ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิธานสัพพกิจ   วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูพิศาลสุนทรกิจ   วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูภัทรธีรคุณ   วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูกิตติสารคุณ   วัดลำผักชี  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระฐิติวัฒน์ สร้อยเปราะ  วัดลำผักชี  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาหวน แสงแก้วพเนาว์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาบุญลือ อุปลา  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาทองสุข อุดมพันธ์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาจตุพล บุญมานพ  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาพรภวิทย์ อุปชัย  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาศราวุธ ชิณกะธรรม  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาวิชิต จันทร์สง่า  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาพงศธร แสงศรีบุญเรือง  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาพิทักษ์ จักสาน  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาสุจินดา วะโนปะ  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาพิทักษ์ มูลเกษร  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาสุเนตร อินวาทย์  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาดำรงค์ ทองอั๋น  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมนัส ขาวฉอ้อน  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระณัฐวงศ์ ทองมา  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระชัยวัฒน์ แซ่จิว  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระเมธี ผลานันทเศรษฐ์  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระเจริญ สะเงินสิงห์  วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระชำนาญ คงรอด  วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระศุภโชค ทองฮั้ว  วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระพิศาล บรรดิษฐ์รัมย์  วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระจิรพัฒน์ บุญเพ็ง  วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระภัทรวรากร พิพัฒน์ธนวรากุล  วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระชาลี ชูด้วง  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระธนิก เอี่ยมขอพึ่ง  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสมนึก ศรีเลิศ  วัดประชาศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระทักษิณ โคษา  วัดประชาศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระประมุข มะลิลา  วัดประชาศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระวิทยา ศรีสร้อย  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระสุรยุทธ สุทธิสิงห์  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระศิริณัฏฐ พสุสิริพงศ  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูกิตตินนทคุณ   วัดบางจาก  นนทบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูสุทธิกิจโกศล   วัดอินทาราม  นนทบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูนนทธรรมาภรณ์   วัดเตย  นนทบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสมโภชน์ ดอกพุฒ  วัดเตย  นนทบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูปทุมธรรมโชติ   วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูสังฆรักษ์พีรยุทธ อ่อนคูณ  วัดซอยสามัคคี  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระรัชพล เรขะไชยเดช  วัดซอยสามัคคี  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระมหาธงชัย สารสิงห์ทา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาธีระ ชาติกระพันธุ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหาสุทัศน์ มิลาวรรณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาอัครชัย อัคคะ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระศุภศิลป์ คำสุวรรณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอธิวัฒน์ ทองขาว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระนัธทวัฒน์ ปาลปาณัท  วัดนาบุญ  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระผัด ใจแก้ว  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหาอัครเดช อ่อนจงไกร  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาชัยสิทธิ์ ฉิมสวาท  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระผัน จิตกระโทก  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูนิวิฐสารธรรม   วัดบ้านช้าง  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระมหาชัยสิทธิ์ เปรียบยอดยิ่ง  วัดกลางขุย  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระเดชชาติ หามนตรี  วัดกลางขุย  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระสมประสงค์ จำปาฮาด  วัดศาลาปูน  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระเอกยุทธ กิ่งแก้ว  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระจักรพงษ์ วงษ์โพธิ์  วัดสมณโกฏฐาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระพงษ์อนันต์ วรรณวรางค์  วัดไผ่โสมนรินทร์  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระวุฒิชัย ดีเสมอ  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระจักรพันธ์ วาทะวิจิตรกุล  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระชรินทร์ ไวทยกุล  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระสรวิชญ์ มฤคานนท์  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระชรินทร เก็บสมบัติ  วัดโบสถ์วรดิตถ์  อ่างทอง 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระวีระชาติ ศิริชนะ  วัดป่าธรรมโสภณ  ลพบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูใบฎีกาฉัตรชัย ตาดต่าย  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระมหาสัมฤทธิ์ มะธิมาตา  วัดหนองโขลง  สิงห์บุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหาจงรักษ์ ภูพิษ  วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม  สิงห์บุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระอธิการบัวลอย โพธิ์แพงพุ่ม  วัดดอนตาล  ชัยนาท 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสุดที่รัก สิงห์ทอง  วัดโคกสุก  ชัยนาท 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระคำหมื่น เหมกุล  วัดสังฆาราม  ชัยนาท 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูอุทิตศุภการ   วัดอมฤตวารี  อุทัยธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูอุทิศธรรมพินัย   วัดหนองขุนชาติ  อุทัยธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูอุเทศธรรมสาทิศ   วัดวังสาริกา  อุทัยธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระปลัดสำราญ เพียรกุศล  วัดบางกุ้ง  อุทัยธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสมุห์พุฒิพงษ์ กล่ำทวี  วัดบางกุ้ง  อุทัยธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระมหาสุนทร นิโรจน์  วัดสาลวนาราม  อุทัยธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหารณชัย สุอู  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระทรรศนะ ธรรมประกอบ  วัดสามแยก  เพชรบูรณ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระพร ปุ้งโพธิ์  วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ  เพชรบูรณ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระเนติธร โสพิมพา  วัดวงศ์แสงธรรม  เพชรบูรณ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระโรจนชัย เครื่องลาย  วัดเพชราราม  เพชรบูรณ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระวิชัย พรมแพน  วัดเพชราราม  เพชรบูรณ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระสมพงษ์ จิตรมั่น  วัดเพชราราม  เพชรบูรณ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระมหาวิเชียร อาจจำนงค์  วัดวังหิน  พิษณุโลก 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระอดิศักดิ์ อยู่ครอบ  วัดสุนทรประดิษฐ์  พิษณุโลก 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระชุมพล แก้วนวน  วัดสันติวัน  พิษณุโลก 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระณรงค์ ไก่แก้ว  วัดสันติวัน  พิษณุโลก 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระวิมล จันวงเดือน  วัดไทรงาม  สุโขทัย 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระเรืองศักดิ์ อุนะพำนัก  วัดท่าถนน  อุตรดิตถ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอำนวย ประทีป  วัดท่าถนน  อุตรดิตถ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูอภิวัฒนวาที   วัดราษฎร์บูรณะ  เชียงราย 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูบัณฑิตวนคุณ   วัดสันป่าก่อไทยใหญ่  เชียงราย 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูสิริสันตยากร   วัดสันติคีรี  เชียงราย 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูไพโรจน์สุตรัต   วัดห้วยน้ำขุ่น  เชียงราย 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูวินัยธรโพคิน ยองขอด  วัดแก่นใต้  เชียงราย 
15-3-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 554 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6