ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระอมรโมลี   วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิบูลอาจารวัฒน์   วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดสกุล ศรีไข่มุข  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิสุทธิธรรมภาณ   วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระราชครุฑ ศิริอรรถกุล  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระเฉลิมชัย คราประยูร  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโสภณวิริยคุณ   วัดใหม่ทองเสน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดกิตติคุณวัฒน์   วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์ทวิช น้ำเงิน  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระสมุห์ณัฏฐพัฒน์ พรมมาลุน  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหากฤษดา ณ สุวรรณ  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหานิยม ผลบุญ  วัดเรืองยศสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาประภาส รักไร่  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาวรวิทย์ ทาระพันธ์  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหายุทธนา เอี่ยมชม  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาสมทรง จันทะโส  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาพงศ์ภรณ์ ลิ้มสวัสดิ์  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาคำสิงห์ กองเกิด  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาวินัย บรรดาศักดิ์  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาธวัช ชูรอด  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาบัญชา ผาติวโรดม  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระธนพัฒน์ บูรณกานนท์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาสนธิ์ บัวเขียว  วัดใหม่เทพนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาสมใจ มีศรี  วัดใหม่เทพนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระวุฒิกุล แสงพุทธา  วัดใหม่เทพนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาธวัชชัย มิ่งแก้ว  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระกุ๊ยด้วง แซ่อึ้ง  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระภาณุภัทร ปันติคำ  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาสันติ นาถาบำรุง  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระสมศักดิ์ สุพุทธิไกร  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาศุภวิชญ์ หมายดี  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาธีรนุติ์ เกตุสุพล  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาชัยยา ทิพรักษ์  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระอาทิตย์ ศรีอุทัย  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระชุมพล อุบลธรรม  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระอนันต์กรณ์ สงวนทรัพย์  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระจันทร์ทัย พันที  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระพลโยธิน ดอนพลก้อม  วัดทองศาลางาม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระจักษวัชร์ สละสนธิ์  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระบุญเกิด ศิริบุตรดา  วัดเครือวัลย์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระศิริโชค ประดิษฐ์วงศ์  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระณัฐวุฒิ สุขเกษม  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระกรันต์ ลักษณะโภคิน  วัดต้นเชือก  นนทบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระอารยะ ยอดพิจิตร  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสมชัย นววงศ์วิวัฒน์  วัดราษฎร์ประคองธรรม  นนทบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระวินัย ศาสตร์ประสิทธิ์  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระยุทธนา สาลี  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระใบฎีกาชิงชัย วงษ์ยะลา  วัดทรงธรรม  สมุทรปราการ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสุวิจักขณ์ จันทร์ทรงพล  วัดครุใน  สมุทรปราการ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระธวัชชัย ขาวพิริยะ  วัดโมกข์  สมุทรปราการ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูอรรถธรรมภาณี   วัดอู่สำเภา  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาปรีชา แสงวัณณ์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหาชัชวาลย์ ผาสุขขันธ์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสมุห์เจษฎา จุลพันธ์  วัดหนองสองห้อง  สระบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสมศักดิ์ อ่ำวงษา  วัดมะขามเรียง  สระบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูอุดมวรรักษ์   วัดซับจำปา  ลพบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูวิสุทธิ์ญาณวัฒน์   วัดหัวลำ  ลพบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระมหาฉัตรชัย รุจิราวิศิษฏ์  วัดหนองน้ำทิพย์  ลพบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระจักริน พฤฒิถาวร  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระวิชา บัวทรัพย์  วัดเขาวงษ์หนองม่วง  ลพบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระบำรุง สุขโสม  วัดศรีรัตนาราม  ลพบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระอภินันท์ อร่ามยิ่ง  วัดเขารวกสามัคคี  ลพบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระณรงค์ศักดิ์ วอนอก  วัดเขารวกสามัคคี  ลพบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระชนะเวช หงส์ทอง  วัดเขารวกสามัคคี  ลพบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระพิพัฒน์ กังวาฬ  วัดเขารวกสามัคคี  ลพบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูสมุห์ปิยคุณ ตกต้น  วัดศรีสำราญ  สิงห์บุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระมหาอาทิตย์ นาคสุวรรณชนก  วัดโพธิ์งาม  ชัยนาท 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระศักดิเมธ รัตตัญญู  วัดเทพหิรัณย์  ชัยนาท 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูอุทัยกิตติวัฒน์   วัดทุ่งสงบ  อุทัยธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูนิเวศน์สีลากร   วัดเขาฝา  นครสวรรค์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูนิสิตสุคนธศีล   วัดศรีสวรรค์สังฆาราม  นครสวรรค์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูศรีวรนิมิต   วัดวรนาถบรรพต  นครสวรรค์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระอนุวัฒน์ อ่อนนวล  วัดวรนาถบรรพต  นครสวรรค์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์   วัดสว่างวงษ์  นครสวรรค์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระใบฎีกาสุนิชัย ทองก้อน  วัดตะเคียนเลื่อน  นครสวรรค์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระใบฎีกาพิทักษ์ ขุนเกลี้ยง  วัดเขานางต่วม  นครสวรรค์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหาชัยยง ศรีเลิศ  วัดหลาสะแก  นครสวรรค์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระกำพล อารัมภ์พจน์  วัดโพธาราม  นครสวรรค์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระพิษณุ กัลป์ทอง  วัดสุคตวราราม  นครสวรรค์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระคนึง ศรีสุข  วัดคีรีล้อม  นครสวรรค์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระศรนุกาญจน์ อินต๊ะเนตร  วัดยางเลียง  กำแพงเพชร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระสมศักดิ์ ฟูบุญมา  วัดเนินกรอย  กำแพงเพชร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูปริยัติวโรภาส   วัดดงตะขบ  พิจิตร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระใบฎีกาสุพจน์ สุวรรณจันทร์  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระมหาวรพล พาเสนา  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระธงชัย ร้อยหา  วัดหนองหูช้าง  พิจิตร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระอนุลักษ์ สุขเรือง  วัดเทพสิทธิการาม  พิจิตร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระโยธิน ไกรษร  วัดเทพสิทธิการาม  พิจิตร 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูสุธรรมพัชรานุยุต   วัดเพชราราม  เพชรบูรณ์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูพัชรสุภาจาร   วัดบ้านโภชน์  เพชรบูรณ์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระธีระศักดิ์ กาพย์แก้ว  วัดบ้านโภชน์  เพชรบูรณ์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระมหาภูษิต แก้วสมเด็จ  วัดป่าเขาน้อย  เพชรบูรณ์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระวรวิทย์ กะสวย  วัดแคมป์สน  เพชรบูรณ์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระธนวัสน์ คงสระบัว  วัดบ้านนายาว  เพชรบูรณ์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระสมยง น้อยทอง  วัดป่าเสน่ห์  เพชรบูรณ์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระวัชรัศนิ์ บุตสี  วัดสะอัก  พิษณุโลก 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูวรดิตถ์คณารักษ์   วัดกกต้อง  อุตรดิตถ์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมหาสุทิศ เจียกรัมย์  วัดวังอ้อ  อุตรดิตถ์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระบุญเที่ยง กลิ่นหอม  วัดเกาะเรไร  อุตรดิตถ์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระนิคม จิตผ่อง  วัดสุวรรณคีรี  อุตรดิตถ์ 
15-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 460 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5