ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระศรีสิทธิมุนี   วัดโพธินิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวินัยสุธี   วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสีลคุณสโมธาน   วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสิริชัย แก้วศรีรัตน์  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาบรรจง โพเฉย  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหายุทธนา เกษสาคร  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโสภณวิริยคุณ   วัดใหม่ทองเสน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาธีรวัฒน์ อาจภักดี  วัดใหม่ทองเสน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูศรีพรหมคุณ   วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระครูวิเทศอุดมธรรม   วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระชาตรี ศรีวิชัย  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาวสุพัศย์ ระหวยใจ  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาพิษณุ สัญญขันธ์  วัดเศวตฉัตร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาวิชัย แสนทวีสุข  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาสมพงษ์ ปัดทำมา  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาสมเกียรติ สิงห์พุฒ  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสอน ภูบรรสุข  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระสุวรรณ หมั่นบ่อแก  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระฉายกษิณ ศิริสุข  วัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระชาตรี เรือนเงิน  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสมศักดิ์ สังโห  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระนพดล วงศ์สม  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระอัครพล แก้วธรรม  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระครูสมุห์ทวี ยันตะคุ  วัดอุบลวนาราม  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาวัฒนา ปานพันธ์  วัดอุบลวนาราม  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระอานนท์ จิตต์อุไร  วัดอุบลวนาราม  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาเชฏฐกร พิศวงษ์  วัดแพรก  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาธนภณ แก้วโพธิ์  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระพินิจ บัวส่อง  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระภรต สื่อธรรม  วัดบางรักใหญ่  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระเดชาธร เรืองบุญ  วัดบางรักใหญ่  นนทบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระครูปริยัตยาธิคุณ   วัดสะตือ  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระอุเทน ปันคำ  วัดศักดิ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระสิงหา ปิ่นทอง  วัดศักดิ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูพิบูลพัฒนพิมล   วัดตาลเจ็ดช่อ  อ่างทอง 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระครูศุภธรรมคุณ   วัดมะขามเรียง  สระบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระกำชัย สุทธยารักษ์  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระครูสุธีโพธาภิรักษ์   วัดโพธาราม  นครสวรรค์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระภัทร เลิศจันทึก  วัดตะกุดภิบาล  นครสวรรค์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระปลัดสมชาย สุวรรณพงค์  วัดคลองยาง  เพชรบูรณ์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระวิสนุ พรมชิน  วัดคลองยาง  เพชรบูรณ์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระนพพร มณีธรรม  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระชาญชัย ชาญเดช  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระไพศาล มูลไธสง  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระกิตตินันท์ ชาญบรรพต  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระกตัญญู ทะคินามิ  วัดดอนเจดีย์  ตาก 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมานพ ศรีพาชา  วัดสามัคคีบุญญาราม  ลำปาง 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสังเวียน เปิดปก  วัดถ้ำอิทธิฤทธิ์  ลำปาง 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสุริยง จูเปาะ  วัดเมืองสาตรหลวง  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระภวัต ระพีเจิดสวัสดิ์  วัดดอยโพธิญาณ  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระประเสริฐ โชตอำไพ  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระธนบดี ปรเมธากุล  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหาวรเชษฐ์ อุ่นเรือน  วัดสันป่ายางหลวง  ลำพูน 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูสุเมธธรรมกิจ   วัดป่าศรีเพียปู่  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูอาทรสิริธรรม   วัดอัมพวันวิทยาราม  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาถวิล ผาสุก  วัดอัมพวันวิทยาราม  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูสุตโพธิสาร   วัดโพธิ์ชัย  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระสุวิพล บุญเลิศ  วัดโพธิ์ชัย  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระอธิการสุพรหม ชาววาปี  วัดโนนพระ  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระมหาปิยะ ช่างสอน  วัดบุญกองอมตธรรม  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาประพันธ์ หงษาสึก  วัดศรีทัศน์  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระมหาสายบัว ไกรนอก  วัดมัชฌิมาวาส  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระมหาสายยันต์ โลหิตดี  วัดมงคลศรีไชยวาน  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระปิยะฉัตร ยุบลนวล  วัดภูทองเทพนิมิต  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระวีรสิทธิ์ โอบโคกสูง  วัดเกษรศีลคุณ  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระวีรชาติ วิเศษศรี  วัดศรีรัตนนิมิตร  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระวิทยา หมั่นคูณ  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระธนพล คชพรหม  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระธนเดช เผ่าจินดา  วัดป่านาขาม  หนองคาย 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระอดุลย์ สมบัติมี  วัดถ้ำปู่หล้า  หนองคาย 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูปุณณสารธรรม   วัดป่าประทีปบุญญาราม  สกลนคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูสกลปัญญาธร   วัดศรีวิทยาลัย  สกลนคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูสุตสกลการ   วัดโพธิ์ชัยโพนใหญ่  สกลนคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูสุเขตธรรมคุณ   วัดนาขาม  สกลนคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูปลัดจักรกริช ธงชัย  วัดป่านายอ  สกลนคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระปลัดแดนสกล บาลลา  วัดตาลสุม  สกลนคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระจารุวัฒน์ โพธิสันต์  วัดป่าอิสระธรรม  สกลนคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระไพศาล สุมาลี  วัดป่าอิสระธรรม  สกลนคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระณัฐพงศ์ แสนสุริวงค์  วัดหลุบเลา  สกลนคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระทาชาญ ทาทัดลัย  วัดไตรภูมิ  สกลนคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระปรีชา เจินเทินบุญ  วัดสะพานศรี  สกลนคร 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหาจีรวัฒน์ บุญเสริม  วัดสว่างอารมณ์  หนองบัวลำภู 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหาพิชิต มาบุญ  วัดสว่างอารมณ์  หนองบัวลำภู 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระมหารักศักดิ์ บุญชัย  วัดทุ่งสว่าง  หนองบัวลำภู 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระมหาสารี จันทะพันธ์  วัดโนนรัง ก.  หนองบัวลำภู 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระมหาสุทธิศักดิ์ พงษ์พัง  วัดโนนรัง ก.  หนองบัวลำภู 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระมหานนทวัฒน์ ชาวบ้านใน  วัดโนนรัง ก.  หนองบัวลำภู 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูอรัญสุนทรกิจ   วัดป่าวิปัสสนา  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูกิตติโพธิสาร   วัดโพธิ์ดก  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล   วัดศิริพนปุญญาวาส  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูสุตธรรมภาณี   วัดเจติยภูมิ  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูสุตธรรมานุกูล   วัดนายมวราราม  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระรณชัย ศิริสุวรรณ  วัดนายมวราราม  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระปลัดอิงค์ฤทธิ์ สุโพธิ์ใหม่  วัดมรรคผดุงศรี  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระปลัดไพรฑูรย์ โพธิ์งา  วัดสว่างคำอ้อ  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระมหาจริทธิ์ แสงสุรินทร์  วัดเขื่อนอุบลรัตน์  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระสนั่น เทพศิลา  วัดเทพนารักษ์  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระสุกฤษฎิ์ มาระศรี  วัดโพธิ์  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระประเสริฐ สอนเอี่ยม  วัดป่าวิปัสสนา  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสุรกาญ บุญวิถี  วัดสมบูรณ์  ขอนแก่น 
15-3-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 286 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3