ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระธรรมโสภณ  วัดสุทธจินดา  นครราชสีมา 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
2  
พระเทพญาณวิศิษฏ์  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
3  
พระเทพสิทธิวิมล  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
4  
พระเทพกวี  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
5  
พระราชวิมลเมธี  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
6  
พระราชธรรมโมลี  วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
7  
พระราชธรรมโกศล  วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
8  
พระโพธินันทมุนี  วัดบูรพาราม  สุรินทร์ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
9  
พระบวรปริยัติวิธาน  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
10  
พระวินัยสุนทรเมธี  วัดประชาบำรุง  มหาสารคาม 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
11  
พระประสาธน์สารคุณ  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
12  
พระพิพัฒน์จริยาลังการ  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
13  
พระครูมหานทีคณารักษ์  วัดท่าพริก  ตราด 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
14  
พระครูเกษมธรรมาภินันท์  วัดกำแพง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
15  
พระครูปริยัติวุฒิธรรม  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
16  
พระครูโพธิเขมคุณ  วัดสันป่าพาด  พะเยา 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
17  
พระครูประดิษฐนวการ  วัดจงโก  ลพบุรี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
18  
พระครูรัตนทีปาภิบาล  วัดเกาะแก้ว  ขอนแก่น 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
19  
พระครูวรพงศ์คณารักษ์  วัดนาปรัง  พะเยา 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
20  
พระครูอดุลนวการ  วัดแสมดำ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
21  
พระครูพิพัฒน์วรคุณ  วัดมะกอก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
22  
พระครูธรรมธัชธาดา  วัดการเวก  นครราชสีมา 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
23  
พระครูสิริพัฒโนดม  วัดป่าหวาย  เลย 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
24  
พระครูสิริธรรมากร  วัดศรีโพธิ์ชัย  อุบลราชธานี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
25  
พระครูบรรพตสุวรรณกิจ  วัดภูเขาทอง  ชัยภูมิ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
26  
พระครูโอภาสพลากร  วัดเนินสูง  ตราด 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
27  
พระครูสุนทรสิทธิการ  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
28  
พระครูสมุทรบุญเขต  วัดปานประสิทธาราม  สมุทรปราการ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
29  
พระครูอดุลธรรมโสภิต  วัดประทุมมาวาส  เชียงใหม่ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
30  
พระครูสิริวรนารถ  วัดบุญเกิด  พะเยา 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
31  
พระครูภาวนาวิสุทธิ  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
32  
พระครูประสิทธิ์ธรรมสาร  วัดประสิทธิ์ธรรมสาร  ขอนแก่น 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
33  
พระครูไพศาลประชาทร  วัดสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
34  
พระครูชลิตธรรมโกศล  วัดอริยวงศาราม  ราชบุรี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
35  
พระครูวิบูลกิจจานุยุต  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
36  
พระครูปริยัติธรรมคุณ  วัดชำนิหัตถการ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
37  
พระครูภาวนาสุทธิคุณ  วัดป่าพระธาตุเขาน้อย  ราชบุรี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
38  
พระครูกันตธรรมาภิรัต  วัดป่าหนองโกเจริญธรรม  ราชบุรี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
39  
พระครูโสภณธรรมรังสี  วัดโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
40  
พระครูสุเขตวรธรรม  วัดสุเขตตาราม  สุรินทร์ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
41  
พระครูจิตตสังวรคุณ  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
42  
พระครูวิริยธรรมคุณ  วัดฐิตวิริยาวนาราม  ร้องเอ็ด 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
43  
พระครูสุนทรธรรมาวุธ  วัดหนองบัวลอย  ชัยภูมิ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
44  
พระครูสุพัฒนมงคล  วัดศรีมงคล  เชียงใหม่ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
45  
พระครูอาทรสังฆกิจ  วัดศรีประชา  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
46  
พระครูพนมศีลาจารย์  วัดป่าเขาโต๊ะ  สุรินทร์ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
47  
พระครูวิสุทธิปัญญาสาร  วัดท่าไม้เหนือ  อุตรดิตถ์ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
48  
พระครูถาวรธรรมานุรักษ์  วัดเลียบ  ปราจีนบุรี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
49  
พระครูปัญญาวราวุธ  วัดดอนประชาอุทิศ  กาฬสินธุ์ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
50  
พระครูสิทธิธรรมากร  วัดพุทธนคราภิบาล  มุกดาหาร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
51  
พระครูประกาศธรรมคุณ  วัดอุทยาราม  สมุทรสาคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
52  
พระครูมงคลญาณสุนทร  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
53  
พระครูสุธีวรสาร  วัดหนองสวง  กาฬสินธุ์ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
54  
พระครูสุนทรเทพวิมล  วัดโก-ลกเทพวิมล  นราธิวาส 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
55  
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
56  
พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
57  
พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์  วัดวังหิน  พิษณุโลก 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
58  
พระครูปลัดวรวัฒน์  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
59  
พระครูวินัยธรอนุชา วรุตฺตโม  วัดนิยมยาตรา  สมุทรปราการ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
60  
พระครูสังฆรักษ์เสรี ฐิตธมฺโม  วัดศีลาราม  อุบลราชธานี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
61  
พระครูสมุห์กมล กมโล  วัดศรีมหาโพธิ์  ปัตตานี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
62  
พระครูสมุห์เด่นชัย ธมฺมสโร  วัดธารพูด  ฉะเชิงเทรา 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
63  
พระครูสมุห์สุชิน อภิปุญฺโญ  วัดนาคราช  สมุทรปราการ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
64  
พระครูสมุห์จรัญ สุวํโส  วัดใหม่สุคนธาราม  นครปฐม 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
65  
พระใบฎีกาอุทัย คุตฺตธมฺโม  วัดหงษ์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
66  
พระใบฎีกาประสงค์ ธมฺมวโร  วัดหัวควน  ปัตตานี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
67  
พระใบฎีกาชัยยุทธ ฐิตธมฺโม  วัดศรีมหาโพธิ์  นครปฐม 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
68  
พระปลัดดุสิต ธมฺมวณฺโณ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
69  
พระปลัดทวี ทีปงฺกโร  วัดหน้าเกตุ  ปัตตานี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
70  
พระปลัดวิรัตน์ เหมสิทฺโธ  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
71  
พระปลัดประพจน์ สุปภาโต  วัดสำโรง  นครปฐม 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
72  
พระมหาชิต ปรกฺกโม  วัดพระธาตุจอมกิตติ  เชียงราย 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
73  
พระมหาสุนทร จนฺทปญฺโญ  วัดอนงคาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
74  
พระมหาอำไพ จิรธมฺโม  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
75  
พระธัญญวัฒน์ เขมธโร  วัดเสนหา  นครปฐม 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
76  
พระมงกุฎ นิพฺภโย  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
77  
พระจันทึก โฆสิโต  วัดชำนิหัตถการ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
78  
พระอธิการสมหมาย ธมฺมปาโล  วัดชัยชุมพล  ชัยภูมิ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
79  
พระมหาขจิต สิริวฑฺโฒ  วัดวรกิจตาราม  เชียงราย 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
80  
พระสมชาย กวิวํโส  วัดโพธิ์ทอง  ปราจีนบุรี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
81  
พระมหาธวัช โพธิเสวี  วัดตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
82  
พระจำลอง อาภากโร  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
83  
พระฉลวย ปิยธมฺโม  วัดกำแพง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
84  
พระธีรยุทธ อตฺถโกวิโท  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
85  
พระนิพนธ์ อริยวํโส  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
86  
พระทัญญะ เขมธญฺโญฺ  วัดถ้ำสิริธรรมาราม  กาญจนบุรี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
87  
เจ้าอธิการสังวรณ์ ฐิตสาโร  วัดประสิทธ์ธรรมสาร  สุโขทัย 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
88  
พระมะณี ธมฺมรํสี  วัดเขาไทรสายัณห์  นครราชสีมา 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
89  
พระณัฐวริศร์ ปภสฺสโร  วัดห้วยหลาด  สงขลา 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
90  
พระอธิการมณเทียร เรวโต  วัดหนองขาม  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
91  
พระสนิท ญาณวโร  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
92  
พระมหาสมชาย สทฺธาธิโก  วัดบางพระ  นครปฐม 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
93  
พระอธิการสมวงศ์ อติพโล  วัดบางกระ  ราชบุรี 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
94  
พระสำเริง ธมฺมธีโร  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
95  
พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสาโร  วัดป่าหนองหลุม  ขอนแก่น 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
96  
พระไพศาล วิสาโล  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
97  
พระสมชาย ปุสฺสเทโว  วัดเนินหย่อง  ระยอง 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
98  
พระวิชัย จนฺทโก  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
99  
พระมหาวิมล โชติธมฺโม  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
100  
พระวิชัย ชยาลงฺกาโร  วัดพระพุทธบาทตากผ้า  ลำพูน 
15-1-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 264 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3