ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมหาคณาธิป จันทร์สง่า  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระไสว ปุ้มสีดา  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ  เชียงราย 
1-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์   วัดพระลอย  สุพรรณบุรี 
1-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสรพาจน์โฆสิต   วัดศรีษะเกษ  สุพรรณบุรี 
1-6-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระฉลองชัย ประมล  วัดพะไล  นครราชสีมา 
1-6-63 
ผ่าน 
พม่า  
พระวินัย กันตวีโร  วัดพรหมวิหาร  เชียงราย 
1-6-63 
ผ่าน 
พม่า  
พระมหาเอกพันธ์ ยาสิทธิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
พระสุชาติ ศิริทูล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
พระธรรมสาร จิตรประดับโชค  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-63 
ผ่าน 
เดนมาร์ก  
10 
พระมหาสายรุ้ง โต๊ะงาม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-63 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
11 
พระเอกราช ชมชื่นจิตต์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-6-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
12 
พระมหานที ดีเกษม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
13 
พระนักรบ เมื่อเกิด  วัดป่าสามัคคีธรรม  ร้อยเอ็ด 
1-6-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
14 
พระธนากร ใจภักดี  วัดผักขะ  ศรีสะเกษ 
1-6-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
15 
พระปรีชา กุนาวัง  วัดบ้านง้อ  ศรีสะเกษ 
1-6-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
16 
พระประสงค์ พุฒลา  วัดบ้านชาด  ศรีสะเกษ 
1-6-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
17 
พระมหาศิริกรชัย สีหบุตร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
18 
พระมหาวิสูตร ศิริมิตร์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
19 
พระสง่า พุ่มมาก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
20 
พระบรรจง แก้วก้อ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
21 
พระสุรบดินทร์ สุระโยธิน  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
พระมหาวิชชนันท์ ศรีจันทภาวินทร์  วัดอนงคาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-63 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ลงนาม  
รวมทั้งหมด : 22 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1