ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพประสิทธิมนต์   วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาพวงเทพ ทรัพย์สำเริง  วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระเมธาวินัยรส   วัดราชประดิษฐ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิสาลสรนาท   วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระธีรเจต พลาสืบสาย  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสมชาย โอฬารฐิติคุณ  วัดวรามาตยภัณฑสาราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดณรงค์ ไวยคูณา  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหากิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพีระพงษ์ ประทุมลี  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาชมัด กริชกระโทก  วัดสันติธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาอุบล ดวงเนตร  วัดใหม่เทพนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาประกิต ประทุมรัตน์  วัดโพธิ์พุฒตาล  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาอภิชาติ สวยสม  วัดใหม่ย้ายนุ้ย  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหานันทะการณ์ เดือยพิมพ์  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาสุขสันต์ เดือยพิมพ์  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาอิสระ เสนาะพงษ์  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาณาศิส ภูตีนผา  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาเกลื่อน ด่อนสิงหะ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสังเวียน วะสาร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาสมเกียรติ ชะนัมพร  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาเอกชัย พลเดช  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระชัยพร เชิดชู  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระนิพิฐพนธ์ ตุ่นคำน้อย  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระศิรากร กิจสุวรรณ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระทอง บุตรดี  วัดเอี่ยมวรนุช  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระพงษ์พัฒน์ ณ ถลาง  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระนิคม คุนผลิน  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระทนุธัช นาสิงห์  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระบรรลือศักดิ์ ชนะมาร  วัดสันติธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระพงษ์พัศ บุตรศรี  วัดไชยทิศ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระประสิทธิ์ กิ่งทรัพย์มณี  วัดบรมสถล  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระนพพร สอนมาก  วัดบางสะแกใน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระสาร อักษรานุเคราะห์  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระเกียรติศักดิ์ หวามา  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสี่แสน โพธิ์นิล  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระศิราเมษฐ์ คำแดง  วัดจินดิตวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระพรชัย สมณะคีรี  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระทองย้อย จันทวงค์  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระขันทอง เขียวอ่อน  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระธนพล แซ่กอ  วัดเลียบราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหานครินทร์ มุมทอง  วัดแคนอก  นนทบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูปริยัติธรรมธารี   วัดคลองชัน  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระอธิการธนกร โพธิ์อ่าน  วัดราษฎร์ศรัทธาราม  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระอรชุน สุจริตกุล  วัดคุณหญิงส้มจีน  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระยิ้ม นวลศรี  วัดลาดสนุ่น  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระรัตนะ ชูชีพ  วัดลาดสนุ่น  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระเพชรน้อย ภาคกิจ  วัดลาดสนุ่น  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระวีระพล เสนสม  วัดลาดสนุ่น  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระอธิการสันติ ปราโมทย์  วัดสำโรงใต้  สมุทรปราการ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระพัฒนา ศิลปสมศักดิ์  วัดครุใน  สมุทรปราการ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระฤทธิพล เจริญวิทย์ขจร  วัดศรีรัตนธรรมาราม  สมุทรปราการ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระอารี วิชาชัย  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูสังฆรักษ์กิตติ ศรีประภา  วัดไชยภูมิ  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสมุห์สิทธิชัย ม่วงงาม  วัดบางซ้ายนอก  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาณัฐพล อรรถารส  วัดบางปลาหมอ  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระนพดล พวงสี  วัดเกาะแก้ว  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระสุวิทย์ ทิพย์สมบัติ  วัดจำปา  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระพนม หอมขจร  วัดบางซ้ายใน  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระชยากร ชีพเป็นสุข  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระอัมรินทร์ วังเจ็กแซ่  วัดช้างใหญ่  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูนันทจริยคุณ   วัดคลองยาง  สระบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูไพโรจน์สรธรรม   วัดบ้านดอน  สระบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมงคล เอี่ยมประเสริฐ  วัดบ้านดอน  สระบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระปลัดเอกชัย คงชีวะ  วัดหนองโดนน้อย  สระบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมหาสมหมาย ฝ่ายเทศ  วัดศรีบุรีรตนาราม  สระบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระจารุพัฒน์ บุตรไชยเจริญ  วัดศรีบุรีรตนาราม  สระบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระสมชาย จันทร์เกตุ  วัดเจริญธรรม  สระบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระศุภณัฐ บุญยาภิมุข  วัดพระพุทธแสงธรรม  สระบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระธัญพิสิษฐ์ วิเชียร  วัดพระพุทธแสงธรรม  สระบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสมควร โฉมกาย  วัดคีรีวัน  สระบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระญาณวิทย์ สมภาวะ  วัดคีรีวัน  สระบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระทินกร โพธิสีหราช  วัดคีรีวัน  สระบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสุทน รอสูงเนิน  วัดหนองแกชฎาทอง  ลพบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระทองใบ มงคลพงษ์  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระวินัย มหาสงคราม  วัดบัวขาวศิริไชโย  ลพบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระชาญ จุ้ยดอนกลอย  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระปราโมทย์ จันทร์แดง  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระบุญส่ง น้อยพานิช  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูวิชิตปริยัตยาทร   วัดท่าหลวง  พิจิตร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูสมุห์วิวัฒน์ บุญผุย  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหาระพิน กลึงกลิ่น  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระอานนท์ องค์สนาม  วัดโพธิ์ตาก  เพชรบูรณ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระกองทุน แสนยศ  วัดไพรสณฑ์ศักดาราม  เพชรบูรณ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูอินทวรวิชัย   วัดบึงพระ  พิษณุโลก 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระภูวนรรฆ์ มากสลุด  วัดบึงพระ  พิษณุโลก 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระกรกฤต คงสมบูรณ์  วัดบึงพระ  พิษณุโลก 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูสุวิธานสาธุกิจ   วัดบัวทอง  พิษณุโลก 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูไพโรจน์ธรรมนิวิฐ   วัดบัวทอง  พิษณุโลก 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระชโลธร ครบุรี  วัดบัวทอง  พิษณุโลก 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระสมพร ป้อมหิน  วัดบัวทอง  พิษณุโลก 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูสังฆรักษ์ชัยกฤช   วัดหนองอ้อ  พิษณุโลก 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอธิการพบธรรม เพ็ชรสมัย  วัดบ้านแถว  พิษณุโลก 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระวิชาติ สุดประเสริฐ  วัดจันทร์ตะวันอออก  พิษณุโลก 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระวิรัตน์ ดวงสินธุ์  วัดดอยสวรรค์  อุตรดิตถ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสมอร ลาวน้อย  วัดดอยสวรรค์  อุตรดิตถ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระอาคม พรรณาภพ  วัดบ้านเหล่า  เชียงราย 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูวิสิฐธรรมทัต   วัดมงคลคีรี  พะเยา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระวรรณ์ชัย ชัดดง  วัดห้วยขอน  แพร่ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระปลัดสุภวัฒก์ ศรีไชยา  วัดหนองตอง  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 580 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6