ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชประสิทธิวิมล   วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสิทธิชัย เอกพฤกษาอำไพ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์รณชัย บริสุทธิ์  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์ช่วย ชื่นบำรุง  วัดพระไกรสีห์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอภิมุข เพียงตา  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาทองสวย วงศ์ใหญ่  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพิเชษฐ์ นกเทศ  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุภาษิต โนนน้อย  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุทัศน์ สุทธิวงค์  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหายุทธพิชัย ดวงโสภา  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาสดใส จันทรัตน์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาสมาน คำดวงศรี  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาสันติ ผ่อนพิมาย  วัดหงษ์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาประเสริฐ เชื้อเมืองพาน  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระสุวิทย์ วราวุฒิกุลพงศ์  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระคณาณัณ นิรชรนาราภัทร  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสุมลเทียณ รอดสุด  วัดใหม่  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระพงษ์ชัย แซ่คู  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระสมชาย ชวลิตเนตร  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระเกียรติศักดิ์ ตูบสันเทียะ  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสุรัตน์ ภู่เพิ่มพูล  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระธีรยุทธ อินทรีย์  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสุวิทย์ เทียนวรรณ  วัดโพสพผลเจริญ  ปทุมธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระสายันต์ เพชรพินิจ  วัดพืชอุดม  ปทุมธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระธวัตชัย มากสวาสดิ์  วัดพืชอุดม  ปทุมธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระอรรคเดช อาสาสรรพกิจ  วัดพืชอุดม  ปทุมธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระชาญชัย เตชะนันท์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระวิฑูรย์ ม่วงเจริญ  วัดปากน้ำ  นนทบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระวรรณฉันท์ นารี  วัดศรีรัตนธรรมาราม  สมุทรปราการ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระไชยณรงค์ พรหมประกาย  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระขวัญณรงค์ อ่อนน้อม  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระเพิ่มพัฒน์ คำแก้ว  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาไชยณรงค์ เสริมแก้ว  วัดไก่เตี้ย  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมณี เนื้อเย็น  วัดบางเดื่อ  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระบุดดา โทบุดดี  วัดบึงลัฏฐิวัน  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระบุญศิริ ประโมทัย  วัดบึงลัฏฐิวัน  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระสุรภาส เหล่าเขตกิจ  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระธีระศักดิ์ กลิ่นพยอม  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร   วัดตะกุด  สระบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมงคล สมัครการณ์  วัดบ้านกล้วย  สระบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระเสน่ห์ จันทร์อยู่จริง  วัดบ้านกล้วย  สระบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระอดิศักดิ์ แสงจันทร์  วัดบ้านกล้วย  สระบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูสุวัฒน์จันทโชติ   วัดสามัคคีประชาราม  ลพบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูวิวัฒน์บุญโชติ   วัดวังกระทุ่ม  ลพบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูสิริธรรมประยุต   วัดหัวเขาสามัคคี  ลพบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระใบฎีกาเฉลา บัวลอย  วัดโคกเจริญ  ลพบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูอาทรปริยัติสุกิจ   วัดพิกุลทอง  สิงห์บุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหาสานิจ สามารถ  วัดพิกุลทอง  สิงห์บุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาปิยะบุตร เกษี  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระชุมพล แสงทับทิม  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระนิติ เสรีฉันทฤกษ์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระสุชิน แก้วน้ำสุก  วัดราษฎร์สามัคคี  ชัยนาท 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหามิ่งขวัญ คงอินทร์  วัดท่าพระเจริญพรต  นครสวรรค์ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูวรเขตบัณฑิต   วัดบ้านมุง  พิษณุโลก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสมพงษ์ วันเพียร  วัดบ้านมุง  พิษณุโลก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาปณตพล ทองศรี  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระอังคาร ไชยรบ  วัดป่าศรีถาวร  พิษณุโลก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระฤทธิรณ แดงน้อย  วัดสันติกาวาส  พิษณุโลก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูสุจิตธรรมสุนทร   วัดกงไกรลาศ  สุโขทัย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูสิริสุโตทัย   วัดตลิ่งชัน  สุโขทัย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมอญ จันติ  วัดตลิ่งชัน  สุโขทัย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระสิงห์ วุฒิชมภู  วัดวังไทรย้อย  สุโขทัย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสุเมต มีชัย  วัดสิงห์ศรีสว่าง  อุตรดิตถ์ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระครูไพโรจน์วรปรีชา   วัดเชตะวันคีรี  ตาก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระครูวินัยธรทรงธรรม ปัญบุญมี  วัดแม่ซอดน่าด่าน  ตาก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูสมุห์มานพ เอี่ยมเย็น  วัดสว่างอารมณ์  ตาก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระปลัดวุฒิชัย ชมเชย  วัดศิลาลาด  ตาก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระชัชวาล กันทะวงษ์  วัดไทยสามัคคี  ตาก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระกิตติศักดิ์ กรวยทอง  วัดป่าลานร่มเย็น  ตาก 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูสุจิตบุญญาคม   วัดนาบง  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูไพศาลบุญเขต   วัดบ้านมาย  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน   วัดศาลาดงลาน  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูพิธานนพกิจ   วัดพระธาตุลำปางหลวง  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์   วัดพระธาตุลำปางหลวง  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระใบฎีกาจรัส เหียดใส  วัดพระธาตุลำปางหลวง  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระปลัดมงคล แสนปัญญา  วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระปลัดขจรศักดิ์ วงศ์เขียว  วัดดอนไชย  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระธรรมธรนิรันดร์ ใจดี  วัดยางอ้อยใต้เทพนิมิตมงคล  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
เจ้าอธิการพุทธินันท์ ปัญโญ  วัดแม่ยามใต้  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระอธิการกฤษฎา ก๋าแก๋น  วัดบ้านเหล่า  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระอธิการธรรมนูญ จองคำ  วัดทุ่งเกวียน  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหาธนบุญชัย แก้วน้อย  วัดดอนไฟ  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระไกรวิน ปลื้มมีชัย  วัดศรีอ้วน  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสมบุญ ผิวทอง  วัดป่าม่วง  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระพรชัย พรมมา  วัดบ้านหลุก  ลำปาง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระอธิการกฤตยชญ์ วีระคำ  วัดป่าไร่  เชียงราย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระวิเชียร สีเขียว  วัดเขื่อนเมือง  เชียงราย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระสวัสดิ์ ปิงใจ  วัดหัวริน  เชียงราย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระบุญธรรม กุลภักดี  วัดป่าอ้อ  เชียงราย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระกิตติศักดิ์ เศรษฐาภิวัฒน์  วัดปางลาว  เชียงราย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระทศพร ตาเต็ง  วัดแสงแก้วโพธิญาณ  เชียงราย 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูนิสิฐธรรมาวุธ   วัดเด่นชัย  แพร่ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระสมุห์อภิภูเบธ วันมหาใจ  วัดศรีชุม  แพร่ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระอธิการวิไชย เสนทิพย์  วัดสันกลาง  แพร่ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระพศวัต ทะฤาษี  วัดธรรมเมือง  แพร่ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสมชาย ใจงาม  วัดพระธาตุดอนแก้ว  แพร่ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระประชา คุชิตา  วัดสว่างอรุณ  น่าน 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระอุกฤษฏ์ พรหมบุตร  วัดภูมินทร์  น่าน 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระสมุห์กฤตนัย สอนแอ้ว  วัดท่าครั่ง  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูสิริสุตานุยุต   วัดป่าเห็ว  ลำพูน 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 575 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6