ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระราชปริยัตยาจารย์  วัดสระแก้ว  สระแก้ว 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
2  
พระราชประสิทธิคุณ  วัดแจ้งแสงอรุณ  สกลนคร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
3  
พระมุนีสารประสาธน์  วัดหลวงเพ็ญ  อุดรธานี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
4  
พระวิสุทธิกิตติสาร  วัดศรีใคร  อำนาจเจริญ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
5  
พระสิริพัฒนาภรณ์  วัดเขื่องกลาง  อุบลราชธานี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
6  
พระประสิทธิสุตคุณ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
7  
พระศรีวรเวที  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
8  
พระสุธีรัตนาภรณ์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
9  
พระครูอดุลคุณาธาร  วัดนิคมประทีป  ตรัง 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
10  
พระครูสุนทรธรรมาราม  วัดบ้านโคก  อุบลราชธานี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
11  
พระครูนนทสีลวิมล  วัดยอดพระพิมล  นนทบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
12  
พระครูปัญญาวุฒิธรรม  วัดอัมพวัน  ปราจีนบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
13  
พระครูโสภิตปัญญาคุณ  วัดแพร่  นครศรีธรรมราช 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
14  
พระครูกาญจนเกษตรพิทักษ์  วัดศรีเกษตราราม  กาญจนบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
15  
พระครูอุดมสมุทรคุณ  วัดประทุมคณาวาส  สมุทรสงคราม 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
16  
พระครูสุปัญญากร  วัดหนองปรือ  บุรีรัมย์ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
17  
พระครูสาร์ทกิตยาภรณ์  วัดดอยแท่นพระผาหลวง  เชียงใหม่ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
18  
พระครูภาวนาจิตสุนทร  วัดอรัญญิกาวาส  อุดรธานี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
19  
พระครูสุนทรนิมมานการ  วัดหนองกะพ้อ  สระแก้ว 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
20  
พระครูขันติรัตโนบล  วัดสันหนองบัว  เชียงราย 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
21  
พระครูนนทธรรมาภรณ์  วัดเตย  นนทบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
22  
พระครูโสภณวิริยกิจ  วัดป่าก้าว  อุบลราชธานี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
23  
พระครูประดิษฐ์ปัญญาภรณ์  วัดบ้านหลักเขต  บุรีรัมย์ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
24  
พระครูวิศาลปัญญาคุณ  วัดท่าโสม  อุดรธานี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
25  
พระครูโอภาสกิจจานุยุต  วัดไทรใหญ่  นนทบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
26  
พระครูโอภาสจันทสิริ  วัดสว่างอารมณ์  ปราจีนบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
27  
พระครูโสภณธัญกิจ  วัดสระบัว  ปทุมธานี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
28  
พระครูวิโรจน์สีลาภรณ์  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
29  
พระครูวิจิตรปัญญาภิวัฒน์  วัดสันทรายใหม่  เชียงราย 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
30  
พระครูโสภณภัทรกิจ  วัดทรงศิลา  ชัยภูมิ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
31  
พระครูบดินทร์เดชาภิวัฒน์  วัดหลวงบดินทร์เดชา  ปราจีนบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
32  
พระครูปทุมธรรมานุรักษ์  วัดหนองบัวทอง  บุรีรัมย์ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
33  
พระครูวรเจติยาภิรักษ์  วัดป่าหนองดินดำ  ชัยภูมิ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
34  
พระครูศีลคุณธาดา  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
35  
พระครูอินทกาญจนโชติ  วัดศรีสวัสดิ์  กาญจนบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
36  
พระครูสุภัทรทีปคุณ  วัดป่าสุภัททาราม  มุกดาหาร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
37  
พระครูศีลกิตติคุณ  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
38  
พระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
39  
พระครูวิภาตวรคุณ  วัดอรัญญาวาส  เชียงใหม่ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
40  
พระครูวิมลสุวรรณกร  วัดกู้  นนทบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
41  
พระครูกิตติปัญญาธร  วัดเขาวงศ์  ปราจีนบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
42  
พระครูปริยัติธีราภรณ์  วัดพิกุลทอง  สิงห์บุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
43  
พระครูสิริรัตโนภาส  วัดแจ้งแสงอรุณ  สกลนคร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
44  
พระครูสุนทรนนทกิจ  วัดป่าเลไลยก์  นนทบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
45  
พระครูสังวรศีลคุณ  วัดอนาลโยทิพยาราม  พะเยา 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
46  
พระครูโกวิทสังฆการ  วัดอรัญญิกาวาส  อุดรธานี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
47  
พระครูโสภิตธรรมวัตร  วัดโคกสูง  นครราชสีมา 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
48  
พระครูสีลคุณารักษ์  วัดสังฆคณาราม  อุดรธานี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
49  
พระครูประภัศรปัญญาวุธ  วัดป่าบงหลวง  เชียงราย 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
50  
พระครูสุธรรมวีราจารย์  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
51  
พระมหาเสถียร สุธีโร  วัดตำหนักเหนือ  นนทบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
52  
พระมหารวีวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน  วัดพระเจ้าเม็งราย  เชียงใหม่ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
53  
พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ  วัดโชติการาม  ราชบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
54  
พระมหาสุวิทย์ ฐานวโร  วัดดาราภิมุข  เชียงใหม่ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
55  
พระมหานำพล ทิตฺตวฑฺฒโน  วัดไตรภูมิ  กาฬสินธุ์ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
56  
พระมหาเริงสรวง สิริวฑฺฒโน  วัดสันต้นม่วงเหนือ  เชียงใหม่ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
57  
พระมหาสุทัศน์ วรทสฺสี  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
58  
พระมหาบัญญัติ สุปญฺโญ  วัดสันติคีรี  เชียงราย 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
59  
พระมหามนูญ ชินทตฺโต  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
60  
พระมหาภาณุวัฒน์ ภาณุวฑฺฒโน  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
61  
พระมหาประวิทย์ ทินฺนวโร  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
62  
พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
63  
พระครูปลัดธนัญชัย อริญฺชโย  วัดเพชรสมุทร  สมุทรสงคราม 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
64  
พระปลัดชาตรี วิสารโท  วัดบางจาก  นนทบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
65  
พระครูปลัดชูเกียรติ ฐิตคุโณ  วัดบางจาก  นนทบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
66  
พระปลัดณรงค์ศักดิ์ ฐานิสฺสโร  วัดบางจะเกร็ง  สมุทรสงคราม 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
67  
พระครูปลัดนพดล ฐิตวีริโย  วัดพระบาทปางแฟน  เชียงใหม่ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
68  
พระสมุห์สมพงษ์ สุทฺธจิตฺโต  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
69  
พระครูสมุห์สมภพ สุวโจ  วัดอินทาราม  นนทบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
70  
พระครูสังฆรักษ์สว่าง สุนฺทราจาโร  วัดป้อมแก้ว  สมุทรสงคราม 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
71  
พระครูสังฆรักษ์จำลอง ญาณวโร  วัดวิเวกวนาราม  เชียงใหม่ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
72  
พระครูสมุห์เผิน ฐานธมฺโม  วัดสำโรงพลัน  ศรีสะเกษ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
73  
พระวินัยธรนพดล นาถพโล  วัดหนองโจด  นครราชสีมา 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
74  
พระครูใบฎีกาดำริห์ ธมฺมิโก  วัดป้อมแก้ว  สมุทรสงคราม 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
75  
พระใบฎีกาวิสันติ์ เขมาภิรโต  วัดมัชฌิมภูมิ  ตรัง 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
76  
พระใบฎีกาสุเทพ รติโก  วัดเทวสุนทร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
77  
พระใบฎีกาบุญมี กลฺยาโณ  วัดศรีใคร  อำนาจเจริญ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
78  
พระอธิการเสงี่ยม กตปุญฺโญ  วัดหนองมะเขือ  บุรีรัมย์ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
79  
พระอธิการทุเรียน ปญฺญาทีโป  วัดเขาบ่อพลับ  นครสวรรค์ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
80  
พระอธิการสมภาส อธิปุญฺโญ  วัดป่าเขาหินตัด  นครราชสีมา 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
81  
พระอธิการแสง รกฺขิโต  วัดกม.ศูนย์  บุรีรัมย์ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
82  
พระอธิการอินทร์ สิริมงฺคโล  วัดบ้านตาแผ้ว  บุรีรัมย์ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
83  
พระอธิการสุบัน ปณฺฑิโต  วัดโพธิ์ทองสวายจีก  บุรีรัมย์ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
84  
เจ้าอธิการสำรวน จนฺทูปโม  วัดบ้านพลวง  บุรีรัมย์ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
85  
พระอธิการทาน อินฺทญาโณ  วัดบ้านมะค่า  บุรีรัมย์ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
86  
พระสุนทร นิติโก  วัดกุฏิบางเค็ม  เพชรบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
87  
พระธวัชน์ ธมฺมวฑฺฒโน  วัดม่วง  ราชบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
88  
พระนุชิต วชิรวุฑฺโฒ  วัดขนอน  ราชบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
89  
พระสนิท สมฺปชาโน  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
90  
พระสมบัติ พนฺธมุตฺโต  วัดลำเปิง  เชียงราย 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
91  
พระวิกรม ธมฺมเตโช  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
92  
พระสุธรรม สนฺตมโน  วัดสะพานน้ำโจน  ลพบุรี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
93  
พระเสนาะ ปภสฺสโร  วัดพุปลา  นครราชสีมา 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
94  
พระพินิจ พุทฺธสโร  วัดหัวร้อง  พิษณุโลก 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
95  
พระสุนทร ฉนฺทโก  วัดชัยภูมิพิทักษ์  ชัยภูมิ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
96  
พระจรัน อนงฺคโณ  วัดศรีมงคล  ศรีสะเกษ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
97  
พระธเนศร์ ญาณวีโร  วัดหนองแคนใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
98  
พระสมบัติ นนฺทเสฎฺโฐ  วัดเขื่องกลาง  อุบลราชธานี 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
99  
พระทองสุข อินฺทวณฺโณ  วัดวังน้ำเย็น  สระแก้ว 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
100  
พระบุรินทร์ ธีรวโร  วัดตลาดชัย  บุรีรัมย์ 
15-3-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 193 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2