ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระราชสารเวที  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
2  
พระราชเมธากรกวี  วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
3  
พระกิตติรามมุนี  วัดโพธิ์นิมิตร  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
4  
พระครูอุทัยปุญญาภิรักษ์  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
5  
พระครูพิศาลสุขวัฒน์  วัดสุขวัฒนาราม  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
6  
พระครูสิริชัยธัช  วัดงิ้ว  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
7  
พระครูวิสาลธรรมกิจ  วัดท่าเกวียน  ฉะเชิงเทรา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
8  
พระครูภัทรธรรมโกศล  วัดพระร่วง  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
9  
พระครูโสภณวัฒนชัย  วัดใหม่สำโรง  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
10  
พระครูวิจิตรนวการโกศล  วัดสะแล่ง  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
11  
พระครูรัตนวรรณาภรณ์  วัดเขาป่าแก้ว  สระแก้ว 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
12  
พระครูญาณิสสรคุณ  วัดศาลาหนองขอน  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
13  
พระครูสีลสังวราภิรัต  วัดสะแล่ง  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
14  
พระครูมงคลธรรมรักษ์  วัดคุ้มครองธรรม  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
15  
พระครูสิริชยาภิวัฒน์  วัดบ่อตะกั่วพุทธาราม  นครปฐม 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
16  
พระครูโสตถิธรรมนาถ  วัดมหาศรีสวัสดิ์ยาราม  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
17  
พระครูสิริบุญสาธิต  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
18  
พระครูอัมพวันกิจจาทร  วัดอัมพวัน  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
19  
พระครูสังฆกิจจานุยุต  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
20  
พระครูชัยสารสุนทร  วัดเวฬุวนา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
21  
พระครูสุนทรสารานุกูล  วัดท่าน้ำพอง  ขอนแก่น 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
22  
พระครูพิบูลธรรมภาณ  วัดหนองใหม่  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
23  
พระครูนิวิฐจิตสังวร  วัดโพธิบุปผาราม  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
24  
พระครูพิพัฒนานุโยค  วัดสุขวัฒนาราม  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
25  
พระครูศรีพิพัฒนคุณ  วัดเรียบปะอาวใต้  อุบลราชธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
26  
พระครูสุวรรณธรรมรังสี  วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
27  
พระครูสุนทรกิตติคุณ  วัดป่าบ้านพลัง  ชัยภูมิ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
28  
พระครูอาทรวิริยานุวัตร  วัดจุฬามณี  สมุทรสงคราม 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
29  
พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ  วัดทุ่งแล้ง  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
30  
พระครูปริยัติคุณาทร  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
31  
พระครูอนุกูลปัญญากิจ  วัดพานิชรัตนานุกูล  กระบี่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
32  
พระครูปลัดรัชตบดินทร์ กนฺตจารี  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
33  
พระครูสมุห์สนธยา สิริปญฺโญ  วัดดงลาน  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
34  
พระปลัดอนิวัตติ์ สิริวณฺโณ  วัดสะแล่ง  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
35  
พระปลัดณรงค์ ธมฺมสุนฺทโร  วัดนาแก  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
36  
พระสมุห์สายัญ จนฺทวณฺโณ  วัดเหมืองหม้อ  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
37  
พระอนุชิต เตชปุญฺโญ  วัดเสมาเมือง  นครศรีธรรมราช 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
38  
พระประจิน พรฺหมฺสโร  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
39  
พระอุทัย ธมฺมวโร  วัดภูย่าอู่  อุดรธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
40  
พระมหาประเสริฐ ฐิตญาโณ  วัดท่าเกวียน  ฉะเชิงเทรา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
41  
พระสำรวย ปญฺญธโร  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
42  
พระบุญมา ปยกาโร  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
43  
พระณภัทร จิตฺตปญฺโญ  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
44  
พระประสิทธิ์ เตชพโล  วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ  สุพรรณบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
45  
พระอุบล กณฺฑโก  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
46  
พระประเทือง ธารจิตฺโต  วัดวิจิตรการนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
47  
พระมานิตย์ เขมธมฺโม  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
48  
พระมหานพพร อาภาธโร  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
49  
พระเฉลิมพร อตฺตมโน  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
50  
พระมหาทองสุข สุนฺทรธมฺโม  วัดเพ็ดน้อย  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
51  
พระมหาสมบัติ ญาณสมฺปนฺโน  วัดรางปลาหมอ  นครปฐม 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
52  
พระมหาปิยธรรม ฐิตสีโล  วัดแม่ทราย  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
53  
พระเดโช สิริภทฺโท  วัดคณิกาผล  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
54  
พระอธิการนิรันดร จนฺทโชโต  วัดหนองเรือ  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
55  
พระกรุณา จนฺทวํโส  วัดศรีสะอาด  สกลนคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
56  
พระพินิจ อติภทฺโท  วัดสะแล่ง  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
57  
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
58  
พระธงชัย จารุธมฺโม  วัดพลับพลา  นนทบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
59  
พระวรวุฒิ เขมปญฺโญ  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
60  
พระพรจรัญ สุขิโต  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
61  
พระอธิการสาคร เตชธมฺโม  วัดโนนเสียว  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
62  
พระวิสุทธิ์ จตฺตมโล  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
63  
พระวิชาญ สุทฺธจิตฺโต  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
64  
พระมหาสมพงษ์ ธมฺมโฆสโก  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
65  
พระมหาบุญยัง กตปุญฺโญ  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
66  
พระอธิการบุญสืบ สิริปุญฺโญ  วัดดอนดี  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
67  
พระบุญเสริม กิตฺติวณฺโณ  วัดมหาโพธิ์  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
68  
พระสงคราม นาถธมฺโม  วัดคณิกาผล  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
69  
พระมหาประทีป ปทีโป  วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์  นนทบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
70  
พระสมยศ อาจาโร  วัดป่าเรไร  นนทบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
71  
พระอธิการธนากร ธมฺมวโร  วัดอัมพวัน  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
72  
พระมหาวัชชิระพร อริยวาที  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
73  
พระประสิทธิ์ เขมธโร  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
74  
พระคิม เขมจาโร  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
75  
พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
76  
พระสุรศักดิ์ สุภทฺโท  วัดไทยเดิมผดุงธรรม  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
77  
พระมหาวินัย ภิรวินโย  วัดสนามพราหมณ์  เพชรบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
78  
พระองอาจ อุทโย  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
79  
พระกิตติพันธ์ สจฺจวโร  วัดพงป่าหวาย  แพร่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
80  
พระครรชิต อกิญฺจโน  วัดป่าบ้านพลัง  ชัยภูมิ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
81  
พระดุสิต สุจิตฺโต  วัดสวนมะม่วง  กาญจนบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
82  
สามเณรวีนัส ลอดบุญมา  วัดป่าหลวง  อุดรธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
83  
พระดำรงค์ กนฺตสีโล  วัดพันเสด็จนอก  ชลบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
84  
พระทรงพร อนาลโย  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
85  
พระจิรพัชร์ อิสฺสโร  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
86  
พระณรงค์ กตเวที  วัดปอแดง  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
87  
พระสมพงศ์ กิตฺติญาโณ  วัดหนองแจง  เพชรบูรณ์ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
88  
พระสัมฤทธิ์ อสิญาโณ  วัดหนองรี  ลพบุรี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
89  
พระมหาอนุวัฒน์ จนฺทาโภ  วัดโปรดเกษเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
90  
พระอำพล สิริปุญฺโญ  วัดราษฎร์บำรุง  นครราชสีมา 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
91  
พระจีระศักดิ์ กมฺพุวณฺโณ  วัดใหม่เทพนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
92  
พระอินทรีย์ สิริธมฺโม  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
93  
พระอธิการสมปอง คุณยุตฺโต  วัดศรีนาชื่น  น่าน 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
94  
พระสมโภชน์ มหาวีโร  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
95  
พระพุฒิสรรค์ ฉนฺทโก  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
96  
พระศักดิ์ดา ธนสตฺติโก  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
97  
พระเทวราช ชยธมฺโม  วัดเทพมงคล  อำนาจเจริญ 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
98  
พระศรีปริยัตยาภรณ์  วัดพัฒนาราม  สุราษฎร์ธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
99  
พระอุทัยธรรมานุวัตร  วัดหนองขุนชาติ  อุทัยธานี 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
100  
พระครูนิภาวิหารกิจ  วัดนภาราม  นราธิวาส 
1-6-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 255 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3