ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชสิทธิมุนี   วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาคณิษฎ์ โอไฮ้  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระนิรุทธ์ ธูปหอม  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสิริธีรคุณ   วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระโสภณธรรมวงศ์   วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาศักดิ์ชัย เปลี่ยนไธสง  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาธงชัย ศิริธร  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาปวริศ อิ่มหนำ  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระพัฒนชัย กล้วยไม้ ณ อยุธยา  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระธนาธิป บุญเกื้อ  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระชัยธัช ชมกลิ่น  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระครูสุนทรภัทรโกศล   วัดสามัคคีสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระสมุห์สิงห์ชัย สารขัด  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาสมหวัง บุญสา  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาวิศิษฐ์ ปานจันทร์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาศุภวัฒน์ บุญทอง  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาคมชาญ นารัตน์  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหามนูญ ซื่อสุทธิ์  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาอำนวย นวลทรัพย์  วัดชัยพฤกษมาลา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาธงไชย จันทสิทธิ์  วัดใหม่อมตรส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาสุรไกร คงบุญวาสน์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาสยมภู นามนาย  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาสุรเดช ราชสุนทร  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาอรรถพล คุปตะธรรม  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาสุรชัย ชูกร  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาเจริญชัย ศรีโสดา  วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระกิตตินันท์ ทองท้วม  วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาสมชัย ยอดน้ำคำ  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาศักรินทร์ เจริญครบุรี  วัดใหม่ศรีสุพรรณ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาสันติ สันติธรางกูร  วัดบางโพโอมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระกิตติชัย พิพิธ  วัดบางโพโอมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาณัฐพล พงศ์ดารา  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสุรจักษ์ รัตนยานนท์  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมนตรี แสนสุข  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระไพโรจน์ เกิดนิล  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระธงชัย แซ่อึ้ง  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระวรพงศ์ รัตนถาวร  วัดคู้บอน  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระณรงค์ สระแก้ว  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระพันเอกเทืองวรินทร์ ชื่นจันทร์  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระสงวน หาญณรงค์  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระกฤษดา ศรีเพชร  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระวีระศักดิ์ ศรีบู  วัดอัมพวา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระสมโภชน์ กุลเกิด  วัดจันทร์ใน  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระจะไทย จะเดิม  วัดเทพากร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระภูษิต เสื่องาม  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสุนทร บัวพัตร์  วัดไผ่ตัน  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอานนท์ โพธินันท์  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสมจิตร์ อุ่นวงศ์  วัดผ่องพลอย  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสุถิตย์ อ่อนคำ  วัดสมรโกฎิ  นนทบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระบริบูรณ์ มีขำ  วัดศรีเรืองบุญ  นนทบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระธนารัต เปี่ยมคุ้ม  วัดศรีเรืองบุญ  นนทบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระจักริน จุ้ยหงษ์  วัดโพธิ์บางโอ  นนทบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระสมภพ รางแรม  วัดปากคลองพระอุดม  นนทบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสัมพันธ์ สงเคราะห์ธรรม  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาอภิรักษ์ ชัยประดิษฐ์พร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหานรพล แสงเดช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระอำนาจ ถาวรเจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระวิทยา ปัญหา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระศิเวษฐ์ กิจกาญจนไพบูลย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระอาศรม โป๊ะลอย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมงคล ภิญญธนาบัตร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระไพบูลย์ ญาณวิมุตพล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระพนมชัย มิตินันท์วงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระธีรภัทร์ สะสินิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระเสนีย์ พวงมาลัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระสุธี ชัยทวีทรัพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระพงษ์ศิริ ไขว้เครือ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระศุภกิตติ์ ลาไป  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระก้าน มุ่งดี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระวันชัย รอดสี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูสมุห์จุฑาเกตุ เคราะห์ดี  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระจำนงค์ เลื่อมไส  วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระรัฐพล เจียมเมืองปัก  วัดโคกหิรัญ  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสมุห์บุญลือ เดชฤทธิ์  วัดดงน้อย  ลพบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระอธิการฉลอง คุ้มจั่น  วัดเขาดิน  ลพบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระคชสาร ชินประพันธ์  วัดป่าธรรมโสภณ  ลพบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระศิวากร วันทา  วัดพรหมรังษี  ลพบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระสอน สุนันท์  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระช่วย สุขแจ่ม  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสุมิตร ชมเชย  วัดศรัทธาภิรม  สิงห์บุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูสังฆรักษ์สุรเดช ชิดถุง  วัดหนองมะกอก  อุทัยธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหาสุมิตร ส่งประเสริฐ  วัดธรรมโศภิต  อุทัยธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหานิพนธ์ บุญธัญญกิจ  วัดธรรมโศภิต  อุทัยธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระครูนิกรสิกขการ   วัดโคกเดื่อ  นครสวรรค์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูศรีศาสนนิวิฐ   วัดวังข่อยสามัคคีธรรม  นครสวรรค์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระครูสังฆพิชัย   วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  นครสวรรค์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระมหาพงศกร มะลิลา  วัดกระจังงาม  นครสวรรค์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระณัฐวุฒิ ขุนเณร  วัดตะคร้อลาด  นครสวรรค์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระบุญลือ แก้วศรี  วัดทุ่งตาทั่ง  นครสวรรค์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระสิงหราช ทองขาว  วัดวังสำโรง  พิจิตร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระมงคล สาตช้าง  วัดดงกลาง  พิจิตร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูโกวิทพัชรสาสน์   วัดลำป่าสักมูล  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูโอภาสพัชรกิจ   วัดโพธิ์สว่าง  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูวรพัชรสถิตย์   วัดเทพสโมสร  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูปลัดสมบูรณ์ ปันทะ  วัดปากห้วยขอนแก่น  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูปลัดนรบดิฬ อินทรทัศน์  วัดชลประทาน  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระใบฎีกาอยู่ เมืองเป้  วัดราษฎร์ศรัทธา  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระเนติธร โสพิมพา  วัดวงศ์แสงธรรม  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระวิโรจน์ คมแก้ว  วัดศรีจันทราราม  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสราวุธ ชีพา  วัดศรีจันทร์พัฒนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 505 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6