ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระธรรมมงคลวุฒาจารย์   วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมงคลสิทธิการ   วัดกัลยาณมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์   วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวินัยธรดิเรก มะลิอ่อง  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปริญญา หล้าธรรม  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดวิเชียร พานแก้ว  วัดสะแกงาม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวินัยธรณรงค์รัชช์ บุณยรังคะ  วัดแก้วแจ่มฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอนุกรณ์ อักษร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพงษ์ทวี อินธิบาล  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาเสถียร คำเรือง  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระวัชรพงศ์ พงศ์ประไพพร  วัดใหม่กระทุ่มล้ม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระสยาม จารุจิตร  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระสมพร โพธิ์กระสังข์  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระสมโภช ทองคำ  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระครูปลัดณัฏฐพล ชินปัญชรางกูร  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระเฉลิมชาติ อิทธะรงค์  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระซ่าแหม่ ชยเมธาวงศ์  วัดแคนอก  นนทบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาพุฒิสรรค์ สิงหาอาจ  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระพงศกร พุ่มแก้ว  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระยุทธพงษ์ ตุ้มอ่อน  วัดมงคลพุการาม  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสำราญ กำเลิศทอง  วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร  ปทุมธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระครูธรรมธรสุนทร เพ็งอาจ  วัดจรเข้ใหญ่  สมุทรปราการ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระประสิทธิ์ เนื้อนิ่ม  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระสมานพรรณ มารศรี  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระภาณุพงศ์ นครชลารักษ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระปรีชา สมใจ  วัดจุฬามณี  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระพงษ์พันธ์ จิตรชัยภูมิ  วัดดอนพุทรา  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระบุญล้อม พาสอน  วัดเจดีย์แดง  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระครูสุวัฒน์วรกิจ   วัดช้าง  อ่างทอง 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระครูสังฆรักษ์อาคม หอมชะเอม  วัดช้าง  อ่างทอง 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระปลัดศุภมิตร มีมงคล  วัดหัวสะแกตก  อ่างทอง 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระใบฎีกาวินัย อุดมชัยพร  วัดท่าโขลงกิตติยาราม  อ่างทอง 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระจิรภัทร จันพลา  วัดสนามชัย  อ่างทอง 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระลำไย ฤกษ์งาม  วัดบ้านพราน  อ่างทอง 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระธนกร กระจายศรี  วัดเกาะ  อ่างทอง 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระอวยพร แก้วแกมสุวรรณ  วัดโพธิ์เงิน  ลพบุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระครูอนุกูลวิริยกิจ   วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหากวินท์ กุลจันทร์  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระรณรงค์ วัดสิงห์  วัดลานสัก  อุทัยธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระโสภิศ เที่ยงบุญ  วัดหนองแขมวนาราม  กำแพงเพชร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระปลัดณรงค์ธรรม หงษ์สิบสอง  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูมงคลพัชรคุปต์   วัดน้ำซับกุ้งกั้ง  เพชรบูรณ์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระธงชัย ยินดีชนะ  วัดน้ำซับกุ้งกั้ง  เพชรบูรณ์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระประดิษฐ พันธุ์พูล  วัดน้ำซับกุ้งกั้ง  เพชรบูรณ์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสมศักดิ์ เข็มเอี่ยม  วัดน้ำซับกุ้งกั้ง  เพชรบูรณ์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระครูปลัดสุขเกษม ตะกรุดจันทร์  วัดโพธิ์ทอง  เพชรบูรณ์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูสุจิณวรธรรม   วัดนาขุม  พิษณุโลก 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหาปณิธาน เป็งอิ่น  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระศิวกร เอี่ยมแบน  วัดปทุมคงคา  อุตรดิตถ์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระปัญญาพิศาลเถร   วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระพจน์ แหทอง  วัดป่าหนองหวี  พะเยา 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูโอภาสชัยมงคล   วัดไทรย้อย  แพร่ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูวรวรรณนพวงศ์   วัดใหม่วงศ์วรรณ  แพร่ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระอธิการสมศักดิ์ สมปาน  วัดดงสุระ  แพร่ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระกิตติพันธ์ วงค์สวัสดิ์  วัดพงป่าหวาย  แพร่ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระสนิท รอดทุกข์  วัดแพะหนองบ่อ  แพร่ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระนภณ ด้วงกลัด  วัดพระธาตุแช่แห้ง  น่าน 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระไพโรจน์ ลิ้มเจริญ  วัดพระธาตุแช่แห้ง  น่าน 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระพรรษกร ปันติ  วัดพระธาตุแช่แห้ง  น่าน 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระพิเชษฐ์ กรรณิการ์  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระประกฤษฎิ์ จริยา  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระธนัยรัชต์ ชัยมงคล  วัดเจ็ดยอด  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระกมลภพ สายบัวพัฒน์  วัดเจ็ดยอด  เชียงใหม่ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระธีรศักดิ์ ปางสุข  วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ  อุดรธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสังวาลย์ ตากระโทก  วัดจิตตภาวันนที  บึงกาฬ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูสุธรรมวรญาณ   วัดสิริธรรมทาน  บึงกาฬ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระอธิการวิรัตน์ เศษสมบูรณ์  วัดศรีสว่างวราราม  บึงกาฬ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอธิการประสิทธิ์ สิงห์คูณ  วัดบ้านโนนสีทอง  บึงกาฬ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระอธิการเจียม ชมมี  วัดศรีสุมังวราราม  บึงกาฬ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระประสาน ลืออำนาจ  วัดศรีสุมังวราราม  บึงกาฬ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระติถานนท์ สุวรรณเรือง  วัดท่าสะอาด  บึงกาฬ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระนิวัฒน์ เศษสมบูรณ์  วัดถ้ำโขง  บึงกาฬ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระทัดธน ประเสริฐสัง  วัดบึงสาราษฎร์  บึงกาฬ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระจีรศักดิ์ พุทธพูลตระกูล  วัดบึงสาราษฎร์  บึงกาฬ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระชัยวิชิต สุระคาย  วัดธรรมรักขิต  บึงกาฬ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสุพล พุทธาสี  วัดธรรมรักขิต  บึงกาฬ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระบุรินทร์ธร พิมพ์แก้ว  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระสุรชัย เข็ญคำ  วัดป่ากุสลธโร  เลย 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระพัลลภ พันธ์สง่า  วัดถ้ำผาปู่  เลย 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระธีระวุฒิ พุทโธทา  วัดถ้ำผาปู่  เลย 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระอดิศร มูลไธสง  บ้านนาสมนึก  หนองบัวลำภู 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหาวารินทร์ ธะราวุฒิ  วัดท่าน้ำพอง  ขอนแก่น 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระนิรันดร์ ชัยสิงห์  วัดท่าน้ำพอง  ขอนแก่น 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสุพจน์ นามลิวัน  วัดศรีหงษ์ทอง  ขอนแก่น 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสวัสดิ์ อินทรวงษ์  วัดเลียบ  ขอนแก่น 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระจำนงค์ แก้วเก็บคำ  วัดเลียบ  ขอนแก่น 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระกิตติเดช ทองวิเศษ  วัดเลียบ  ขอนแก่น 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูวรดิตถ์ธรรมสาร   วัดท่างาม  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระอานนท์ พรมโนนศรี  วัดท่างาม  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมหากิตติ ศรีคัทนาม  วัดบูรพา  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระเคน โคตรบรรเทา  วัดเขวาน้อย  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระกฤษณ สาระอินทร์  วัดมหาชัย  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระราเชน หารพันธ์  วัดพุทธไชยาราม  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระอารักษ์ เมืองแสน  วัดโพธิ์ศรีธาราม  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระสุรพงษ์ ภูมีศรี  วัดภูดิน  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระคมสัน แก้วมณี  วัดภูดิน  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระชาตรี หัสพิมพ์  วัดภูดิน  มหาสารคาม 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระใจเพชร บุญเอื้อ  วัดอนุมัจฉาราม  กาฬสินธุ์ 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอธิการไพฤทธิ์ พินิจมนตรี  วัดสุขสำราญ  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระวันเพ็ญ เครือคุณ  วัดบุเปือย  อุบลราชธานี 
15-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 308 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4