ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูวิจิตรวรศิลป์   วัดสันทรายน้อย  เชียงราย 
1-5-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระบวร ชัยญาติ  วัดสันทรายน้อย  เชียงราย 
1-5-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระศักดิ์ชัย วังแง่  วัดโป่งเหนือ  เชียงราย 
1-5-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชัยวุฒิ โกษาแสง  วัดโพธิ์ชัย  นครพนม 
1-5-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอิสระ โคคา  วัดปะคำ  นครราชสีมา 
1-5-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระพิศ รายสันเทียะ  วัดพังเทียม  นครราชสีมา 
1-5-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระกฤษกร คนตรง  วัดพังเทียม  นครราชสีมา 
1-5-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระทนงศักดิ์ เพชรชนะ  วัดพรหมวิหาร  เชียงราย 
1-5-63 
ผ่าน 
พม่า  
พระสุระพงศ์ บัวอินทร์  วัดพรหมวิหาร  เชียงราย 
1-5-63 
ผ่าน 
พม่า  
10 
พระบุญช่วย แจทอง  วัดพรหมวิหาร  เชียงราย 
1-5-63 
ผ่าน 
พม่า  
11 
พระสำราญ สีลาดเลา  วัดพรหมวิหาร  เชียงราย 
1-5-63 
ผ่าน 
พม่า  
12 
พระสุรศักดิ์ ยอดสุวรรณ์  วัดพรหมวิหาร  เชียงราย 
1-5-63 
ผ่าน 
พม่า  
13 
พระสมัคร แซ่ว่าง  วัดพรหมวิหาร  เชียงราย 
1-5-63 
ผ่าน 
พม่า  
14 
พระสุนทร อ่อนราษฎร์  วัดพรหมวิหาร  เชียงราย 
1-5-63 
ผ่าน 
พม่า  
15 
พระครูสุนทรวรนาถ   วัดป่าคอวัง  น่าน 
1-5-63 
ผ่าน 
อังกฤษ นอร์เวย์  
16 
พระสำอางค์ ไทยอาษา  วัดป่าคอวัง  น่าน 
1-5-63 
ผ่าน 
อังกฤษ นอร์เวย์  
17 
พระมนัสนนท์ ปัณณธรปุณณัตถ์  วัดป่าคอวัง  น่าน 
1-5-63 
ผ่าน 
อังกฤษ นอร์เวย์  
18 
พระเทียน พิมพ์จันทร์  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-5-63 
ผ่าน 
อังกฤษ นอร์เวย์  
19 
พระยอด สืบสาย  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-5-63 
ผ่าน 
อังกฤษ นอร์เวย์  
20 
พระรักษิต อภินันทกุลชัย  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-5-63 
ผ่าน 
อังกฤษ นอร์เวย์  
21 
พระศรราม ฉิมผึ่ง  วัดเจริญสุข  นครราชสีมา 
1-5-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
พระมหาวรรณชัย ดาเพ็ง  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-5-63 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
พระครูอมรชัยคุณ   วัดสุชัยคณาราม  นครราชสีมา 
1-5-63 
ไม่ผ่าน 
กำหนดการเดินทางไม่ตรงกับเอกสารประกอบการพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 23 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1