ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระนเรนทร์ ทะรินทร์  วัดดอนแยง  เชียงราย 
1-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระกิตติ เล่าผิวพันธ์  วัดใหม่พระยาทำ  ชลบุรี 
1-7-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหารังสรรค์ ลิขิตธรรมรักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
พระมหาคฑาวุฒิ วุธวงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
พระอุเทน แจ่มเมือง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
พระศรุต ขวัญละมูล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
พระธนภัทร สุทธิวงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
พระประเสริฐ แสงสุริยา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
พระกาสุวรรณ์ ธงชัยขาวสอาด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
10 
พระมหาทวัชชัย เจริญศรี  วัดพระธาตุศรีจองทอง  เชียงใหม่ 
1-7-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
11 
พระศรัณย์ ใจอ่อน  วัดพระธาตุศรีจองทอง  เชียงใหม่ 
1-7-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
12 
พระสุทธิชัย จันสี  วัดราชมณเฑียร  เชียงใหม่ 
1-7-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
13 
พระประเวศน์ สุธิรังกูร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
14 
พระกิตติคุณ นวมะชิติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
15 
พระมหาฉลองรัฐ คำเพชร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
16 
พระมหาอัครชัย อัคคะ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
17 
พระวีระพงษ์ ทองหนัก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระชาติชาย เชษฐสุมน  วัดป่าขันติธรรม  ลำพูน 
1-7-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระศีลห้าสันติภาพ สร้างสันติสุข  วัดสว่างภูมิกาวาส  นครพนม 
1-7-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
พระนิรุต ดุสิต  วัดหนองหิน  กาญจนบุรี 
1-7-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระมหาศักดิ์สิทธิ์ จิตรัตนกุลชัย  วัดวิบูลธรรมาวาส  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-7-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน,ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
รวมทั้งหมด : 21 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1