ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระราชสิทธาจารย์  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
2  
พระศรีวิสุทธิดิลก  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
3  
พระสุธรรมเมธี  วัดเจดีย์  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
4  
พระวินัยเมธี  วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก  อ่างทอง 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
5  
พระครูศรีปริยัติสุนทร  วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์  ขอนแก่น 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
6  
พระครูสันติโพธิธรรม  วัดโพธยาวาส  ขอนแก่น 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
7  
พระครูศิริวงษ์วิวัฒน์  วัดอำภาศิริวงศ์  นครนายก 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
8  
พระครูอาทรกันตธรรม  วัดไม้รวก  นครนายก 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
9  
พระครูโสภณศาสนกิจ  วัดป่าขะ  นครนายก 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
10  
พระครูธีรธรรมคุณาภรณ์  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
11  
พระครูวิมลธรรมรัต  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
12  
พระครูพิจิตรสรคุณ  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
13  
พระครูรัตนชัยธรรม  วัดเมืองสาตรหลวง  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
14  
พระครูชัยมังคลารักษ์  วัดชัยมงคล  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
15  
พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
16  
พระครูโสภณประชาทร  วัดทำเลไทย  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
17  
พระครูสิริธรรมรัต  วัดสามัคคีธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
18  
พระครูวิรุฬห์ธรรมวัฒน์  วัดควรค่าม้า  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
19  
พระครูโสภณกิตติคุณ  วัดใหม่ชลประทานชูชาติ  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
20  
พระครูมงคลศีลวงศ์  วัดสารคามรังสรรค์  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
21  
พระครูประภัศร์ชัยคุณ  วัดชัยสถาน  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
22  
พระครูสิริสุตาภิมณฑ์  วัดห้วยห้าง  ลำพูน 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
23  
พระครูพุทธิธรรมรักษ์  วัดกัญจน์นิธยาราม  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
24  
พระครูวรธรรมาภิรม  วัดศรีเมืองยู้  ลำพูน 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
25  
พระครูเวฬุวันกิจจานุกูล  วัดเวฬุวัน  ร้อยเอ็ด 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
26  
พระครูอินท์ประชานุกูล  วัดอินทร์ประชาราษฎ์  ปราจีนบุรี 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
27  
พระครูปัญญาวุธากร  วัดคีรีบัววนาราม  ลพบุรี 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
28  
พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์  วัดสะแก  นครราชสีมา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
29  
พระครูสมเพชร ปภสฺสโร  วัดสีลาอาสน์  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
30  
พระครูบุญเสริม อภิวฑฺฒโณ  วัดยางทอง  สงขลา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
31  
พระอธิการสุภาพ สุภาจาโร  วัดภูคำ  ศรีสะเกษ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
32  
พระอธิการพยนต์ พุทธสีโล  วัดป่าโพธิ์ศรี  สุรินทร์ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
33  
พระอธิการประยูร โยคกฺเขโม  วัดพิกุลแก้ว  นครนายก 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
34  
พระอธิการชัยวรวงศ์ อิทฺธิมนฺโต  วัดประทานพร  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
35  
พระอธิการประพันธ์ สุทธจิตฺโต  วัดอุปคุต  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
36  
พระอธิการบุญเป็ง ปิยธมฺโม  วัดใหม่ห้วยทราย  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
37  
พระอธิการสมคิด กิตติโสภโณ  วัดหมากเอียก  เชียงราย 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
38  
พระอธิการสุรพจน์ ธมฺมรโต  วัดถ้ำพุหว้า  กาญจนบุรี 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
39  
พระอธิการพีรัชเดช ฐิตวํโส  วัดหนองไม้ซุง  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
40  
พระมหากิตติพงษ์ วิสุทฺธิเมธี  วัดวังคำ  กาฬสินธุ์ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
41  
พระมหาอำนาจ อตฺตทีโป  วัดสะแก  นครราชสีมา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
42  
พระมหายุทธนา นราสโภ  วัดพระนารายณ์มหาราช  นครราชสีมา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
43  
พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ  วัดตรีทศเทพ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
44  
พระมหาชุมพล ธมฺมพโล  วัดบุรณศิริมาตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
45  
พระมหาจำรัส อุฬาโร  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
46  
พระมหาสมนึก ถิรสทฺโธ  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
47  
พระมหาเจริญ ทิวงฺกโร  วัดนวลนรดิศ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
48  
พระมหาสิฐวิชฐ์ ปญฺญาปสุโต  วัดหนองจอก  นครราชสีมา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
49  
พระมหากล้าย ญาณพโล  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
50  
พระมหาเอกมนต์ ฉนฺทมโน  วัดร่องส้าว  ลำพูน 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
51  
พระมหาเสถียร กิตฺติคุโณ  วัดเชียงมั่น  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
52  
พระมหาพยรรคฆิณฑฒ์ วิริยเมธี  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
53  
พระมหารังสรรค์ ธมฺมรโส  วัดโพธิ์โนนทัน  ขอนแก่น 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
54  
พระมหาวรวุฒิ ปวรวุฑฺโฒ  วัดพุทธอุทยาน  ขอนแก่น 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
55  
พระมหาวรเวช อคฺคเมธี  วัดป่าซาง  เชียงราย 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
56  
พระมหาสมชาย ปวฑฺฒโน  วัดสำแก  นครราชสีมา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
57  
พระครูปลัดวรพงศ์ ปภสฺสโร  วัดใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
58  
พระครูธรรมธรอภิชาติ อภิชาโต  วัดราชประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
59  
พระครูใบฎีกาสมศรี ธีรปญฺโญ  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
60  
พระครูสมุห์อนันต์ ธมฺมนนฺโท  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
61  
พระครูสมุห์บุญเลิศ ชยวํโส  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
62  
พระครูวินัยธรสำนวน โอภาโส  วัดเจติยภูมิ  ขอนแก่น 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
63  
พระปลัดสุพันธ์ อธิจิตฺโต  วัดใหม่บ้านดอน  นครราชสีมา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
64  
พระปลัดทองปาน รตนากโร  วัดเพ็ดน้อย  นครราชสีมา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
65  
พระปลัดอำไพ อภิวณฺโณ  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
66  
พระปลัดสุรชัย สิริจนฺโท  วัดศรีสุวรรณ  นครนายก 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
67  
พระสมุห์สมพงษ์ สุตปญฺโญ  วัดภูเขาดิน  เพชรบูรณ์ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
68  
พระสมุห์อำนวย นาถกโร  วัดตะคองเก่า  นครราชสีมา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
69  
พระสมุห์สเวกด์ สุทฺธวณฺโณ  วัดไม้รวก  นครนายก 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
70  
พระเยซู โชติธมฺโม  วัดกู่คำ  น่าน 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
71  
พระศรัณย์ มงฺคลิโก  วัดป้อมแก้ว  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
72  
พระสมโภชน์ จิตฺตสํวโร  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม  นครนายก 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
73  
พระวินัย มหาปญฺโญ  วัดหนองหัวลิงใน  นครนายก 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
74  
พระลำใย เขมจาโร  วัดไม้รวก  นครนายก 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
75  
พระสมศรี กลฺยาณสิริ  วัดฟ้าฮ่าม  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
76  
พระสุทิวา กิตฺติสมฺปนฺโน  วัดเมืองสาตรหลวง  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
77  
พระเสกสรร กิตฺติวณฺโณ  วัดหนองจอก  นครราชสีมา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
78  
พระสุริยัณห์ ธมฺมสุโข  วัดใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
79  
พระประเสริฐ อานนฺโท  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
80  
พระสุรัตน์ ฐิตวฑฺฒโน  วัดราษฎร์นิยมธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
81  
พระแดง ชินวํโส  วัดต้นไทรย์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
82  
พระภาณุวัฒน์ อตฺตสิริ  วัดสิริธรรมมงคล  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
83  
พระบูรณชัย ชยสมฺปนฺโน  วัดสันป่าข่อย  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
84  
พระอนิรุจ อธิปญฺโญ  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
85  
พระอัคคัญญ์ ธมฺมรโต  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
86  
พระพาน สุชีโว  วัดทะเลวังวัด  ลพบุรี 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
87  
พระวีระชัย เขมกาโม  วัดอรัญญิกาวาส  อุดรธานี 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
88  
พระสุรภัฎ สุรภโฏ  วัดถ้ำพุหว้า  กาญจนบุรี 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
89  
พระชอุ่ม อตฺถโกวิโท  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
90  
พระพิภพ อภิปุญฺโญ  วัดจันทนาราม  สุราษฎร์ธานี 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
91  
พระสุรพล จนฺทโสภโณ  วัดเขาฉกรรจ์  สระแก้ว 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
92  
พระราชพัชราภรณ์  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
93  
พระสิริวุฒิเมธี  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
94  
พระครูสุจิณวรคุณ  วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  เชียงราย 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
95  
พระครูภัทรวรคุณ  วัดสถาน  เชียงราย 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
96  
พระครูสุวัฒน์สิกขการ  วัดศรีดอนชัย  เชียงราย 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
97  
พระครูโกมุทสรคุณ  วัดสระบัว  ขอนแก่น 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
98  
พระครูสิริธรรมคุณาภรณ์  วัดเขาวงมหาวัน  เชียงราย 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
99  
พระครูอรรถธรรมเมธี  วัดควนกะไหล  พังงา 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
100  
พระครูภาวนาวิทยาคม  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
1-7-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 163 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2