ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระพีทยา มนต์คาถา  วัดสำเภาล่ม  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมิตรชัย เวลาดี  วัดจันทร์มณี  อ่างทอง 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระโอภาส นิระโศก  วัดกลาง  อุตรดิตถ์ 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูพิพิธพัฒนาทร   วัดสันเชียงใหม่  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิลาสสีลาภรณ์   วัดพญาเม็งราย  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอธิการอาแซ่ แซ่หมื่อ  วัดห้วยก้าง  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอธิการศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์วุฒิ  วัดหัวทุ่ง  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระคาร์เร็น ลานซ์  วัดพระสิงห์  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระธาดาพงศ์ ปิงเมือง  วัดลังกา  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระอินโพธิ์ กาษี  วัดสักเหนือ  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระไกรศร สมานทรัพย์  วัดพระเกิดคงคาราม  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระปติ ตันขุนทด  วัดพระธาตุผาเงา  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระวัชรา ยาปัน  วัดแม่กาหลวง  พะเยา 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระธีรเจต ธนเรืองสุวรรณ  วัดดอนไชย  พะเยา 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระณัฏฐ์ ปินใจ  วัดเมืองชุม  พะเยา 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระครูพุทธบทบริรักษ์   วัดพระพุทธบาทบัวบก  อุดรธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระอนุวัฒน์ อำนาจดี  วัดอุดมวันประดิษฐ์  หนองคาย 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระสมปอง โพธิมาต  วัดดงตูม  หนองคาย 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระวีระชล แพงคำดี  วัดป่าโพนทองคำ  เลย 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระครูประโชติรัตนธรรม   วัดยอดแก้ว  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาบุญส่ง พุดทา  วัดชัยศรี  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาสุทัศน์ จันอากาศ  วัดหนองกุง  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสำลี ศรีจันทร์  วัดมธุวัณโณวาส  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระวาสนา ประสาเนตร  วัดสระทอง  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระสมนึก หลานวงษ์  วัดสระทอง  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระนพดล วรรณดี  วัดมรรคสำราญ  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระณรงค์ฤทธิ์ บุญมุตตะ  วัดมรรคสำราญ  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระภูวนารถ หินกาล  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระพรมพิริยะ ณ หนองคาย  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระครูภาวนาสิทธิการ   วัดมหาชัย  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระครูปลัดทรงศักดิ์ ภูเงินช่อ  วัดพุทธวนาราม  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระอธิการสังวาล บรรจง  วัดพรสุริวนาราม  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระอธิการคมกฤช ศิริมาลา  วัดทองรัตนาราม  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระกัมปนาท วงษ์บุญจันทร์  วัดทองรัตนาราม  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาศุภโชค ดงสมบัติ  วัดโนนสีลา  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระวีรพล ดวงก้อม  วัดอรัญญิการาม  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระพรพิพัฒน์ ผาวันดี  วัดเทพประดิษฐ์  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระวงศกร นวนภูมีวัน  วัดหนองกุง  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระบุญฤทธิ์ นันทกำจร  วัดราษฎร์สังคม  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระศรีสุข ดอนมุ่ง  วัดสว่างวิจารณ์  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระพงษ์ธนา คำลือหาญ  วัดสุคันธาราม  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระวัชรา แซกรัมย์  วัดสุคันธาราม  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูสุเทพวนาภิรม   วัดป่าธรรมารมณ์  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูพิสิฐพัฒนาภิรม   วัดศิริวัฒนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูวิมลสังวรคุณ   วัดป่าเมตตาธรรม  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระครูสุนทรวนาภิรม   วัดป่าอุทยาน  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูเมตตากิตติวิมล   วัดบ้านสวนมอน  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระครูวิสุทธิสมณกิจ   วัดโพนสะอาด  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระชัยวัฒน์ ช่างถม  วัดโพนสะอาด  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระนัฐพันธ์ ผาสุข  วัดโพนสะอาด  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอธิการภูวิศ บางวิเศษ  วัดหนองตาแสง  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาคมเดช ชัยบุญมี  วัดอุ่มเม่า  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระสุริยา บุญเลิศ  วัดอุ่มเม่า  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระปัญญา สุพงษ์  วัดอุ่มเม่า  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสำเนียง วงษ์หาร  วัดตลาดไชย  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระสำราญ จันทร์เหล่าหลวง  วัดบุญศิริวราราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระชาญชัย จำปาจันทร์  วัดบุญศิริวราราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระไมตรี จัตุศรี  วัดสิงห์ไคล  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระวัชรินทร์ เสาร์วงษ์  วัดสิงห์ไคล  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูโสภณอุดมเขต   วัดนาขมิ้น  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระอธิการวุธชิระ สิมพันธ์  วัดป่าสักทอง  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระจารุพัฒน์ รักษา  วัดป่าสักทอง  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระมหาปิยะนันท์ ใจซื่อ  วัดสุปัฏนาราม  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระตรีสุริยา ชะโกฐิ์  วัดป่าก้าว  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระวิจิตต์ สาลี  วัดกุดคูณ  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระบุญเลิศ สุวรรณวิจิตร  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระพงศธร วิเชียรบุตร  วัดโนนบอน  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระสมเกียรติ คล้ายมนต์  วัดไร่น้อย  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระธรรมรัตน์ พรชัยกุลวัฒนา  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระวีระศักดิ์ ชมชื่น  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสฤษดิ์ สารรัตน์  วัดป่าหนองยาว  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระพีระชัย ชูชัย  วัดป่าหนองยาว  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระข่อง บุญประวัติ  วัดภูพลานสูง  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสากล พรมวัน  วัดภูพลานสูง  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระศักดิโชติ เดชพิทักษ์อนุกูล  วัดศรีมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสุวิทย์ ไชยปัญญา  วัดโนนติ้ว  ศรีสะเกษ 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสกนธ์กาญจน์ โสรส  วัดหนองค้า  ศรีสะเกษ 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระไพบูลย์ แก้วไพรวัลย์  วัดโนนแค  ศรีสะเกษ 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระสุพิศ พรมชื่น  วัดวนาสวรรค์  ศรีสะเกษ 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระทูล สายทอง  วัดหนองบัวทอง  ศรีสะเกษ 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระคุณัชญ์ เครือแก้ว  วัดศรีแก้ว  ศรีสะเกษ 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระอธิการพรชัย โคตรทุมมา  วัดโคกกลาง  นครพนม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหาเสถียร แสนตื้อ  วัดวังยาง  นครพนม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสุพจน์ มาลัย  วัดมหาธาตุ  ยโสธร 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูใบฎีกาอานนท์ ช้อยขุนทด  วัดจงกอ  นครราชสีมา 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระวีระวิทย์ จันทร์สว่าง  วัดสระจรเข้  นครราชสีมา 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระวิชาญ หมายใหญ่  วัดบ้านไพล  นครราชสีมา 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระสันติ ทองจันทร์  วัดหนองใหญ่  บุรีรัมย์ 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระบุญเยี่ยม โยงรัมย์  วัดหนองใหญ่  บุรีรัมย์ 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระสุรศักดิ์ บาลโสง  วัดหนองใหญ่  บุรีรัมย์ 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระสุรชัย บาลโสง  วัดหนองใหญ่  บุรีรัมย์ 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระปลัดอำนวย วันทา  วัดดงขี้เหล็ก  ปราจีนบุรี 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระชุมพล เหล่าทะนนท์  วัดกิตติพรพุทธาราม  นครพนม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
สามเณรวรัญญา จิตอัคคะ  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-4-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอภิทักษ์ คำมูล  วัดศรีเมืองมูล  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
96 
สามเณรธนวัฒน์ ตาเมือง  วัดศรีเมืองมูล  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
97 
พระจิรพัฒน์ คำอุ่น  วัดแสงแก้วโพธิญาณ  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
98 
พระครูอนุสิฐกิตติคุณ   วัดกิตติวงศ์  แม่ฮ่องสอน 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
99 
พระศราวุฒิ อินธิจักร์  วัดป่าโคกสว่าง  สกลนคร 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
100 
พระพงษ์พิทักษ์ สุวรรณเพ็ชร  วัดศิริพันธวงศ์  สกลนคร 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
รวมทั้งหมด : 152 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2