ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพรัตนากร   วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุนทรพัฒนาภิราม   วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหามงคล เวียนประโคน  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวิโรจน์ พุ่มโมรา  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมชาย จั่นสุวรรณ์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระรณกร จึงประเสริฐ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโฆสิตธรรมสุนทร   วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาประสิทธิ์ สระทอง  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระประทิน ทิพย์สุข  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหากิตติศักดิ์ ไมตรีจิต  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาทวีคูณ จันดำ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระสมศักดิ์ ธรรมโชติ  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระพันธุ์ร้อย แก้วบัวดี  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระอมร รัตนเศรษฐ์  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระใบฎีกาชัยพฤกษ์ แตงอ่อน  วัดหว่านบุญ  ปทุมธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาสมโชค ชมรัมย์  วัดหว่านบุญ  ปทุมธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาคมสันต์ แสงแก้ว  วัดหว่านบุญ  ปทุมธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระกฤษฎา มีวงศ์  วัดหว่านบุญ  ปทุมธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระวุฒิชัย ธัมมะสอน  วัดคุณหญิงส้มจีน  ปทุมธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระครูโสภณปัญญาคุณ   วัดนิเวศธรรมประวัติ  พระนครศรีอยุธยา 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระครูปลัดศิริ ทองหล่อ  วัดทรงเสวย  ชัยนาท 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาชัยวัฒน์ พรหมสนธิ  วัดไทรเหนือ  นครสวรรค์ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระประพัฒน์ โกสุมภ์  วัดไพศาลี  นครสวรรค์ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระประโยชน์ สีผึ้ง  วัดเขารูปช้าง  พิจิตร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระธนิตย์ ปานจิตต์  วัดเขารูปช้าง  พิจิตร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระครูสันติพนาทร   วัดสันติวัน  พิษณุโลก 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระกฤษณะ ศิริสุข  วัดบ้านพร้าว  พิษณุโลก 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระฤาโชติ รชฏทรัพย์  วัดห้วยมุ่น  อุตรดิตถ์ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาธีรวีร์ พันธ์ศรี  วัดดอนไชย  ตาก 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระวรพล แผนใหญ่  วัดดอนไชย  ตาก 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระครูสุนทรปภากร   วัดบุญเรือง  เชียงราย 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระครูประจักษ์ธรรมรักษ์   วัดเอียน  เชียงราย 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระครูโสภณกิตตินิวิฐ   วัดป่างิ้ว  เชียงราย 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระอธิการเอกชัย โนใจ  วัดงิ้วเก่า  เชียงราย 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระอธิการสมาน นาเต็ม  วัดป่าแงะ  เชียงราย 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระภัทรพงศ์ เงินสัจจา  วัดแม่เงิน  เชียงราย 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระนาท ศิรินันท์  วัดฝั่งหมิ่น  เชียงราย 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระภูบดินทร์ เนตรดุลย์  วัดพระธาตุดอยกองข้าว  เชียงราย 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูวิสิฐชัยวัฒน์   วัดสองแคว  แพร่ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูวิจิตรปริยัตยาทร   วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหานพณัช น้ำดอกไม้  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหารัชกรปัญญารังษี สุทธะ  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาธนภัทร์ วิโรทุศ  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาวรพัฒน์ วงสา  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระอธิการกระสินธุ์ ก่อเกื้อ  วัดแพร่แสงเทียน  แพร่ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระปวรุตม์ โพธิ์คล้อย  วัดแพร่แสงเทียน  แพร่ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาจักรพันธ์ สุระโพธา  วัดมหาวัน  เชียงใหม่ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระเอื้ออังกูร จิระธนพรชัย  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระพีระพล วิริยะตานนท์  วัดมกายอน  เชียงใหม่ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระศรัณย์กร พัฒนา  วัดนางเหลียว  เชียงใหม่ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูประภาสจันทเขต   วัดนากลาง  ลำพูน 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูวิจิตรปริยัติการ   วัดพวงคำ  ลำพูน 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูกิตติวรรณากร   วัดบ้านโฮ่ง  ลำพูน 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูรัตนสารสุมณฑ์   วัดปางส้าน  ลำพูน 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูปลัดณัฏฐกิตติ์ ตาอินต๊ะ  วัดแท่นคำ  ลำพูน 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระอธิการศรชัย ฟองใจ  วัดสันป่าสัก  ลำพูน 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระชลธี ปาละสอน  วัดป่าคา  ลำพูน 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระภัทรวรรธน์ ไชยภัทรพิศุทธ์  วัดฮ่องสอนวนาราม  แม่ฮ่องสอน 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระอลงกรณ์ สารวงษ์  วัดป่าแสนสำราญ  เลย 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระปฏิพัทธ์ บุญทัน  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระอุบล ภูนกยุง  วัดป่าศรีชุมภูพรญาณสังวราราม  บึงกาฬ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระสมศักดิ์ อันสังหาร  วัดป่าพรสวรรค์  บึงกาฬ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระนิวัตร แสนทวีสุข  วัดเวฬุวัน  บึงกาฬ 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระณรงค์รัชช์ เอี่ยวพานิช  วัดทุ่งเศรษฐี  ขอนแก่น 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระณรงค์ฤทธิ์ มะลิทอง  วัดประชาบำรุง  มหาสารคาม 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูสุเมธธรรมสถิต   วัดคีรีบรรพต  อุบลราชธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูเขมสังวราภิยุต   วัดอูบมุง  อุบลราชธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระแสนกรม เปริน  วัดอูบมุง  อุบลราชธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูสุทธิธรรมปยุต   วัดป่าบ้านแก้ง  อุบลราชธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระบัวสอน มิตราช  วัดบ้านแก้ง  อุบลราชธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูโสภณธรรมสโรช   วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระธีรชัย มนัส  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระอธิการณรงค์ วงษาเคน  วัดห้วยเสลา  อุบลราชธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระอธิการสมพงษ์ สายแก้ว  วัดทุ่งช้าง  อุบลราชธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสมบูรณ์ พุ่มจันทร์  วัดป่านาหว้า  อุบลราชธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระนิวัฒ สายสุด  วัดโพธิ์ศรี  อุบลราชธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระจันทร์ชัย เสียงดี  วัดโพธิ์ศรี  อุบลราชธานี 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูศรีปริยัติการ   วัดโอกาส  นครพนม 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระมหาสังข์ทอง วัลลีย์  วัดโพธิ์ศรี  นครพนม 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
เจ้าอธิการไพรัตน์ เทศนา  วัดพนอมทุ่ง  นครพนม 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
เจ้าอธิการเหรียญชัย มณีวงค์  วัดพะธาย  นครพนม 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระปรีดา สุรินาม  วัดพะธาย  นครพนม 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระกินใจ ศรีวรสาร  วัดศรีกาย  นครพนม 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระปณิธิ พรมเมฆ  วัดสุวรรณบรรพต  นครพนม 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระมนตรี แสนสุภา  วัดส้างพระอินทร์  นครพนม 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสุภาพ ไชยายงค์  วัดบรรพตมโนรมย์  มุกดาหาร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระอุทัย ชุมภู  วัดบรรพตมโนรมย์  มุกดาหาร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระทองจันทร์ มีใบลา  วัดศรีมงคลใต้  มุกดาหาร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระทองสูน พันก้อน  วัดศรีมงคลใต้  มุกดาหาร 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูสุตธรรมวิสิฐ   วัดวิปัสสนารังกาใหญ่  นครราชสีมา 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูโอภาสกิจจานุกูล   วัดศิริบ้านไร่  นครราชสีมา 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูปริยัติอมรธรรม   วัดโพธิ์  นครราชสีมา 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูสุทธิธรรมาธร   วัดศีรษะช้าง  นครราชสีมา 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูโพธิวรรัตน์   วัดโพธิ์ศรีวนาราม  นครราชสีมา 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูเกษมวัฒนคุณ   วัดใหม่เจริญธรรม  นครราชสีมา 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูศรีปริยัตยารักษ์   วัดสะแก  นครราชสีมา 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระมหาพิศิษฐ ศิริบุรี  วัดประชานิมิตร  นครราชสีมา 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระศักดิ์ดาวุธ เรียบรัมย์  วัดบึง  นครราชสีมา 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระสุทธิศักดิ์ จัตวานนท์  วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน  นครราชสีมา 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระณฤทธิ์ ภูริธนสาร  วัดป่าธรรมพนมวัณย์  นครราชสีมา 
1-8-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 198 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2