ ท่าประโคน  วัดตาอี  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสุบิน บัวเขียว  หนองกราด  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสมพร เสาร์ชัย  วัดป่าบ้านกรวด  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระโกวิทย์ สมบูรณ์  วัดตรีพัฒนาราม  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระเสมียน แสงเศวต  วัดสุภัทบูรพาราม  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระจอย แสงทอง  วัดป่าเขาโต๊ะ  สุรินทร์ 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระสมุห์ดำรงศ์เกียรติ ศรีอร่าม  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระปลัดนิธิ พรมขาว  วัดดงพระราม  ปราจีนบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสุชินกร สวนรัตน์  วัดวังทอง  ปราจีนบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระศุภกร เฟื้องอาวรณ์  วัดวังกวาง  ปราจีนบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูหริภูมิรักษ์   วัดหนองดินแดง  นครปฐม 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระภัชศวัฒน์ เหล่าสิมาธวานิช  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูญาณเพชรรัตน์   วัดยาง  เพชรบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระมหาวิวรรธน์ จิระธนากร  วัดเกาะ  เพชรบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระดุสิต พลภา  วัดปุญญาราม  ระนอง 
1-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระเสถียร เกรงขาม  วัดยางสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
62 
พระใบฎีกาคนึง หอมละเอียด  วัดนิคมคีรี  นครศรีธรรมราช 
1-3-65 
ผ่าน 
จีน  
63 
พระครูสุนทรพัฒนาภิรัต   วัดพันหลัง  เชียงใหม่ 
1-3-65 
ผ่าน 
พม่า  
64 
พระครูสถิตสีลคุณ   วัดไชยพฤกษาวาส  เชียงใหม่ 
1-3-65 
ผ่าน 
พม่า  
65 
พระมหาสมบัติ ต้นติสา  วัดผาบ่อง  เชียงใหม่ 
1-3-65 
ผ่าน 
พม่า  
66 
พระอธิการประพันธ์ ทับทวี  วัดแม่คือ  เชียงใหม่ 
1-3-65 
ผ่าน 
พม่า  
67 
พระอธิการมงคล ใจจุ้ม  วัดเจติยานุสรณ์  เชียงใหม่ 
1-3-65 
ผ่าน 
พม่า  
68 
พระครูสุวิมลธรรมสถิต   วัดหัวบึงทุ่ง  นครพนม 
1-3-65 
ผ่าน 
ลาว  
69 
พระอธิการประพิศ ติโนชัง  วัดสร้างแห่  นครพนม 
1-3-65 
ผ่าน 
ลาว  
70 
พระเมธีปริยัติวิบูล   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
71 
พระกิตติสุวัฒนาภรณ์   วัดเทวสังฆาราม  กาญจนบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
72 
พระทินกร แก้วประสพ  วัดเจริญสมณกิจ  ภูเก็ต 
1-3-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
73 
พระมหาปิยพล ข่าทิพย์พาที  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
74 
พระมหาสุเมธ นพดลจินดา  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
75 
พระมหาสุขุม เหลาอ่อน  วัดบุญมั่นศรัทธาราม  กำแพงเพชร 
1-3-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
76 
พระราชพิศาลมุนี   วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
77 
พระสีไพ ศรีชมชื่น  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
78 
พระพชรณนท์ จองกลาง  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
79 
พระสมนึก พุทธิเสน  วัดยางสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
80 
พระเทพมงคลโสภณ   วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
81 
พระวินัยเวที   วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
82 
พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์   วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
83 
พระครูกิตติสารสุมณฑ์   วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
84 
พระอดิเรก โลกะนัง  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
85 
พระชัยณรงค์ บุญเย็น  วัดเทพประดิษฐ์  บุรีรัมย์ 
1-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
86 
พระจำรัส สำนวนเลิศ  วัดเจริญสมณกิจ  ภูเก็ต 
1-3-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
87 
พระมหาวุฒิไกร แจ่มพันธ์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
88 
พระมหาทวี โพธิ์ตาด  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
1-3-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
89 
พระครูอดุลธรรมาจารย์   วัดโนนม่วง  ขอนแก่น 
1-3-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
90 
พระพิมพา เลิศไกร  วัดโนนม่วง  ขอนแก่น 
1-3-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระครูพิศิษฎ์สรคุณ   วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระชาญชัย บางแสงอ่อน  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่กำหนดวันเดินทาง  
พระณรงค์ คุ้มกลัด  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่กำหนดวันเดินทาง  
พระศุภกิตติ์ คำมูลตรี  วัดยางสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระครูวรปัญโญภาส   วัดม่วงโตน  ลำพูน 
1-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระครูวิบูลเจติยาทร   วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-3-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระเจียมศักดิ์ ขุลีดี  วัดธาตุยางชุม  อุดรธานี 
1-3-65 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
พระมหาสังข์ วัลลีย์  วัดโพธิ์ศรี  นครพนม 
1-3-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
พระธนพล อึ้งเกลี้ยง  วัดกลางราษฎร์บำรุง  ฉะเชิงเทรา 
1-3-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือนิมนต์ ตารางการเดินทาง  
รวมทั้งหมด : 99 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1