ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์   วัดเกียรติประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิสุทธิคุณาธาร   วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์ธนาฤกษ์ นามเฮียง  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวชิรพงศ์ ตาลอ่อน  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเกรียงไกร สัตยวงศ์ทิพย์  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาทำนอง แสงชมภู  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอุบล ดวงเนตร  วัดใหม่เทพนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระประเสริฐ ชัยสิทธิ์  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระประยุทธ ท้วมมา  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระอนุรักษ์ จุดสี  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระบรรลือศักดิ์ บัวงาม  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระภาณุวัฒน์ สมบัติ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูวิสุทธิวรการ   วัดวัง  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระปลัดธนัชทัศน์ ชาญวิวัฒน์วรากุล  วัดวัง  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระนเรศ สุมพุ่ม  วัดบึงกระดาน  พิษณุโลก 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระครูประกาศบุญญากร   วัดมณีไพรสณฑ์  ตาก 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสมุห์ธัญนพ คำแดง  วัดท่าสายโทรเลข  ตาก 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระครูสุจิณวรกิจ   วัดดินดำ  เชียงราย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาสุบรรณ ไชยวงค์  วัดเจดีย์หลวง  เชียงราย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสุวิจักขณ์ ใจดี  วัดพระธาตุผาเงา  เชียงราย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระเชฐวิทย์ คำมา  วัดป่าห้า  เชียงราย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระชญานนท์ จันทาพูน  วัดฮ่องอ้อ  เชียงราย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสวัสดิ์ชัย ชัยประสงค์  วัดฮ่องอ้อ  เชียงราย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระครูกิตติพัฒนานุยุต   วัดเจ็ดยอด  เชียงราย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระสิทธินนท์ จิรัญ  วัดวังผาข้อน  เชียงราย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระราชวชิรญาณโกศล   วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระอธิการสุธรรม จึงรุ่งเรืองรัตน์  วัดเกษรศีลคุณ  อุดรธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระบุณวัชร สมบูรณ์  วัดอุดมวิทยา  อุดรธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระสุรชัย สร้อยจันดา  วัดถ้ำผาขาม  เลย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระอภิสิทธิ์ สมิตชาติ  วัดป่าบ้านสูบ  เลย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสำเนา จันทร์ไทรรอด  วัดจันทรังษี  เลย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระสุภาพ เหลืองเรืองไร  วัดป่าพุทธญาณรังษี  เลย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสวย แสนโคตร  วัดโพธิ์ชัย  เลย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระถนอม สมคะเน  วัดสีมาพัฒนาราม  เลย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระนาวิน อินทไข  วัดป่าประชาสรรค์  เลย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระโยทินธ์ จำปีพรม  วัดป่าประชาสรรค์  เลย 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระอนุชาติ ศรีสถาน  วัดโชติการาม  สกลนคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระดุสิต ปาละสิทธิ์  วัดโนนแสนคำ  สกลนคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระประจักษ์ ผาสีดา  วัดกุดเรือคำ  สกลนคร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระสุรวุฒิ สุทธิประภา  วัดป่าอนุตฺตโร  หนองบัวลำภู 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูเหมสารโสภณ   วัดทองประสิทธิ์  ขอนแก่น 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูกันตธรรมสาร   วัดอัมพวัน  ขอนแก่น 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูประภัสร์พนมวัน   วัดโนนทอง  ขอนแก่น 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูประยุตสารธรรม   วัดนิเวศน์วิทยาราม  ขอนแก่น 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูปริยัติสารวิมล   วัดนิเวศน์วิทยาราม  ขอนแก่น 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระเจ็ก สีฟ้า  วัดนิเวศน์วิทยาราม  ขอนแก่น 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมนัส มูลเมือง  วัดนิเวศน์วิทยาราม  ขอนแก่น 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระปลัดประภากรณ์ วิลุนระหุย  วัดโนนทอง  ขอนแก่น 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
เจ้าอธิการสุนัน บรรยง  วัดปิยะวราวาส  ขอนแก่น 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระอธิการเมษา พานพูน  วัดอัมพวัน  ขอนแก่น 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอนันต์ โคตรมี  วัดโพนแพง  ขอนแก่น 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูรัตนวิหารธรรม   วัดดงเย็นมหาวิหาร  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูขันติพัฒโนภาส   วัดดูกอึ่ง  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูวิเวกธรรมานุศาสก์   วัดดอนวิเวก  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูนันทสราภิรักษ์   วัดหนองแซง  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูบวรวารีพิทักษ์   วัดวารีกุฎาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระปลัดขาว สมอาษา  วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระใบฎีกาชาตรี ศรีเที่ยง  วัดไทรทอง  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระมหาบวรชัย ขัตติยะ  วัดป่าเมตตาธรรม  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระมหาสุขศรี สาสีลา  วัดชัยมงคลวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระอธิการไพฑูรย์ ค่ำคูณ  วัดวารีเกษมราษฎร์  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระอธิการจรูญ เรียงบุญ  วัดราษฎร์อุดม  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระฤทัย สุ่มมาตย์  วัดบ้านกู่  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระอธิการวิเชียร เหล่าเมืองกลาง  วัดบุ่งข้อง  อุบลราชธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระอธิการประไพวรรณ จิตต์จันทร์  วัดคำน้ำแซบ  อุบลราชธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระสายัน สุระพี  วัดนิคมสังฆสามัคคี  อุบลราชธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระอธิการสุริยัน ผาเงิน  วัดบ้านเสียว  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอธิการสนธยา ศรีสมพร  วัดบ้านกระจ๊ะ  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระอธิการกด ผ่องราศรี  วัดพะแนง  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระมหามัธทานยี ล่ำสัน  วัดบ้านอาทิ  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสุขสรร อรรคบุตร  วัดนาซำ  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระจงรักษ์ ธรรมนิยม  วัดสำโรงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระบุญโฮม ขอดทอง  วัดป่าไผ่สามัคคี  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสมบัติ กล่อมจิตร  วัดบ้านแดง  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสุริยันต์ บุตรดี  วัดโพธิ์ศรีสมโภช  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระเบญจรงค์ ทรงจิตร  วัดบ้านประอาง  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระบุญสี สาพลภัย  วัดศิริราษฎร์  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระศรัญย์ โรจนรัชโยธิน  วัดป่านิคมพัฒนาราม  ยโสธร 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูบวรธรรมประกาศ   วัดถนนหักใหญ่  นครราชสีมา 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูปัญญาธรรมวิบูล   วัดสะพานหิน  นครราชสีมา 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูสมุห์ทวีศักดิ์ งาหอม  วัดสะพานหิน  นครราชสีมา 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระบัณฑิต ฟักแก้ว  วัดสะพานหิน  นครราชสีมา 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระอธิการปฐมพงศ์ ประทุมวัน  วัดหัวทำนบ  นครราชสีมา 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระมหาโกวิท แก้วเกิด  วัดตลาดชุมพวง  นครราชสีมา 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระวิศาล บุตรสิงห์  วัดปางแก  นครราชสีมา 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระมหาเสกสรร เอี่ยมรัมย์  วัดบ้านเมืองฝาง  บุรีรัมย์ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์   วัดละลวด  บุรีรัมย์ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูรัตนปัญญาโกศล   วัดป่าโพธิ์แก้ว  บุรีรัมย์ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระศปัญ สว่างอารมย์  วัดบ้านพระครูน้อย  บุรีรัมย์ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระธาตรี ศรีษะใบ  วัดวิสุทธิคุณราม  ชัยภูมิ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูไพรัชปัญญาภรณ์   วัดโพธิญาณรังสี  สุรินทร์ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูโสภณธรรมรังสี   วัดป่าโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระบัญญัติ ตรงเที่ยง  วัดป่าโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระมหาโสภณ เจริญกุล  วัดปรีดาราม  นครปฐม 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระมหาธเนศ นิลต่าย  วัดปรีดาราม  นครปฐม 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระมหาสิทธานต์ จี่พิมาย  วัดปรีดาราม  นครปฐม 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระมหาสุภชัย ปรีชาแสงจันทร์  วัดปรีดาราม  นครปฐม 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระศุภเกียรติ จรดล  วัดปรีดาราม  นครปฐม 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูปลัดปิ่นพัฒน์ ทิพสร  วัดหนองยายบู่  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระปลัดวิชาญ บุญมา  วัดวังหิน  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 207 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3