ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูภาวนาวิจิตร   วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชัยวัฒน์ จันทร์สอน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาภัทระ พิริยะอังกูร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมานะ ตรีวิทยากรณ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวิชัย เพียรภักดีสกุล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิบูลประชากิจ   วัดบ้านอ้อ  พระนครศรีอยุธยา 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์อาทิตย์ แสงระยับ  วัดอมฤตสิทธาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมุห์จักรกฤช สุขตระกูล  วัดอมฤตสิทธาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระธวัชชัย เรืองศิริ  วัดใหญ่ชัยมงคล  พระนครศรีอยุธยา 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระไตรเทพ สว่างช่วง  วัดใหญ่ชัยมงคล  พระนครศรีอยุธยา 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระอรุณ สมภาร  วัดป่าชัยวัน  ขอนแก่น 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระสมเจตน์ ปฐมฤทธิ์  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูสังฆรักษ์ธนกร แดงบาง  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-8-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระศตายุ มเหศักดิ์เดชา  วัดราษฎร์ประดิษฐ์  เชียงใหม่ 
1-8-63 
ผ่าน 
พม่า  
15 
พระณัฏฐ์คณิศ วงศ์แก่น  วัดจอมคีรี  เชียงใหม่ 
1-8-63 
ผ่าน 
พม่า  
16 
พระนิวัฒน์ วันณา  วัดศรีสว่าง  ขอนแก่น 
1-8-63 
ผ่าน 
ลาว  
17 
พระนิรุต ดุสิต  วัดหนองหิน  กาญจนบุรี 
1-8-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
18 
พระบุญล้วน บุญโยธา  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  นครราชสีมา 
1-8-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
19 
พระมหาธีระศักดิ์ ดวงศิริ  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-8-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
20 
พระหาญณรงค์ ธรรมวงค์  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-8-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระสมพร เปี้ยจุ้ย  วัดป่าท่างาม  กาฬสินธุ์ 
1-8-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระฉัตรชัย คงเพียร  วัดป่าท่างาม  กาฬสินธุ์ 
1-8-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระดานัย สระแก้ว  วัดป่าท่างาม  กาฬสินธุ์ 
1-8-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระมหาคมคาย สิงห์ทอง  วัดเหล่าฮก  ร้อยเอ็ด 
1-8-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ตรงกับที่ขออนุญาตเดินทาง  
พระกิตติชัย ผลาผล  วัดเหล่าฮก  ร้อยเอ็ด 
1-8-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ตรงกับที่ขออนุญาตเดินทาง  
รวมทั้งหมด : 25 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1