ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชญาณปรีชา   วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระศรีวชิรบัณฑิต   วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระโสภณธีรคุณ   วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปริยัติสุธี   วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิสิฐสาธุการ   วัดบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิริยานุวัตร   วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์สุกรรณ์ ตู้ทอง  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวุฒิไกร พิมพขันธ์  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุธรรมคุณวัฒน์   วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระครูวรสุตาทร   วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูวินัยธรกิต มณีรัตนโศภิต  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาสิปป์ภกรว์ ใบทับทิม  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหามนตรี งามนิยม  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาจิรัตถกร มะสุใส  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาวิชาญ จันทานานนท์  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหารังสรรค์ ศรีมาก  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาสมพร เกลี้ยงพร้อม  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาบุญมี จามรจารุเดช  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหากฤษฎา ปาจุติ  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาสุนทร ชูศรี  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาสมชาย ตระการสิริรักษ์  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาสุขสันต์ มูลธร  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสมศักดิ์ ปทุมยา  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระไชยรัตน์ เอกภาพันธ์  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระครูสังฆรักษ์เอกชัย พลอยอร่าม  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระครูสมุห์บรรจง บุตรสร้อย  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาธีรานุวรรตน์ อินทรชู  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระคมสันต์ ต่อสกุล  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระครูสมุห์ทศพร หนองยาง  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาสุพจน์ อยู่ประพันธ์  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระครูสมุห์สุกะพงค์ มีลาดคำ  วัดบรมสถล  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาอดิศักดิ์ คำตลบ  วัดบรมสถล  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาสำเริง วงษาเนาว์  วัดบรมสถล  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระอรรจลักษณ์ วัฒนโชติวงษ์  วัดบรมสถล  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระสุธี บ้านเกาะสมุทร์  วัดบรมสถล  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาบูรณะ โพธิ์นอก  วัดฉิมทายกาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระสมุห์หัสกานต์ ชัยสิทธิ์  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระใบฎีกาประยุทธ์ โพธิ์เย็น  วัดสีสุก  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระอธิการญาณวุฒิ หรั่งแสง  วัดบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาบดินทร์ กุลด้วง  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาชัยชนะ บุญนาดี  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหาสุพิน ชั้นวงศ์  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาธนพนธ์ พันธ์ศรี  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาณัฐพงษ์ นาคถ้ำ  วัดชำนิหัตถการ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระมหาบัณฑิต ครองบัวบาน  วัดโตนด  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระมหาวิริยะ ดีประเสริฐ  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหางามพล ต๊ะมาธง  วัดภาษี  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหาสมคิด เพ็ชรดี  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาธีระวุฒิ แง่ธรรม  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหาสนธยา รุ่งเรือง  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมหาเสกสรร แสนสุภา  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระจิรสิน เกตุอยู่  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหากวีวัฒน์ จันทร์สิงห์  วัดอ่างแก้ว  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระฐนะวัฒน์ เจนวนิชยานนท์  วัดอ่างแก้ว  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาวิรัตน์ ใจเที่ยง  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาขวัญชัย เหมประไพ  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมหาอลงกรณ์ บัวนา  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระมหาทรายเทพ ภางาม  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระมหาชัชวาลย์ บัวชูก้าน  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระสุรพจน์ ฉันทิยนันท์  วัดนก  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระพงศวัชร์ เลาหสกุลวงศ์  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระบัณฑิต ใจแก้ว  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระอดิสรณ์ พลายขำ  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสมเกียรติ ศรีจันทร์  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสมพงศ์ สอนวิเชียร  วัดกระจัง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระนิพนธ์ นครจินดา  วัดไผ่ตัน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระประเสริฐ คุณาปัญญานุรักษ์  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระภัทร์เดช ฝีมือดี  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระถาวร เปียสงวน  วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระสมศักดิ์ นวลจันทร์  วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระวัชรชัย โพธิ์พฤกษ์  วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูสุธรรมาภิวัฒน์   วัดเอนกดิษฐาราม  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระปลัดศานิตย์ พงษ์จตุรา  วัดอัมพวัน  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมนตรี โพธิ์สุภาพ  วัดท่าบันเทิงธรรม  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระณัฏฐภพ ปุญญาพัฐพงศ์  วัดท่าบันเทิงธรรม  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระอาทิตย์อุทัย ปี่เงิน  วัดท่าบันเทิงธรรม  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระธนุพงษ์ วงศ์ประเทศ  วัดแคใน  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระณัฐวุฒิ อุดมเกษมสกุล  วัดดอนสะแก  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระสุวิทย์ เมฆมณฑา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระจักรพันธ์ ชะอุ่มรัมย์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระมนตรี จิตเจริญรุ่งโรจน์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระประเสริฐ ศิริจำปา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระสมบุญ เดชชัยสิทธิกุล  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระรักไทย ประสพ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระชัยชนะ รื่นรมย์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระโยธี ตู้ภูมิ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระสิทธิศักดิ์ แสงค้อม  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส   วัดเชิงเลน  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูโอภาสวุฒิกร   วัดบึง  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูวินัยธรสุชาญ เหลืองสอาดตา  วัดระโสม  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระมหานคร สุภาผล  วัดไผ่โสมนรินทร์  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระมหาพัฒนวิสิฐ พวงจันทร์  วัดบ้านพาสน์  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระมหานิยม อิ๋วสูงเนิน  วัดพนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระมหาเป็นหนึ่ง เนขมานุรักษ์  วัดบรมวงศ์อิศรวราราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระพรชัย แก้วคำ  วัดบรมวงศ์อิศรวราราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระวิชาญ ปากลาว  วัดบ้านสร้าง  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระสมนึก พันธา  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระนิพิฐพนธ์ เถื่อนชนะ  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระสุทธิพร ฉายทอง  วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระชาคริต ภาคาวัลย์  วัดโบสถ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 621 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7