ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสถิตธรรมาภิวัฒน์   วัดบางขุนเทียนกลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูถาวรวิหารคุณ   วัดนินสุขาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอมร ศิริธีระมงคล  วัดนินสุขาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโชติญาณประยุต   วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอ่อนสี หิมะโส  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระพาสุ บุตรโพธิ์ศรี  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระธีระบุญ ทรงเกียรติกวิน  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูอรรถกิจจานุกูล   วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาทศพร ด้วงช้าง  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาสาโรช สติมั่น  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูมนูญกิจจานุยุต   วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระสมคิด ไชยแสน  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระจวงศักดิ์ จวงตระกูล  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระวชิรวิทย์ สุโรพันธุ์  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระครูปลัดเฉลิมพล เปียน่วม  วัดแก้วฟ้าจุฬามณี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระครูวินัยธรรัตนตรัย ขาวบาง  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระปลัดพงศ์วุฒ ประสมสุข  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมานพ พงษ์ศิริวรรณ  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาธนทัต พ่วงระยับ  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาครรชิต สุระมณี  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาสมบูรณ์ ทองแก้ว  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาวันเฉลิม ประภัสสร  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาโพธิธรรม หงษ์มณี  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาอัครวัฒน์ พิสิฐพิทยา  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาธงชัย บุตรแก้ว  วัดนรนาถสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาธีรวิสิฏฐ์ ปัญญาดิษฐ์  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาเพิ่ม เต็งกลาง  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระธาราทร ไชยแสง  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระรัชพล บุญสุขวรรณกร  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระสมศักดิ์ ธิดา  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสงไข บูระพันธ์  วัดประดู่ฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระเฉลิม พุกเนียม  วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระวิชัย พละสุข  วัดหิรัญรูจี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระบุญเพิ่ม ไชยโคตร  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระอิธิวัฒน์ สุไชยอนันต์  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระชัยยัน พิมพิลา  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมงคล มาลานนท์  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระสมบัติ เด่นเกศินีพงศ์  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระบอย บุญมา  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระวิเชียร ป้องคำสิงห์  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมนตรี พุ่มทอง  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระญานวุฒิ จีรวัฒนนุกูล  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระกิตติพงษ์ แน่นดี  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระธีรโชติ บุญเรือง  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระเอกลักษณ์ ศรีพูล  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสมาน ถีจอหอ  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสุรัตน์ เพ็งวิภาศ  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระแก้ว อิ่นแก้ว  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระประสงค์ ทองเชียง  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระพิระพรรณ นาคปรีชา  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระสุทัศน์ น้อยน้ำคำ  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูโพธินันทวัฒน์   วัดโพธิ์บ้านอ้อย  นนทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหาบุญส่วน เชื้อบุญมี  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหารุ่ง แรกชำนาญ  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาทัยวิทย์ คงแย้ม  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาศุภกิจ บุราณรมย์  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมหาปรีชา นาศรี  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระกมลชัย แซ่เบ๊  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระวีระศักดิ์ สังข์ปาน  วัดบางกร่าง  นนทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระสุรพงษ์ โคตรดำรงค์  วัดบางกร่าง  นนทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระสมพจน์ เฟื่องฟูสถิตย์  วัดบางกร่าง  นนทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูวิจิตรรัตนาธาร   วัดพวงแก้ว  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูโสภิตปุญญากร   วัดธัญญะผล  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระนิพนธ์ แลเชอะ  วัดโกเมศรัตนาราม  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระโชคอนันต์ จ่าทองคำ  วัดบัวแก้วเกษร  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูสุธรรมวิธาน   วัดตำหรุ  สมุทรปราการ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระปวริศ ทับทิมทอง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระสรวีย์ รวีรัฐฐากรณ์  วัดศรีรัตนธรรมาราม  สมุทรปราการ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระวิเศษ แสนคำ  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูวินัยธรวิรัตน์ ธรรมบวร  วัดนิเวศธรรมประวัติ  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูโสภณธรรมาวิจารณ์   วัดพิจารณ์โสภณ  อ่างทอง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูสมุห์อาทร ยุบลพันธ์  วัดกาไสย์ธรรมิการาม  อ่างทอง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระสมศักดิ์ ทาลีซิงห์  วัดศีลขันธาราม  อ่างทอง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระยอด อุบลชาติ  วัดกลางราชครูธาราม  อ่างทอง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสมมาตร ร้ายใจบุญ  วัดกลางราชครูธาราม  อ่างทอง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูโสภณกิจจานุโยค   วัดสารภี  สระบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูสังฆรักษ์ธงชัย คงสำราญ  วัดศรีบุรีรตนาราม  สระบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระบุญชู ใจดี  วัดเสาธงทอง  ลพบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระทักษนิกร ดีภัย  วัดเสาธงทอง  ลพบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระกรวิชญ์ ใจธาณี  วัดหนองบัว  ลพบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระสมศักดิ์ เช้าวันดี  วัดหนองบัว  ลพบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระสีไพร หงอนไก่  วัดหนองบัว  ลพบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระศราวุธ แฟงน้อย  วัดหนองบัว  ลพบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระมหาสุทัศน์ พิมสำโรง  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระมหาบุญยงค์ ฉ่ำวัฒน์  วัดยางศรีเจริญ  ชัยนาท 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระมหาฉลอง แสนศึก  วัดสันติวัฒนา  เพชรบูรณ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูปริยัติกิจจานุกรม   วัดจันทร์ตะวันออก  พิษณุโลก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูมนูญบุญวาท   วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม  พิษณุโลก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูรัตนเวฬุวัน   วัดไผ่ค่อมรัตนาราม  พิษณุโลก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูสถิตชยานันท์   วัดกลาง  พิษณุโลก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูเมธากิตตยาทร   วัดกลาง  พิษณุโลก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระชนพมนิศวร์ พิชญอนัญปการ  วัดบ้านพร้าว  พิษณุโลก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระธาดา เผือกผู้  วัดสันติวัน  พิษณุโลก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระวันชัย แป้นเมือง  วัดท้องโพลง  พิษณุโลก 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระสมุห์คณัสศักดิ์ ก้อนทอง  วัดป่าบนเนิน  สุโขทัย 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระวัฒนา ภูริลดาพันธ์  วัดท่าถนน  อุตรดิตถ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระสม กลิ่นแย้ม  วัดวงษสวรรค์สุทธาวาส  อุตรดิตถ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระศรสกล ข้างน้อย  วัดดอยสวรรค์  อุตรดิตถ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระประทวน ลากอก  วัดดอยสวรรค์  อุตรดิตถ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูอรุณปุญโญภาส   วัดผาแดง  ลำปาง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 500 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5