ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระศรีวินยาภรณ์   วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูอุดมจารุวรรณ   วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมานพ แพรประเสริฐ  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอรุณรุ่ง เพียรงาน  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมคิด พัทธวงศ์  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสังเวียน คำภีร์  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวีระศักดิ์ กาฬเสาร์  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดบุญร่วม ดาทอง  วัดพระยาทำ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอาทิตย์ นามแก้ว  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาธีรพงษ์ ผ่องใส  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาศักดิ์ชัย บุรมย์  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาประทีป ผ่องแผ้ว  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาเอกอนันต์ เชี่ยวชาญยิ่ง  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาไวทย์ชนินทร์ มีสุวรรณ  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาเกษม ดวงอินทร์  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาอำนาจ ปะกิระพัง  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสุชิน พานิช  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระฉลวย สารัง  วัดสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระกิตติ งามขำ  วัดใหม่ลำนกแขวก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระอำนาจ กระจ่างพันธ์  วัดใหม่ลำนกแขวก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระภักดี วัชระเสวี  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระศักรินทร์ เดชขุน  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระธงชัย จันทร์อธิกุล  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาชาญ สัมรวย  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระอัษฎางค์ สมิตานนท์  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระปลัดสมประสงค์ มูลขำ  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหานที กองทอง  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาอากร เกิดตลอด  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระปลัดพนานันท์ ถิ่นวิไล  วัดชินวราราม  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระอธิการสุรศักดิ์ เย็นทรวง  วัดดาวดึงษ์  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาชูชัย ดวงสกาวพิสุทธิ์  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระอรรณนพ วังบอน  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  ปทุมธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาสุนันท์ รุจิเวทย์  วัดลาดทราย  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระโสภณพัฒนคุณ   วัดพุน้อย  ลพบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระปลัดสมพงษ์ แก้วแกมเกษ  วัดพุน้อย  ลพบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสมุห์ประสิทธิ์ พลายระหาญ  วัดพุน้อย  ลพบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระสมุห์ปรัธนา พลงาม  วัดพุน้อย  ลพบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระใบฎีกาเพ็ชรณรงค์ สุคนธรส  วัดพุน้อย  ลพบุรี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูสังฆรักษ์ไสว ไชยสลี  วัดคูหาโสภณ  นครสวรรค์ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระเกษม นิลแสง  วัดมอสำราญ  กำแพงเพชร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสมุห์ชัยยน สอนพรม  วัดแคมป์สน  เพชรบูรณ์ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหานิกรณ์ วงษแก้ว  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูปลัดพิชิต ขีดวัน  วัดหนองไลย์  เพชรบูรณ์ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระวิบูลย์ ศรีประไหม  วัดแคมป์สน  เพชรบูรณ์ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระรุ่งโรจน์ แดงสวัสดิ์  วัดโคกยาว  เพชรบูรณ์ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระครูกิตติญาณคุณ   วัดป่าขันติอุดมธรรม  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูโอภาสเจติยารักษ์   วัดสันธาตุ  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระครูสมุห์ขวัญชัย ไชยเลิศ  วัดสันธาตุ  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสมควร บุตรลำภู  วัดสันธาตุ  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหาสุวิทย์ สาริมา  วัดบ้านเหล่า  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระธนาการ สบหนอง  วัดห้วยซ้อ  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระศุภชัย ชัยวงค์  วัดปางหมอปวง  เชียงราย 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหาบุญสยาม เทพแดง  วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระอภิวิชญ์ มาลาจำปี  วัดห้วยซ้อ  น่าน 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาชยาวุธ สัมพันธสิทธิ์  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระยุทธนา ลิ่วประณิธาน  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระธนาสินทรัพย์ รักษ์ย่าหีด  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูวิบูลเจติยาทร   วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูวรปัญโญภาส   วัดม่วงโตน  ลำพูน 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระมหาทองรัตน์ ถาวร  วัดม่วงโตน  ลำพูน 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระปลัดวีญุวัฒน์ สุขเกษม  วัดไชยมงคล  ลำพูน 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูวิมลธรรมโสภณ   วัดศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูกิตติคุณสุนทร   วัดศรีแก้ว  อุดรธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระทวีทรัพย์ เล็งไธสงค์  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระเวียงฟ้า มูลเกษร  วัดหนองสวรรค์  อุดรธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมณฑล บุญทา  วัดป่าหัวคู  อุดรธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระสมพล จันทรลือชา  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระวีระพงษ์ คุริมา  วัดสระมณี  อุดรธานี 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระอธิการปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี  วัดคำประมง  สกลนคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระมนู วงศ์ก่อ  วัดท่าวังหิน  สกลนคร 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสุรพล ลาดบัวศรี  วัดคำแคนเหนือ  ขอนแก่น 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระสมจิตร สงจันทร์  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูมงคลปัญญาธร   วัดศรีมงคล  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูสุทธิธรรมวัฒน์   วัดโนนสะอาด  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูสารธรรมวิจิตร   วัดกกต้อง  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูชลธารโสภณ   วัดชลธารบุญญาวาส  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูปทุมสิทธิวัฒน์   วัดศรีบัวบาน  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูวัชรประชานาถ   วัดทุ่งประชานารถ  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูโพธิกิจวิมล   วัดโพธิ์ศรี  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสุวิทย์ จอมทอง  วัดโพธิ์ศรี  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระมหาวรชัย ใจตรง  วัดศรีเทพประดิษฐาราม  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหาศิริวัฒน์ นันชนะ  วัดมหาธาตุ  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระวัฒนา ไวว่อง  วัดมหาธาตุ  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระมหาอนุพงศ์ แสนสุพรรณ์  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระชาญวิทย์ นารีนุช  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระจตุพล วงศ์สิงห์  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระเอกพันธ์ พ่อศรีชา  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระสุวัฒน์ จักรทองกาย  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระอธิการทวีชัย โสมี  วัดนาโป่ง  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระกัณหา ยศประสงค์  วัดมเหศรสุภาราม  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระมานัต เสนคะ  วัดกลาง  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระพนม นิลฉวี  วัดศิริพุทธาราม  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระวิชิต ทินบูรณ์  วัดโอกาส  นครพนม 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูประสิทธิ์วีรคุณ   วัดหินดาด  นครราชสีมา 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระประพาส สิงอ่อน  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระอธิการพล สงค์พิมพ์  วัดศรีชัยมงคล  นครราชสีมา 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระอภิชาติ จำรูญหิน  วัดป่าด่านพัฒนา  นครราชสีมา 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระศิริชัย คืบกระโทก  วัดป่าคีรีวัลลิ์  นครราชสีมา 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระกนก จันทร์อินทร์  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระยอด สืบสาย  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-4-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 286 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3