ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพประสิทธิคุณ   วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระราชสิทธิวิมล   วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมชาย รอดทอง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาปณธร บุรพัณห์ภากร  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระศรีวัชรมุนี   วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสาทร บุญชูยะ  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิจิตรวีรญาณ   วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุนทรชัยสิทธิ   วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานพรัตน์ ขัตติยวงศ์  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาหัสชัย เมฆนิล  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาศุภวิชญ์ หมายดี  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระครูอุชชัยพุทธปริตร   วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาไชยถนอม หาระสาย  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระครูปลัดธนันท์รัฐ จิตต์อุไร  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระสุพจน์ ชื่นพิศาล  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระครูปลัดสังวาลย์ ศรีสุข  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาอมรินทร์ เขียนชัยนาจ  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระบรรลือศักดิ์ ธรรมเที่ยง  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระสุเทพ เล็กใจกล้า  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสมชาย เทิ้งมล  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระนภดล ยิ้มเจริญ  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระครูวินัยธรพิเชษฐ์ พุทธานันทเดช  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาวินัย วิเศษ  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาเทอดไทย จันทร์บุญ  วัดลครทำ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาธนกฤต ศรีประเสริฐ  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาบุญช่วย สุวงษ์โพธิ์  วัดบางยี่ขัน  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาวศิน แก้วลา  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาอนุวัฒน์ สมพงษ์  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระวิวัฒน์ หงษ์แสน  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระสุริยะศักดิ์ สมสา  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระพิศิษฏ์ โชติกนกธำรง  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระสมพงษ์ พงษ์สมบูรณ์  วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระชุมพล ชัยกลิ่น  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระวรชัย แสงรุ่งรัตน์  วัดราชคฤห์  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระกิตติพันธ์ ประทุมมาลย์  วัดราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสิทธิพันธ์ อริยาดิเรก  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระครูสุธรรมาภิวัฒน์   วัดเอนกดิษฐาราม  นนทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระปลัดเกื้อกูล พงศนันทน์  วัดอัมพวัน  นนทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหากฤษฎา พงษ์สุวรรณ  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาอำพล ทองดาษ  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาปรมินทร์ อภัยศิลา  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระณัฐวุฒิ อุดมเกษมสกุล  วัดดอนสะแก  นนทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระทวีศักดิ์ หนูมาก  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์   วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระปลัดบรรจง บุญเพ็ง  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระมหาชิต โต้งกระโทก  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาเกียรติมงคล อ่อนเนตร  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระทอง อังกาทิพย์  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาวินิจ ปานคำ  วัดสายสุวพรรณ  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหาสุเจน อนุศาสนกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมหาสุวัฒน์ เสนเพ็ง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาเหมือนฝัน สอนสวัสดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระอติคุณ เอี่ยมดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระพงษ์สันดิ์ ศรีวานิชภูมิ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระไกรพิชญ์ สุชาติกุลวิทย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูวัชรธรรมคุณ   วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระปลัดณรงค์ อารุณ  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  สมุทรปราการ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระเกียรติศักดิ์ กรตุ้ม  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  สมุทรปราการ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระมหาจักรพล เทพา  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระขจรศักดิ์ ฉิมวิเชียร  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระนวกร พรหมดวง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระสุชาติ เศษจันทึก  วัดศรีรัตนธรรมาราม  สมุทรปราการ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระศิรา นนทแก้ว  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระครูประภัสสรสีลคุณ   วัดลาดเค้า  อ่างทอง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระครูกิตตยาภินันท์   วัดโบสถ์  อ่างทอง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูวิสิฐสังฆกิจ   วัดกุญชรชาติการาม  อ่างทอง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูสุวรรณกิจจารักษ์   วัดโบสถ์สายทอง  อ่างทอง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูโสภิตกิจจานุกิจ   วัดป่าโมก  อ่างทอง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูพินิจธรรมาภิมณฑ์   วัดพินิจธรรมสาร  อ่างทอง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูปลัดวิษณุ จันทร์ศรี  วัดศรีมหาโพธิ  อ่างทอง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูวินัยธรไพโรจน์ โคตะวงษ์  วัดสุธาดล  อ่างทอง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระสุรศักดิ์ อาระวิล  วัดสุธาดล  อ่างทอง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูสมุห์เดือน มงคลคูณ  วัดโบสถ์วรดิตถ์  อ่างทอง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระอุเทน กมลเกลี้ยง  วัดกระทุ่มราย  อ่างทอง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระบัญชา คันทรง  วัดมหาดไทย  อ่างทอง 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูสุนทรพัฒนานุยุต   วัดสันมะค่า  สระบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูสมุห์ชิงชัย ภูโต  วัดสันมะค่า  สระบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูอมรธรรมรัต   วัดทะเลวังวัด  ลพบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร   วัดป่าเทพเนรมิต  ลพบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูวรญาณโกศล   วัดสิริจันทรนิมิตร  ลพบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูสุธรรมโฆษิต   วัดเชิงท่า  ลพบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระปลัดมนตรี ชมขำ  วัดเชิงท่า  ลพบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระประจักษ์ เดชอำพร  วัดท่ามะกอกชยากร  ลพบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระธนวัฒน์ ไชยการ  วัดธรรมิการาม  ลพบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระปัณณธร ถ้วยทอง  วัดโพธิ์เก้าต้น  ลพบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระคณิน แต้สุนทรไพเราะ  วัดสิงหาราม  ลพบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระธรรมรัตน์ แสงสวิทย์  วัดโพธิลังการ์  สิงห์บุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระศิริชัย จิตรกล้า  วัดโพธิลังการ์  สิงห์บุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระสมพงษ์ ธงศิลา  วัดดอนตูมกมลาวาส  ชัยนาท 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระธนวัฒน์ พันธวาวงษ์  วัดน้ำพุ  อุทัยธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระภาวนาวชิรปราการ   วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  เพชรบูรณ์ 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูสังวรวชิโรภาส   วัดช่องลม  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูปลัดวีระ ทวีโชติ  วัดถ้ำเขาตะล่อม  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระปลัดวิเชียร คำต๊ะ  วัดบ้านไร่  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระปลัดเอื้ออารี เหมือนอินทร์  วัดเขาคีริส  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระมหาวรเดช ใจพรม  วัดโคกเจริญวนาราม  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระมหาเพชร ทรัพย์สมบัติ  วัดพระบรมธาตุ  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมหาจำลอง ข่ายทอง  วัดลานทอง  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระวีระ ศรีสวัสดิ์  วัดลานทอง  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระมหาปนจท์ ราชทรัพย์  วัดบ่อสามแสน  กำแพงเพชร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 516 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6