ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูธีรวุฒิคุณ   วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูพิศิษฏ์ชัยโชติ   วัดไชยทิศ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสรวิชัย   วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิสุทธิภาวนานุศาสก์   วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาวิจิตร ศรีนนท์  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์เดชกร เกรียงไกรกุล  วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสุขเกษม ต้นศิริวรพงษ์  วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์พงษ์ศักดิ์ จันทร์หอม  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาเทพ ม่วงนุ่ม  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาบุญธรรม ปัญโญ  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระเกรียงไกร วิสุขะ  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระครูสังฆรักษ์บุญเกิด ขัดทา  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาจตุพล แดงศรี  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาทินกร หวานแท้  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระวิชัย คลังเพชรพาณิชย์  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระณัฐพงศ์ จันทร์อ่อน  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระอิทธิพล อมาตยกุล  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระใบฎีกาวัชรปกรณ์พนธ์ สมบูรณ์  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาภคพงษ์ ทิกะ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระพงษ์วัฒน์ เสียงสนั่น  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหามงคล ศรีสวัสดิ์  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาประเวศ สอนปั้น  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาสุรพงษ์ จริยมา  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาเพ็ญภาค พราหมณ์ชื่น  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาศรุต ศิริภาค  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาณธีนนท์ ศรีทิน  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาภูสิษฐ์ วรรณรัตน์  วัดแก้วแจ่มฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาวราวุธ เข็มทอง  วัดภคินีนาถ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาสันติ อุ่ยยะเสถียร  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาวิชาญ สะราคำ  วัดใหม่ยายนุ้ย  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหานัย ป้องป้าน  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาวินัย วิเศษ  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหานนทรัตน์ วงศ์ปทุม  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาธีรยุทธ นาทะทอง  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาพีระพงษ์ นำสงค์  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระจิรวัฒน์ ธนดุลกีรติ  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมงคล สังฆราช  วัดบางขุนเทียนนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาสุริยันต์ พรมอิทธิ  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาปรีชา ศรีต๊ะสาร  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระวีระชัย วิริยะ  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระวรรณะ หาญมนตรี  วัดบุคคโล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระวิรัตน์ โทเกษ  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระก้องภพ มานะสกุลชัย  วัดราชคฤห์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระศุภกร แสงมณี  วัดเวฬุราชิณ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระธนะวัฒน์ คำดุ้ง  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระมากฤทธิ์ พงษ์เกษม  วัดไผ่เงินโชตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสราวุฒิ สุวรรณชัย  วัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระวิโรจน์ พาดี  วัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระพงศธร พวงเพชร  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระสุวัฒน์ พงษ์ธานี  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระกิตติทัต กัลประวิทย์  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูสถิตสีลวงศ์   วัดพระเงิน  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูปลัดจักรพันธ์ บุญกาญจน์  วัดชลอ  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหาธำรงค์ สมาธิ  วัดชลอ  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระณัฐภพ บุญฤทธิ์  วัดไผ่เหลือง  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระบุญสิท สินสุข  วัดศาลากุล  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระประจวบ นพรัตน์  วัดเชิงกระบือ  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระบุญถึง เซียงโส  วัดสนามนอก  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระภูวดล มุมทอง  วัดแคนอก  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระกฤษดา อุดมรุ่งขจรชัย  วัดน้อยนอก  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระศิริพงษ์ บรรดาศักดิ์  วัดแดงประชาราษฎร์  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระประเทือง วัดพงพี  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระจักรพนธ์ พูลสวัสดิ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสมหวัง งิ้วงาม  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสรรเพชญ ปานศรี  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมหาสมชาย ชุ่มจิต  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระมหาไสว ทองคำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระสมบัติ วิมลวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระสมนึก สุธัญญา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระสมบัติ ลวชัยโยธิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระกำธร เกษรศิริ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระฉัตรชัย ขอจันทร์กลาง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระวรพจน์ โพนุสิต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระกฤตธี ปัญญาจงเจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระศราวุฒิ สังทิพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระเนมิธร โอวาทสาร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระภักดี วงษ์เจริญ  วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระอริย์ธัช ฐิติวิเชียรภัทร  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูวิบูลพัฒนาภรณ์   วัดกุฎีกรุ  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระณรงค์ กล้าหาญ  วัดช้างใหญ่  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระทวีศักดิ์ ธรรมวันนา  วัดเปรมประชากร  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระวีระวัฒน์ เจี่ยเพิ่มพูล  วัดเปรมประชากร  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระพีระพงศ รุจิโมระ  วัดราษฎร์บำรุง  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระครูธรรมธรสันติธวัช นุชทอง  วัดพระพุทธแสงธรรม  สระบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระธรรมธนิศร์ ธนาปิยมั่นคง  วัดพระพุทธแสงธรรม  สระบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระวสันต์ ดีสม  วัดพระพุทธแสงธรรม  สระบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระพยนต์ ไทยดำรงเดช  วัดพระพุทธแสงธรรม  สระบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระสุพัส ทศพิมพ์  วัดพระพุทธแสงธรรม  สระบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูชัยวัฒน์สุตกิจ   วัดซับยาง  ลพบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระอธิการวิเชียร ปานสอน  วัดหนองมะกรูด  ลพบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระสมศักดิ์ พลายอยู่วงษ์  วัดหนองมะกรูด  ลพบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระมหาดุษฎี ไทยานันท์  วัดคีรีธรรมาราม  ลพบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระกวี งามสิทธิศักดิ์  วัดเขาจรเข้  ลพบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสมพล เกิดกฤษฎานนท์  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระพิชญดนย์ ยินทรัพย์  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสมยศ เพ็ชรรื่น  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระมหาจำลอง ถาวรทัศน์  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมหาวีรยุทธ จัตุพิศ  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระมหาทัศนัย ชำนาญพนา  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระนรวีร พุ่มเจริญ  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 650 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7