ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูโกมุทสิทธิการ   วัดโกทุมพุทธรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์   วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชาตรี บุตรมณี  วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาไพบูลย์ โสโพธิ์  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระประยุทธ เพียรจิตร  วัดนครป่าหมาก  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระณรงค์ จวบฤกษ์เย็น  วัดไทร  นนทบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระศิริเชษฐ์ บุญโย  วัดบางรักใหญ่  นนทบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวีระศักดิ์ แสงพงษ์  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโกศลพัฒนาภรณ์   วัดบางด้วนนอก  สมุทรปราการ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระไพศาล รอดตาด  วัดพุทธนิคม  สระบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระรัชนิกร มงคลกำธร  วัดป่ารัตนมณี  สระบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระเสนอ ดีสุข  วัดธารเกษม  สระบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระเสถียร โคตรดา  วัดธารเกษม  สระบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระเจษฎา เกตุสงเคราะห์  วัดธารเกษม  สระบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ   วัดห้วยเจริญสุข  สิงห์บุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระครูสถิตธรรมาลังการ   วัดประดับ  สิงห์บุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระครูสิริปริยัติคุณ   วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาจรัญ อ่อนสอาด  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาอาทร ทับทิมดี  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาปิยะบุตร เกษี  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาเศรษฐพงศ์ มานะเปรม  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาอภิสิทธิ์ สมพงษ์  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาวิทวัส ไชยสา  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาเสกสรร บุญทะมาตร  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาสิรภพ ชลหาญ  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระอนุชาติ แซ่ตัน  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระครูอุทิตธรรมภาณ   วัดหนองเรือโกลน  อุทัยธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระศักดิ์ชาย พิมพา  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระสมาน นามเกาะ  วัดมอเจริญ  กำแพงเพชร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระสมบัติ วิจิตรวุฒิธาดา  วัดธรรมโสฬส  กำแพงเพชร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระครูอุปถัมภ์พัชรากร   วัดใหม่สามัคคี  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระครูปลัดดุสิต แสงย่อย  วัดใหม่สามัคคี  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระครูปลัดธีระพงษ์ คงชมพุด  วัดขอนยาวขวาง  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระปลัดวุฒิพงษ์ ผลไม้  วัดศรีบุญเรือง  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระใบฎีกาสิทธิเดช พรมกามินทร์  วัดคลองยาง  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาธราธิป วรสายัณห์  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาเกียรติพงษ์ จันทร์แก้ว  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาภานุพงษ์ พุ่มทับทิม  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระทองพูล สายเล็น  วัดถาวรศรีอำไพธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูประทีปธรรมานุรักษ์   วัดคูหาสวรรค์  พิษณุโลก 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูสันติวนานุรักษ์   วัดพุทธสถานสันติวัน  พิษณุโลก 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
เจ้าอธิการวีระชัย คชปัญญาวัฒน์  วัดกระบังมังคลาราม  พิษณุโลก 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระพรดนัย จริยา  วัดกระบังมังคลาราม  พิษณุโลก 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาสว่าง แขสระน้อย  วัดดงยาง  พิษณุโลก 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระอธิการบุญลือ บำรุงไทย  วัดสระแก้วปทุมทอง  พิษณุโลก 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสีพญาณิฏฐ์ สนองญาติฏา  วัดยาง  พิษณุโลก 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอุดมศักดิ์ ลิ้มศรีตระกูล  วัดท่ามะปราง  พิษณุโลก 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระวินัยสาทร   วัดพระแท่นศิลาอาสน์  อุตรดิตถ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูสุพัฒน์บุญเขต   วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูนิวิฐธรรมวิมล   วัดดอนมูลน้ำลอก  อุตรดิตถ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูพุทธบทบริหาร   วัดพระยืนพุทธบาทยุคล  อุตรดิตถ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูปิยวาทสังฆกิจ   วัดบ่อทอง  อุตรดิตถ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระปลัดวิสุทธิ์ พูลผล  วัดธรรมาธิปไตย  อุตรดิตถ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูอนุรักษ์วรศิลป์   วัดแม่คำหนองบัว  เชียงราย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูสุวัฒน์สิกขการ   วัดศรีดอนชัย  เชียงราย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระปลัดปฤงคพ สุทธิผลิน  วัดปอกลาง  เชียงราย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
เจ้าอธิการสมภพ มานวล  วัดตอง  เชียงราย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระอธิการเอกพจน์ ทรายมุข  วัดป่าถ่อน  เชียงราย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระวสันต์ ศรีวิชัย  วัดป่าถ่อน  เชียงราย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระธนพงศ์ อุปะเสน  แดนเมือง  เชียงราย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระประจวบ บุญปัญญา  วัดปางหมอปวง  เชียงราย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูโอภาสชัยมงคล   วัดไทรย้อย  แพร่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูถาวรสิทธิการ   วัดแพะโรงสูบ  แพร่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระอธิการสมชาย ซ้อนมณี  วัดแพะร่องหิน  แพร่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระวิทวัส รัตพฤษพันธุ์  วัดชัยเขต  แพร่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระสนิท รอดทุกข์  วัดแพะหนองบ่อ  แพร่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูศรีปัญญาวุธ   วัดวิเวกวนาราม  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูวิจิตรกรรมโกศล   วัดหนองยาว  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูอัมพวนานุรักษ์   วัดสันต้นม่วงเหนือ  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูปริยัติกิตติวิมล   วัดมงคลวราราม  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูสิริอาภากร   วัดศรีบุญเรือง  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูปลัดธนภัทร พระเทพ  วัดธรรมชัยมงคล  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระอธิการบุญศิลป์ เชาวนหุต  วัดนิลประภา  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระณัฏฐกรณ์ วงศ์อินทร์  วัดสหกรณ์ทุ่งใหม่  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสีทัย ปินใจ  วัดใหม่ชลประทานชูชาติ  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระณัฐภัณฑ์ พรมใจ  วัดป่าตึง  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระขวัญชัย ใจปะ  วัดป่าสหธรรมิการาม  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระวัลลภ เป็กบาง  วัดห้วยงู  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูปทุมสราภิรม   วัดสระปทุม  อุดรธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระแสงเดช จันทจร  วัดโนนสำราญ  อุดรธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระสังคม ขุนศิริ  วัดบ้านค้อ  อุดรธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระปาวี ภานุรักษ์  วัดนาหลวง  อุดรธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระเครื่อง พนมหอม  วัดนาหลวง  อุดรธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระประศาสตร์ กลางโยธี  วัดนาหลวง  อุดรธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระชาติ เรืองบุญศรี  วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน  เลย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระอังคาร พวงมัสธิมา  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระจำรัส พวงมัสชิมา  วัดศรีภูมิ  เลย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระประชา ไชยยศ  วัดศรีภูมิ  เลย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระศรัณย์ ยวงโป่งแก้ว  วัดศรีภูมิ  เลย 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูสุทธิธรรมสังวร   วัดท่าวังหิน  สกลนคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์   วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระศุภชาติ ภูลวรรณ  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
เจ้าอธิการวิจิตร ทันโหศักดิ์  วัดป่านาผาง  สกลนคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระทวี เย็นวัฒนา  วัดป่าชุมชัยพัฒนา  สกลนคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระเสถียร ธรรมจิตร  วัดป่าโคกสี  สกลนคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสุขเกษม อามาตร์สมบัติ  วัดป่าแก้วชุมพล  สกลนคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูปริยัติรัตโนบล   วัดเขื่อนอุบลรัตน์  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูรัตนทีปาภิบาล   วัดเกาะแก้ว  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์   วัดเกาะแก้ว  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระปลัดวสันต์ หงอกชัย  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 368 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4