ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมงคลสุตาคม   วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหากฤต แตงทรัพย์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาทวิช พวงทอง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาปรินทร จันทร์หอม  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานนทศักดิ์ ปริญ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ   วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูพิศุทธิ์จันทรังษี   วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระประสิทธิ์ โกสุม  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิลาศสรคุณ   วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระครูปลัดธีรนันต์ ใจกว้าง  วัดราชประดิษฐ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูปลัดธงไชยพัฒน์ ศรีจันทร์  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระสุพจน์ สรรพนราพงศ์  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูปลัดนิคม รอดอุไร  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระครูสังฆรักษ์ณัฐวุฒิ ฟักหว่าง  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระณธกร นาประเสริฐ  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาบุญไทย ด้วงวงศ์  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาชาญณรงค์ ดาศรี  วัดศรีเอี่ยม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาพงษ์ศักดิ์ สมสี  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาบุญร่วม โสภาพันธ์  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาณัฐบูรณ์ จิตรวิมลรัตน์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาอนันต์ เนาว์นาน  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาภาคภูมิ ดาราช  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาวสันต์ โมกมัน  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาจตุภูมิ แสนคำ  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหานภา สิงสู่  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาณัฐกานต์ ฤทธิ์เรืองศักดิ์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาจอมขวัญ ไชยวงษ์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาขวัญชัย ไชยศรีรัมย์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาศราวุฒิ ยิ่งผล  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระวัชระ เครือเล็ก  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาปริญญา ปราบชมภู  วัดโพธิทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหานิติสนธิ์ พันธ์เจริญ  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระปัญญวัฒน์ คงทอง  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาจักรกฤษณ์ รอดนิล  วัดสีสุก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระเสนาะ รอดปราณี  วัดสีสุก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาสาธิต ผะเดิมดี  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาสังคม ชะมิน  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระศาสตร์ ศรีสุทำ  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระชาญวิทย์ เจนอักษร  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระเชี่ยวชาญ ยอดสิงห์  วัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระธนสรัญ วิลัย  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระณรงค์ เทียนเจริญ  วัดเกาะสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระพิเชษฐ์ อัศวเสนีย์กุล  วัดอาวุธวิกสิตตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระจักรกฤช ถนอมทุน  วัดสามัคคีสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสวน รักมี  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระภูริทัต ปรางนวน  วัดชิโนรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอนุสรณ์ เมืองปุ๊ด  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระกฤษณะ กากแก้ว  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาชัชจ์ นากอก  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหาพิพิธธนา อเนกสิทธิสิน  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมหาธีระพล บุญแก้ว  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระภิญโญ ศิลาพรหม  วัดกู้  นนทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมณเฑียร ส่วนลา  วัดบางค้อ  นนทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสามารถ เย็นใจ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระคิม พันธ์คำ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระสุรินทร์ ดีโต  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ จินตมากุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระปลัดกล้าณรงค์ โตนดแก้ว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระมหาอิทธิพงศ์ ปั่นกิ่ง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระมหาสรรเสริญ ทายงาม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาอัศนัย นาคะวะรังค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระสรรชย ชยานุรักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระวุฒิกร ระวิพงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระกานต์ ปรางทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสมัย ยางตลาด  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระไพบูลย์ โดดลิบ  วัดบางเตยกลาง  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูปัญญาทีปคุณ   วัดกลาง  สมุทรปราการ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระมหาวิโรจน์ สวนสมุทร  วัดพุทธภาวนาราม  สมุทรปราการ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระสุวรรณ ทองดี  วัดเจริญวราราม  สมุทรปราการ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระวรพล เพ็งจันทร์  วัดแหลม  สมุทรปราการ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสมชาติ โนคำ  วัดครุนอก  สมุทรปราการ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระสุขสันต์ อยู่อ่อน  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูโอภาสกัลยณธรรม   วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาบุญรอด เนียมนุช  วัดหน้าต่างใน  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระขวัญชัยบวร แก่นแก้ว  วัดโบสถ์สมพรชัย  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระอานนท์ จิตประทุม  วัดช้างใหญ่  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระบุญมา ศรีชมภู  วัดสีกุก  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระชินกร ทองดี  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระวรวิช โชคมหาโหร  วัดท่าโขลง  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์   วัดป่าสว่างบุญ  สระบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระมหานพรัตน์ นิลใจพงค์  วัดพระพุทธแสงธรรม  สระบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหาชัยฤทธิ์ ระรื่นสุข  วัดปากคลอง  สระบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระสุริยา พรายแก้ว  วัดปากคลอง  สระบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระกาญจน์ จันทะรำ  วัดปากคลอง  สระบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระชัย ดีทั่ว  วัดปากคลอง  สระบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระวิโชติ แพร่สกุลเจริญกิจ  วัดปากคลอง  สระบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระสมชาย โพธิ์ตาทอง  วัดธารเกษม  สระบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระมานัส วงษ์คำ  วัดสนมไทย  สระบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูสุนทรธรรมทิน   วัดสิงหาราม  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูมงคลสุนทร   วัดหนองโก  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูชัยกิจจารักษ์   วัดโพธิ์งาม  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูบุญบาลประดิษฐ์   วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระธนเดช สัมมาสิทธิ์  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระปลัดทองสุ่น พลศรี  วัดจันทาราม  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอธิการสนธิ กิจหวัง  วัดซับไทร  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระมหาสุชิน สุขเล็ก  วัดโคกกะเทียม  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระบุญยืน สีน้ำเงิน  วัดโคกกะเทียม  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระสุรชาติ สุนา  วัดถ้ำตะเพียนทอง  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอรุชา จุลกะนาค  วัดคลองนารายณ์  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระหมิน แถวเพชร  วัดไชยดิตถาราม  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 442 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5