ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูไพโรจน์กิจจาทร   วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์เสฏฐวุฒิ โฉมเล็ก  วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระใบฎีกาสุพร ดวงรัตน์  วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระทรงสิทธิ์ สีรินทร์  วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอัครนันท์ โชติวัชรตรีนนท์  วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดธีรวรวัฒน์   วัดต้นไทรย์  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระธีระพันธ์ สืบรัมย์  วัดต้นไทรย์  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานพพร บูระภี  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาจิราวัฒน์ วงษ์สาสืบ  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหามฆวินทร์ อามาตมนตรี  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระวรวุฒิ ลิขิตตรากุล  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระพงศ์พัฒน์ กำจาย  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมนตรี แซ่เตียว  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระจักรวัฏ สันถวะคุปต์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระปัญญา จันทสิทธิ์  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระกุลชาติ บุตรทีปรัตน์  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสุนทร แพรมณี  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระสมชาย แซ่ตั้ง  วัดประดู่บางจาก  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระกมล พิศวงวิไล  วัดประดู่บางจาก  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสิทธิพงษ์ ธูปทอง  วัดประดู่บางจาก  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระอนุชา อ้นเพ็ง  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระณัฐ วิบูลย์ผลเพิ่ม  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระกรณ์ธรรม บัวเขียว  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระสมัย แถมบุญ  วัดโบสถ์สามเสน  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระชลอ แสงสว่าง  วัดโบสถ์สามเสน  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระณัฏฐ์ณานันท์ อนันต์  วัดโบสถ์สามเสน  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระอนันต์ โพธิ์ชู  วัดไทรใหญ่  นนทบุรี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาสุวัช คงจันทร์  วัดบางด้วนใน  สมุทรปราการ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระสมาน เชื้อแก้ว  วัดบางด้วนใน  สมุทรปราการ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระครูนิวิฐกิตติโสภณ   วัดไม้ตราสมาชิการาม  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระครูเวฬุวันพัฒนาทร   วัดไผ่โสมนรินทร์  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระใบฎีกาธรรมาสุขสันต์ พิพัฒน์ธรรมา  วัดเปรมประชากร  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาสัตย์จา คำสัตย์  วัดใหญ่ชัยมงคล  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระพิทักษ์พร สิงสุข  วัดบางนมโค  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระวิสูตร ญาณสมบัติ  วัดประดู่ทรงธรรม  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระไพบูลย์ ยินดีโช  วัดท่าซุงทักษิณาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระพรพจน์ พุทธเจริญกุล  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระธนกฤต อินทรพิมพ์  วัดกุฎีประสิทธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูโอภาสธรรมกิตติ์   วัดโบสถ์แจ้ง  สระบุรี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระใบฎีกาสมชาย ธงศิลา  วัดหนองผักชีใต้  สระบุรี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระชาญชัย ประดิษฐ์  วัดเชิงเบา  สระบุรี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูนิเทศธรรมวิรัช   วัดหมื่นเกลา  อ่างทอง 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระโกวิท ประชารัตน์  วัดท่าช้าง  อ่างทอง 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูสิงหพัฒนาธร   วัดกระดังงาบุปผาราม  สิงห์บุรี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูประสุตสารคุณ   วัดม่วง  สิงห์บุรี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระพิบูลย์ มู่กลึง  วัดเนินเหล็ก  อุทัยธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาพงศธร ทองคำ  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระนครินทร์ ทองคำ  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาไชยา บุญทันเสน  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูประโชติพัชราทร   วัดน้ำวิ่ง  เพชรบูรณ์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูโอภาสพัชรศาสน์   วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระบุญชู จัตุชัย  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระดิเรก สร้อยสน  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสุทัศน์ เจริญสุข  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระกรปพล จินดาศรี  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระอธิการสมชาย แก้วจันทร์  วัดวังชงโค  เพชรบูรณ์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระธรรม์ นาที  วัดโคกมน  เพชรบูรณ์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระบุญตา ทองบ่อ  วัดจันทราราม  เพชรบูรณ์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระกนก สุขเมือง  วัดกวางทอง  พิษณุโลก 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระพาราดร วารี  วัดพระแท่นศิลาอาสน์  อุตรดิตถ์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูพิศาลสุภัทรกิจ   วัดม่อนจำศิล  ลำปาง 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระมหาวิโรฒ มณีวงษ์  วัดม่อนจำศิล  ลำปาง 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระจรัญ เป็งปัญญา  วัดหนองทรายทอง  เชียงราย 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระกฤษณ์พงศ์ บุญตัน  วัดป่าหัด  เชียงราย 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระเจษฎา ป่งแก้ว  วัดต้นมื่น  เชียงราย 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระอนันตชัย สายวงมิตร  วัดแม่ลัว  เชียงราย 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ   วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอภิรักษ์ อินต๊ะสาร  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูเกษมธรรมโฆสิต   วัดพระธาตุจอมไคร้  พะเยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระอนุวิทย์ หน่อทอง  วัดแม่ใส  พะเยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูถาวรสิทธิการ   วัดแพะโรงสูบ  แพร่ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูสิริสุเมธากร   วัดบ้านปง  แพร่ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูปัญญาปริยัติสาทร   วัดแขมบัณฑิตตะนาราม  แพร่ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสมุห์สมควร ชูเกียรติ  วัดโพธิบุปผาราม  แพร่ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระมหาเอกสิทธิ์ เรืองอุดมวุฒิ  วัดรัชดา  น่าน 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมหาถนอม ศรีพรม  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระฉัตรมงคล ลาภเจริญ  วัดบ่อหลวง  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระโอฬาร ทองดี  วัดกิ่วลม  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระสุขสันต์ กันภัย  วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระวัย เรือนน้อย  วัดแม่สะนาม  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระบุญเส็ง ภูครองจิตร  วัดทุ่งสน  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระสิงห์แก้ว ศีลสุธรรม  วัดสุวรรณ์บรรพต  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูวรปัญญากร   วัดบ้านม้า  ลำพูน 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระมหากฤษณะ วรรณหลวง  วัดศรีคำ  ลำพูน 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสถาพร สุริยาสัก  วัดร่องส้าว  ลำพูน 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสุรศักดิ์ ปัญญา  วัดพระสิงห์เคิ่ง  ลำพูน 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระจักร์กฤษณ์ ยะด้วง  วัดป่าธรรมวิเวก  ลำพูน 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระสุชาติ แสงเจริญเกียรติ  วัดพระพุทธบาทตากผ้า  ลำพูน 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระสุทน แก้วคุณ  วัดพระพุทธบาทตากผ้า  ลำพูน 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระอัคพล นักจะเฆ่  วัดทรายขาว  แม่ฮ่องสอน 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูโพธิวราภิวัฒน์   วัดโพธิ์ศรีสำราญ  อุดรธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูโพธิวชิรคุณ   วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม  อุดรธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูอินทสิริธรรม   วัดอัมพวันวนาราม  อุดรธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสมุห์ทองล้วน เนาว์แก้ว  วัดสว่างโยมาลัย  อุดรธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอธิการปัญญา คำบัว  วัดบัวระพา  อุดรธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระมหาณัฐนันท์ พรมสาเลิศ  วัดเวฬุวัน  อุดรธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระศักดา แสงพล  วัดหนองทุ่มบัณฑิต  อุดรธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระสานิตย์ ศรีสุดชา  วัดเกียรติไพบูลย์  อุดรธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระมงคล จันทวะไลย์  วัดสุวรรณประดิษฐ์  อุดรธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระโยธี พิมพ์มหา  วัดศรีนคราราม  อุดรธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 510 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6