ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระวิสุทธิวราภรณ์   วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิชชนันท์ ศรีจันทภาวินทร์  วัดอนงคาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุชิน นราเกตุ  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหากาญจณ์คงกฤช ชื่นตา  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชวลิต พร้อมวงค์  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเอนกนันต์ กาญจนกันย์  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอวิรุทธ์ สอนสุภาพ  วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระยอดธง แก้วดี  วัดวิจิตรการนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปรีชา สิงห์ขันธ์  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระวิชัย จันทร์เหลือง  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระสุวรรณ เลิศสมาจาร  วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระสุนทร กิจจาภรณ์  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูโกศลปริยัติวงศ์   วัดกำแพง  นนทบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระยงยศ นราแก้ว  วัดกำแพง  นนทบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระครูวินัยธรสมนึก สุขโสภี  วัดกลางเกร็ด  นนทบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระครูวินัยธรวิโรจน์ ภิรมย์ภักดี  วัดสนามนอก  นนทบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาสุภาพ จันทร์วิจิตร  วัดสนามนอก  นนทบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาสมชาย ปิตะวิเศษวงศ์  วัดสนามนอก  นนทบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระทวีป ศรีธรรมนิตย์  วัดสนามนอก  นนทบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระปลัดนนท์ บุญแพ  วัดโพธิ์เผือก  นนทบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหานิมิตร์ ชัยเจริญ  วัดพลับพลา  นนทบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาสุชน ทั่งทอง  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระซาโพ่ว งามยิ่ง  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาธนัท เตรียมชัยพิศุทธิ์  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระวัฒนะ ธรรมสุวรรณ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระครูสุนทรศิลปาคม   วัดแม่สรวยหลวง  เชียงราย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระอธิการสวง ปุ้มสีดา  วัดพระธาตุกำพร้าวัวทอง  เชียงราย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระปกรณ์เกียรติ ชัยเจริญ  วัดสันมะเค็ด  เชียงราย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระสันติ แพงตาวงษ์  วัดห้วยหา  เชียงราย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระครูธรรมธรบุญเที่ยง ลักษณ์พลวงค์  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาอภิวัฒน์ ทาระทอง  วัดทุ่งขี้เสือ  เชียงใหม่ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระพงศภัค จรัสธนาภิรมย์  วัดถ้ำเมืองออน  เชียงใหม่ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระโชคนิธิไท ฐิตนิธิไท  วัดศรีสุพรรณ  เชียงใหม่ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระครูพุทธบทบริรักษ์   วัดพระพุทธบาทบัวบก  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูโกศลสิริธรรม   วัดศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระครูสุวรรณสิริคุณ   วัดสุวรรณุทการาม  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาสมัชชินทร์ ประเสริฐแก้ว  วัดป่าสันติธรรม  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาอาธร เฮ้าบุญ  วัดศรีพันดร  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาพงษ์พันธ์ พลยศ  วัดเวฬุวัน  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระรัศมี บุตรดีคำ  วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระธิติพันธ์ สีเงิน  วัดสุวรรณุทการาม  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระเสกสรร สนทอง  วัดศรีจันทราราม  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระอภิวัฒน์ ยางสุด  วัดศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระเกรียงศักดิ์ เหลือวิชา  วัดสว่างโพธิวราราม  อุดรธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูมงคลญาณ   วัดเทพมงคล  หนองคาย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระอธิการสุดใจ สัมพันธะ  วัดดอนโพธิ์  หนองคาย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอธิการเมธาวัฒน์ พรมสมบัติ  วัดดอนแก้วบัวบาน  หนองคาย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระครูกวีธรรมนิเทศก์   วัดเอราวัณพัฒนาราม  เลย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระวิรัตน์ จุลคล้ำ  วัดเอราวัณพัฒนาราม  เลย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระปลัดณรงค์ศักดิ์ สุพลดี  วัดป่าหลักเมืองแสงธรรม  เลย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอธิการไพบูลย์ นุชบัว  วัดป่าศรีมงคล  เลย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาวิชัย ทองครไทย  วัดป่าพุทธญาณรังษี  เลย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระประสาท สร้อยตะกลาง  วัดป่าพุทธญาณรังษี  เลย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระอนุศาสน์ ชื่นใจ  วัดป่าพุทธญาณรังษี  เลย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระเกรียงไกร กำเหนิดหล่ม  วัดป่าพุทธญาณรังษี  เลย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระชำนาญ โพธิ์ศรี  วัดป่าบ้านหนองผือ  เลย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระสุวิทย์ บุญตั้ว  วัดเทพศิรินทร์พัฒนาราม  เลย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระจักรรินทร์ ภัทรนันทสวัสดิ์  วัดตะนาวศรี  เลย 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูกิตติคีรีรักษ์   วัดมรรคาคีรีขันธ์  สกลนคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระเอกราช โยทะสิงห์  วัดคอนสวรรค์  สกลนคร 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูธีรปัญญาภรณ์   วัดแสนสำราญ  อุบลราชธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูโพธิเขตวรคุณ   วัดโพธาราม  อุบลราชธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสมุห์คนอง นวลตา  วัดโขงเจียม  อุบลราชธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระใบฎีกาอมรรัตน์ ขันธรัตน์  วัดโกแดงพัฒนาราม  ศรีสะเกษ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระอธิการอำพน ดาราศาสตร์  วัดบ้านสมบูรณ์  ศรีสะเกษ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระณรงค์ ศรีอ่อน  วัดบ้านตูม  ศรีสะเกษ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูวิบูลศาสนธรรม   วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูถาวรศาสนคุณ   วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระมหาวิสุทธิ์ สารีเพ็ง  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระมหาณัฏฐ์ คงเสน  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระนิรันดร์ จันทร์ทอง  วัดคำงูเหลือม  อำนาจเจริญ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมงกุฎ บุตรคุณ  วัดป่าอุดมธรรม  อำนาจเจริญ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระชัยนิมิตร พิมพ์ดี  วัดป่าดงแสนแก้ว  อำนาจเจริญ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระกฤตกร สุรำไพ  วัดทิพยาราม  อำนาจเจริญ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูนิวิฐโสตถิธรรม   วัดหนองผักแว่น  ชัยภูมิ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระปลัดอนันต์ สนพะเนาว์  วัดโคกหินตั้ง  ชัยภูมิ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระอธิการสมาน ทิมแก้ว  วัดชัยคุณาราม  ชัยภูมิ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระประสิทธิ์ ขจรภพ  วัดบูรณ์  ชัยภูมิ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระไพรสิฏ อิสราโกศลภักดี  วัดชายเคืองวนาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระเอนก พุ่มพวง  วัดเสม็ดเหนือ  ฉะเชิงเทรา 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูบุญสุขวัฒน์   วัดโคกเจริญสุข  สระแก้ว 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูสุธรรมคุณานุยุต   วัดสหกรณ์นิคมสระแก้ว  สระแก้ว 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูสถิตสีลาภรณ์   วัดศาลำดวน  สระแก้ว 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระมหาสุพจน์ ฆ้องสีทา  วัดศาลาลำดวน  สระแก้ว 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสามารถ ปัทมาสราวุธ  วัดเขาดินวนาราม  ชลบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระครูโสภิตปัญญากร   วัดป่าประดู่  ระยอง 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูประจักษ์คุณาภรณ์   วัดป่ายุบ  ระยอง 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระศรีประจันตคณาภิบาล   วัดดอนบุบผาราม  สุพรรณบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์   วัดหนองเพียร  สุพรรณบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระจรัญ พวงมาลัย  วัดปากดงท่าศาล  สุพรรณบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูวินัยธรเอกนรินทร์ เที่ยงตรง  วัดเขาหลาว  ราชบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระงาม ชูชื่น  วัดเขาหลาว  ราชบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระจักรภูมิ สาบุตร  วัดเขาหลาว  ราชบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระมารุต ศรีสุขไสย  วัดวันดาว  ราชบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระธีรภาส อ่อนม่วม  วัดดอนทราย  ราชบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระรักสกุล เที่ยงตรง  วัดดอนทราย  ราชบุรี 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระมหาธนาวุฒิ ตนะเสวีกุล  วัดมาลัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระปัทมาสน์ มิตรอารีกุล  วัดมาลัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระเชย ศักดิ์ถาวรชัย  วัดป่าชุมทอง  นราธิวาส 
15-1-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระมหานิกร ชนไธสง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-65 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
รวมทั้งหมด : 161 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2