ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชสุวรรณเวที   วัดสุวรรณคีรี  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมงคลรัตโนภาส   วัดเรืองยศสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระเมธีวราลงกรณ์   วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูอุโฆสธรรมคุณ   วัดราชประดิษฐ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิศิษฏ์ธรรมวงศ์   วัดเชิงเลน  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูผาสุกิจโกวิท   วัดหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวุฒิธรรมสาร   วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาพิมพ์ พลใส  วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิจารณ์โกศล   วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระครูสังฆรักษ์วีระศักดิ์ รถจันทร์วงษ์  วัดโพธินิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระสมภพ วงศ์หิรัณยปาล  วัดโพธินิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระครูสมุห์สด กุลนาค  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระสมุห์วิชาญ ศรีสอน  วัดกระทุ่มราย  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาอภิญ บุญชู  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาระพีพงศ์ คำเหลี่ยม  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาสิริวัตร์ ไชยา  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาจีรศักดิ์ บอนขุนทด  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหายงยุทธ ขารบ  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาประเสริฐ สุขพิมลพรรณ  วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาอุดม อรรถศาสตร์ศรี  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระธนกิจ ตรีรัตน์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาธัชนนท์ จีนหนู  วัดประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาศิรินทร ศิริเวช  วัดประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระสุริยา ทองจันทร์  วัดประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระพงศกร กลัดกันแสง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระชัยมงคล เทพจันทร์  วัดนินสุขาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระสุธีร์ ผลวัฒนะ  วัดไชยทิศ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระพิชิต ขันทีท้าว  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระวินัย พุกรักษา  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระกิตติภัทร อนันต์เมธากุล  วัดอภัยทายาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระพัฒนา งามระเบียบ  วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระศักดิ์สิทธิ์ ช้างอาจหาญ  วัดอู่ตะเภา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระทศพล วรานนท์  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระพัทตนนท์ จงสิรบุรีรัชต์  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระสงวน นาคะ  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสมศักดิ์ พุทธรรม  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระรัชพล เหลืองทองเปลว  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระอาทิตย์ ศรีพารัตน์  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระประพันธ์ เภสัชจา  วัดบางโคล่นอก  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระเสนห์ เนียมสัมฤทธิ์  วัดบางโคล่นอก  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระถนอม ศรีสังข์  วัดสามัคคีธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระจิณณวัตร แห้วไธสง  วัดสามัคคีธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระสมศักดิ์ แย้มสงวนศักดิ์  วัดสามัคคีธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระอนุทธัต ลูกชัยศรี  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสุทิน ช่างเขียน  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระจิรวัฒน์ คุณาปัญญานุรักษ์  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระบดินทร์ จินดาธรรม  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระครูสมุห์ทวี ยันตะคุ  วัดอุบลวนาราม  นนทบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาถาวร หนูอิน  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระบรรดิษ บุตรเสน  วัดโบสถ์ดอนพรหม  นนทบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอนันต์ บุญตัน  วัดเพลง  นนทบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระบุญส่ง เมืองรุ่งเรือง  วัดไผ่เหลือง  นนทบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระไพโรจน์ เดชใด  วัดสพานสูง  นนทบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระชาลี ชมเจริญ  วัดสพานสูง  นนทบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระคัมภีร์เทพ วรรธน์นนศรี  วัดสพานสูง  นนทบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระเจษฎา อุตะมะชะ  วัดจันทร์  นนทบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระชนะศักดิ์ ผมพันธ์  วัดจันทร์  นนทบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระมหาพัลลภ พรมนวล  วัดคลองชัน  ปทุมธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสินชัย กงชุน  วัดโปรยฝน  ปทุมธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระมหาพงษ์พิทักษ์ นาคโคตคำ  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระจีระยุทธ แก้วเขียว  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระศุภฤกษ์ สอนเสียง  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสุวรรณ วารีรักษ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสันติ โตเอี่ยม  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสมัคร ศรีดาชาติ  วัดโสธรนิมิตต์  สมุทรปราการ 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูโอภาสสัทธากร   วัดปราสาททอง  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูธรรมิกาจารคุณ   วัดธรรมิกราช  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระสุรเดช สวัสดี  วัดธรรมิกราช  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูสังฆรักษ์วิกรม สุขฉวี  วัดท่าดินแดง  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูสังฆรักษ์เจียน สุขโลชะนี  วัดพิกุล  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสุรชัย สนธิเณร  วัดพิกุล  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหาสายัณห์ วงศ์สุรินทร์  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระประเสริฐ ชาภักดี  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระคมศร สินทร  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระมหาฉัตรชัยพัฒน์ เปียอยู่  วัดโบสถ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมหาธันวา อิ่มเกิด  วัดโบสถ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระชัยภัทร เผ่าจินดา  วัดโบสถ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระชธิร พราหมโสภี  วัดบันไดช้าง  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระธนพล เตชะสมบูรณ์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระธรรมสารี สุทธิ  วัดหนองเป้า  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระสิทธยศ ศรียัง  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระวิทสุวัฒน์ ลือดารา  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระชาญยุทธ แก้วงาม  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระอลัน นิติวรเวช  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระกฤตภาส คล้ายสังข์  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสิทธิพงษ์ แสนกล้า  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระธนอนันต์ ศิริจรรยานนท์  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระสมพล คล้ายสุบรรณ  วัดบ้านสร้าง  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระศิริวัฒน์ คงศิริ  วัดบึง  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระธนภณ จิรปภาพงษ์  วัดถ้ำบาดาล  สระบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระจรัญ เจริญศรี  วัดหนองจิก  สระบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูจริยาภิราม   วัดคลองเม่า  ลพบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระปัญญา ชื่นระรวย  วัดคลองเม่า  ลพบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูรัตนาธิคุณ   วัดห้วยแก้ว  ลพบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระสมเดช ฉายเนตร  วัดห้วยแก้ว  ลพบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระมหาศุภชัย โสสุด  วัดกวิศราราม  ลพบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระมหาพิทยาธร จันทร์จับ  วัดโคกกะเทียม  ลพบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระทรงเกียรติ กุลจนะพงศ์พันธ์  วัดเขาสนามแจง  ลพบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระสมบัติ กนกเงิน  วัดเขาสนามแจง  ลพบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูอินทเขมานุวัตร   วัดราษฎร์บำรุง  สิงห์บุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 408 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5