ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระประสิทธิสุตคุณ   วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระประกาศสรวุฒิ   วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเอกพงษ์ สวัสดิ์พูน  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูมหาพุทธาภิรักษ์   วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาทศพล บุญถนอม  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาไพบูลย์ มีนาค  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระเฉลิมพล รัตนการุณย์  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระพิศุทธิ์ สุธนะวุฒิ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสิทธิศักดิ์ สมทรัพย์  วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระพรมมา ศรีบุญเรือง  วัดศรีสุขสถาพร  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาสวัสดิ์ อินกอง  วัดบ่อ  นนทบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาชวลิต ทองขวาง  วัดมะสง  นนทบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาสำราญ ครุฑสุวรรณ  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระหนึ่งสุวรรณ ยี่ซ้าย  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระวันเดิม เทียนสว่าง  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระฉลองชัย ตินทุกะสิริ  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระคมสันต์ ตาเงิน  วัดปราสาท  นนทบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาสมปรีดา บุญเสริม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาประสงค์ ปูไฝ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาโอฬาร จงเจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาบรรพิชิต อนุพันธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระเกียรติศักดิ์ รอดอุ่น  วัดบัวโรย  สมุทรปราการ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระคลัง เลี้ยงจันฉาย  วัดสว่างโศก  สมุทรปราการ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระกฤษธิชัย นาคกล่อม  วัดโบสถ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระณฐพล สีระวัตร  วัดซับบอน  สระบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระธนากรณ์ จิตรโคตร์  วัดโบสถ์  ลพบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระสุริยัน สุวรรณศรี  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระยูทิน บุตรโท  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระทองแดง อินทร์ทับทัน  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระอำนวย กลิ่นหอม  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระครูนิยมสัทธาคุณ   วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง  นครสวรรค์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระอธิการสุชาติ พินิกรรณ์  วัดเนินสะเดา  นครสวรรค์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระชัยวร สำรวมจิตต์  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระพงษ์ศักดิ์ สลับสี  วัดสุวรรณาราม  กำแพงเพชร 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระสมุห์สัมพันธ์ เนาว์แก้ว  วัดสันติวิหาร  เพชรบูรณ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาโสภณ นิลยิ้ม  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาภานุพงษ์ พุ่มทับทิม  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระยรรยงค์ ตลับเงิน  วัดโคกมน  เพชรบูรณ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระสุขวัฒก์ ธันธรา  วัดป่าไชยชุมพล  เพชรบูรณ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระอรรถพล ไวยเนตร  วัดปากช่องธรรมทาน  เพชรบูรณ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสายชล กันรักษา  วัดปากช่องธรรมทาน  เพชรบูรณ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระธีรพงศ์พันธุ์ ปฏิสา  วัดปากช่องธรรมทาน  เพชรบูรณ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระกฤษณะ โต๊ะทับทิม  วัดจันทร์ตะวันตก  พิษณุโลก 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระถาวร ขวัญวงศ์  วัดศรีสังวร  สุโขทัย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระชุมพร บุญลือ  วัดกำแพงงาม  สุโขทัย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระพสธร จั่นเพชร  วัดกำแพงงาม  สุโขทัย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระวิมล ฉันทะนะ  วัดดอนมูลน้ำลอก  อุตรดิตถ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระวัฒณะ หีบเงิน  วัดดอนมูลน้ำลอก  อุตรดิตถ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูอาทรกิจจานุกูล   วัดท่าสายโทรเลข  ตาก 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูขันติอรัญกิจ   วัดอรัญญเขต  ตาก 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอภินันท์ สุขสันต์  วัดอรัญญเขต  ตาก 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระอธิการดาวรุ่ง หน่องพงษ์  วัดถ้ำเสือ  ตาก 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมโนรมย์ พาระนัง  วัดเกศแก้วบูรพา  ตาก 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระจันตา ธิวงศ์สาย  วัดบ้านวังผา  ตาก 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระพนม จิตต์ธรรม  วัดบ้านวังผา  ตาก 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระยงศักดิ์ สุขธรรม  วัดปงสนุกใต้  ลำปาง 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระชานน เบญญพรประเสริฐ  วัดศรีบุญโยง  ลำปาง 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูวิสาลบุญสถิต   วัดหนองอ้อ  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูพิพัฒน์สุนทรเวช   วัดเขาแก้วดับภัย  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูปริยัติวรเสรี   วัดน้ำล้อม  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูบุญกิจจานุกูล   วัดห้วยหลวง  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูอดิสัยธรรโมภาส   วัดหนองบัว  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสมพงษ์ พรหมธิ  วัดหนองบัว  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระอธิการสมคิด คำกาใจ  วัดปางมะกาด  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระธนวิชญ์ แซ่ย่าง  วัดเชียงคาน  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมีชัย กิติรัตน์  วัดภูเวียง  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระรัฐศาสตร์ ชุ่มมะโน  วัดเขาแก้วดับภัย  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระเนตรทองคำ ไทยขยัน  วัดสันเชียงใหม่  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระกฤดนัย ชัยยา  วัดสันมะแฟน  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระเอกชัย แก้วเทพ  วัดสันมะแฟน  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระจิระเดช ลองใจคำ  วัดสันปูเลย  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหาญัญญ์คุปต์ เขตต์สิริวรกุล  วัดพระธาตุขิงแกง  พะเยา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระพงษ์ศักดิ์ มานาธิ  วัดถ้ำบุญนาค  พะเยา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระภูผา ท่าม่วง  วัดถ้ำบุญนาค  พะเยา 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูพิศาลบุญญาคม   วัดลูนิเกต  แพร่ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูศรีธรรมวิภัช   วัดห้วยหม้าย  แพร่ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูคัมภีรปัญญานุยุต   วัดุท่งน้าว  แพร่ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระพิเชษฐ์ อินเบ้า  วัดคือเวียง  น่าน 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระคึกฤทธิ์ อินปัญญา  วัดสันกลาง  น่าน 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสุทธิสันต์ มะกรครรภ์  วัดม่วงใหม่  น่าน 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูโกศลธรรมวิจัย   วัดข้าวแท่นหลวง  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูสุพจน์ปัญญาวุธ   วัดหนองคัน  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระอุดร ใจบุญมา  วัดห้วยโท้ง  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสหรัฐ ลาภเจริญ  วัดพุทธนิมิตร  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระบุญหนัก นครภักดี  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสุเมศ ดนตรี  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูบรรพตพัฒนกิตติ์   วัดดอยติ  ลำพูน 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระมหาศิริศักดิ์ อูปแปง  วัดสันหลวง  ลำพูน 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระมหาวัลลภ อุ่นเมือง  วัดสันหลวง  ลำพูน 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมหาปราโมทย์ สิทธิเรือง  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระมหาทนงศักดิ์ ประนอม  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระมหาวันชนะ ท่าดีสม  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระประกอบบุญ ราชจินดา  วัดมหาวัน  ลำพูน 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระอรุณ รวมไทย  วัดสันริมปิง  ลำพูน 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูสุทธิจันทราภรณ์   วัดศิริสุทโธ  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระณเดช สมบูรณ์พร้อม  วัดศิริสุทโธ  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูสุธรรมบัณฑิต   วัดหนองทุ่มบัณฑิต  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระวิจารณ์ พรพิริยะเศรษฐ์  วัดหนองทุ่มบัณฑิต  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูพัชรธรรมสถิต   วัดป่าโนนยางแสงคำ  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระนรินทร วันวาน  วัดป่าโนนยางแสงคำ  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 492 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5