ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสุกิจวิหารการ   วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุตวุฒิคุณ   วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสถิตวราทร   วัดวรามาตยภัณฑสาราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิชาญ แสงน้อย  วัดบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาณัฐพนธ์ เถาว์หิรัญ  วัดประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิมล มณีวงษ์  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสายชล มงคลไชยเสรี  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาปรีชา โวหารเสาวภาคย์  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาดุริยะ สังโยฆะ  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาประเสริฐ ไชยศรี  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาอนุชน คำมี  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาจำเนียร เจริญผล  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระธนรัตน์ ดำรงวุฒินนท์  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระฉัตรชัย ณ นคร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระเอนก พลวิเวก  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระบุญชัย สัจจอาภรณ์  วัดเศวตฉัตร  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหานพดล พาสี  วัดน้อยนอก  นนทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระสีชนะ วิจารณ์  วัดพูนพิมลราช  นนทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระพัลลพ ทัศนารมย์  วัดพูนพิมลราช  นนทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาจักรพล เทพา  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระศิวะ แซ่เจี่ย  วัดบางด้วนใน  สมุทรปราการ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระครูพิสุทธิ์คุณากร   วัดใบบัว  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระครูสังฆรักษ์ดุสิต สุกรี  วัดราษฎร์บำเพ็ญ  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระแสงสุรี ทองมาก  วัดศรีประชา  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาสุทธิชัย ถาวรศิล  วัดธรรมามูล  ชัยนาท 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระเพชรน้ำหนึ่ง เทาสี  วัดป่าแดนนาบุญ  อุทัยธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระฏุลากาญ วิชัย  วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม  นครสวรรค์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระอธิการอรรถการ วิภาณุรัตน์  วัดคลองลาน  กำแพงเพชร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระชิดชัย แสนพล  วัดคลองลาน  กำแพงเพชร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระนัฐพงษ์ หาดแก้ว  วัดป่าชัยรังสี  กำแพงเพชร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาพิจิตร หงษ์สิบสอง  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระครูสาทรพัชรเขต   วัดพระพุทธบาทชนแดน  เพชรบูรณ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระนเรศ เผือกใต้  วัดสะแกพนาราม  เพชรบูรณ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระครูวิริยธรรมนิมิต   วัดนิมิตรธรรมาราม  พิษณุโลก 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูสมุห์ภราดร   วัดเขื่อนขันธ์  พิษณุโลก 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระฤทธิชัย นามวงษา  วัดราชบูรณะ  พิษณุโลก 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระสุริโย สีขำ  วัดจันทร์ตะวันออก  พิษณุโลก 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระณรงค์ โตแป้น  วัดพระขาวไชยสิทธิ์  พิษณุโลก 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระสมบัติ อาทิตย์  วัดบ้านบึง  พิษณุโลก 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาสาธิต อึ่งฮวบ  วัดดงคู่  สุโขทัย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูบรรพตธรรมรุจิ   วัดคีรีวงกฏ  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูสมุห์บุญ ต่อมแก้ว  วัดห้องสูง  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระสมุห์สุมาศ ปานคำ  วัดไชย์จุมพล  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระอธิการไวกูณฐ์ วันศรี  วัดต้นตาล  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระอธิการคมเพ็ชร มาแก้ว  วัดน้ำใส  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระอธิการนิพน ย้อมแผ่น  วัดชำหนึ่ง  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอธิการณรงค์ มะตนเด  วัดม่อนพัฒนาราม  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหาภัทรอภิญญาภรณ์ เชื้อผาเต่า  วัดโพธิ์ชัยศรี  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระทรงพล เพ็งแสงทอง  วัดคลองละมุง  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระจักรกฤษ สงกรานต์  วัดใหญ่ท่าเสา  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระสมภพ ขิงหอม  วัดอรัญญิการาม  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระพายุ ล้อสินคำ  วัดป่ากั้ง  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระสำอางค์ คำมงคล  วัดผักราก  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระฤทธิศักดิ์ มาวัน  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระพงษ์นรินทร์ มาซิว  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระประชา กุลให้  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระยาถม เรืองรุ่ง  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูสุนทรปุญญาคม   วัดสบจาง  ลำปาง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูสถิตปัญญาวัฒน์   วัดกอรวก  ลำปาง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูขันติบุรพรัตน์   วัดนาแก้วตะวันออก  ลำปาง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาศุภชัย พิริยะ  วัดนาแก้วตะวันออก  ลำปาง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระใบฎีกานพฤทธิ์ น้อยมาละ  วัดสบจาง  ลำปาง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระอธิการจรัญ สุรินทร์แลนด์  วัดท่ามะโอ  ลำปาง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระนรมย์ ทิพย์ประเสริฐ  วัดท่ามะโอ  ลำปาง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระวีนัส วงค์กลม  วัดป่าแข  ลำปาง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระกรวิชญ์ วันมาลา  วัดนาศาลา  ลำปาง 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูสาทรวรธรรม   วัดดอยพระบาท  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูพิสิฐสมาจาร   วัดร่องปลาขาว  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูบุรเขตบุญญาคม   วัดร่องหวาย  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระสุพัฒน์ คงดี  วัดร่องหวาย  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระกิตติพงศ์ สุภาดี  วัดศรีดอนมูล  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระวุฒิไกร ค้าไหมคำ  วัดศรีมงคล  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระบุญช่วย มะลิหอม  วัดร่องหวาย  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสุริยันต์ วรรณราช  วัดน้ำล้อม  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระกิตติชัย ใจศรี  วัดสันหนองเหลียว  เชียงราย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูสุนทรวุฒิคุณ   วัดพระธาตุจอมศีล  พะเยา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระอัคคธร สมศรี  วัดศรีเมืองมูล  พะเยา 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระอธิการพัตร ธงสิบสี่  วัดพระพุทธวิชิตมาร  แพร่ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระมหาพงศ์พันธุ์ วงค์อิน  วัดพระธาตุเบ็งสกัด  น่าน 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสุทธิรักษ์ สีคำ  วัดท่าช้าง  น่าน 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูพิศาลพัฒนานุยุต   วัดเชียงยืน  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระวุฒินันท์ ธูปเกิด  วัดศรีอรุณ  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระชญานันท์ แสงสว่าง  วัดศรีอรุณ  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระปิยะนันท์ บุญรักษา  วัดช้างรอง  ลำพูน 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระมหาเจนภพ วรเมธาพงศ์  วัดสว่างสามัคคี  อุดรธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระเฉลิมพล โพธิทรัพย์  วัดมัชฌิมบุรี  อุดรธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระวันชัย ประเสริฐวง  วัดศรีทรงธรรม  อุดรธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระนครินทร์ ภูมิแสง  วัดป่าซำอ้ม  อุดรธานี 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูสิริธรรมาภรณ์   วัดนิเวสคชสาร  หนองคาย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระศรันย์ภัทร จันทร์แดง  วัดสว่างศรีสุธรรม  บึงกาฬ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระศรีอุดร ทองแท้  วัดโพธิ์ทอง  บึงกาฬ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระทองสุข เตียงชัย  วัดรัตนมงคล  บึงกาฬ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระไพ งามสิงห์  วัดโพธิ์ชัยนิมิต  บึงกาฬ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระอาทิตย์ วงกะโซ่  วัดป่าดอนกรรม  บึงกาฬ 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระจรัส ปาลีบุตร  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม  เลย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระนันทพงษ์ นามจันดี  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม  เลย 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระสุพจน์ พัดเพ็ง  วัดป่าหนองแฝก  สกลนคร 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระวิทวัฏ เทพา  วัดพัชรกิติยาภาราม  หนองบัวลำภู 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูบูรพาสุขวัฒน์   วัดบูรพาทิศ  ขอนแก่น 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระมหาโกวิทย์ พาดี  วัดนาถวนาราม  ขอนแก่น 
1-7-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 344 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4